HOTĂRÂREA 104/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 104| din data de 25.06.2024

Privind atribuirea autorizației taxi numărul 004 a transportatorului NICK EXPRESS LOGISTIC S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Prevederile art. 3 alin. (1), art. 141, alin (4), lit. c), alin. (5), alin. (7) și alin. (8) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de încheiere republicată cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d),  precum și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea atribuirii autorizației taxi numărul 004  transportatorului autorizat NICK EXPRESS LOGISTIC S.R.L.

Art. 2 Aprobarea încheierii Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim taxi, cu transportatorul prevăzut în art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 din 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 iunie 2024

Sari la conținut