Dispoziția nr. 745/15.12.2023

DISPOZIŢIA NR. 745

DIN 15.12.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 21.12.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 30359/15.12.2023;

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 215 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 21.12.2023 ora 12.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 08.12.2023

2. Proiect de hotărâre nr. 168/14.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, respectiv a Regulamentului de Organizare și Functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia

3. Proiect de hotărâre nr. 169/14.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

4. Proiect de hotărâre nr. 170/15.12.2023 pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile august, septembrie și octombrie 2023

5. Proiect de hotărâre nr. 171/15.12.2023 aprobarea încheierii unui contract de asociere între Comuna Mogoșoaia și Oraș Chitila în vederea participării în comun la realizarea obiectivului de investiții având ca obiect Achiziția a 12 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă pentru autobuzele electrice achiziționate de către Comuna Mogoșoaia

6. Proiect de hotărâre nr. 172/15.12.2023 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2023

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-6

Inițiator Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 3,4

Inițiator Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3,4

Inițiator Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2,3

Inițiator Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin posta electronica.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
15 decembrie 2023

Sari la conținut