Dispoziția nr. 40/23.01.2024

DISPOZIŢIA NR. 40

DIN 23.01.2024

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.01.2024

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 2460/ 23.01.2024;

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 215 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 29.01.2024 ora 15:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 28.12.2023.

2.       Proiect de hotărâre nr. 8/15.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2024.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

3.       Proiect de hotărâre nr. 9/15.01.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

4.       Proiect de hotărâre nr. 10/15.01.2024 privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Institiției Primarului Consiliului Local Mogoșoaia.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

5.       Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora, respectiv pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

6.       Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2024 privind aprobarea supraimpozitării a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

7.       Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2024 privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

8.       Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială organizat la nivelul Comunei Mogoșoaia.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

9.       Proiect de hotărâre nr. 15/23.01.2024 privind modificarea HCl nr. 149/29.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei.”

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

10.    Proiect de hotărâre nr. 16/23.01.2024 pentru modificarea HCL nr. 125/28.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2”.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

11.    Proiect de hotărâre nr. 17/23.01.2024 pentru modificarea HCL nr. 129/28.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 3”.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

12.    Proiect de hotărâre nr. 18/23.01.2024 pentru modificarea HCL nr. 128/28.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 4”.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

13.    Proiect de hotărâre nr. 19/23.01.2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 112/24.08.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

14.    Proiect de hotărâre nr. 20/23.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ preuniversitar de stat și privat la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2024-2025.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

15.    Proiect de hotărâre nr. 21/23.01.2024 pentru modificarea HCL nr. 107/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, precum şi a HCL nr. 114/2021 privind modificarea HCL nr. 107/2021.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

16.    Proiect de hotărâre nr. 22/23.01.2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

17.    Proiect de hotărâre nr. 23/23.01.2024 pentru revocarea HCL nr. 116/2021 privind  declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa II Trupul E.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

18.    Proiect de hotărâre nr. 24/23.01.2024 pentru revocarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

19.    Proiect de hotărâre nr. 25/23.01.2024 privind demararea procedurilor în vederea elaborării metodologiei de restituire a cotelor de 39% din dreptul de proprietate asupra imobilelor intrate în proprietatea UAT Mogoșoaia în vederea efectuării Lucrării de „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” pentru proprietarii care nu vor mai fi vizați de lucrare.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-13, 15-19

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2, 14

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2, 5, 8

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit prin poștă electronică consilierilor locali.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                   Secretar General,                                                                                       Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
23 ianuarie 2024

Sari la conținut