Anunț concurs recrutare asistent medical comunitar Pl Pr 12.02.2024

 Nr. 2316/22.01.2024

A N U N Ț

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. VII alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare,

Instituția Comuna Mogoșoaia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de asistent medical comunitar principal/PL la Compartimentul Asistență Comunitară, perioadă nedeterminată.

 1. Probele stabilite pentru concurs:

 1.1. Selecţia dosarelor de înscriere

 1.2. Proba scrisă

 1.3. Interviul/probă suplimentară

2. Condiţii:

2.1 Condiţiile generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform  art. 15 al Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).  

2.2 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Asistent medical comunitar principal/PL  la Compartimentul Asistență Comunitară, sunt următoarele:

– studii de specialitate: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învăţământ universitar în specializarea “asistenţă medicală, conform H.G nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară; 

– adeverință care atestă gradul principal în specialitate de asistent medical generalist;

– certificat de membru și aviz valabil pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minimum  5 ani;

– cunoștințe de operare (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook) și Internet – nivel mediu

– durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, respectiv 40 ore/săptămână.

3. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta documentele prevăzute la art. 35 din H.G nr.1336/2022: 

a) formularul de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa nr. 2  la H.G nr.1336/2022, se completează la registratura instituției; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun european. 

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr. 1336/2022. 

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. 

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs. 

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii. 

(7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34. 

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare. 

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format pdf. cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. 

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

Actele mai sus menționate, se prezintă în original la secretarul comisiei de concurs.

4. Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–  publicare anunț: 22.01.2024;

–  depunere dosare: 22.01.2024-05.02.2024, ora: 1600 ;

–  selecția dosarelor: 06.02.2024-07.02.2024;

–  publicare rezultat selecție  dosare: 07.02.2024;

–  depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor, respectiv soluționarea acestora: 08.02.2024-09.02.2024;

–  susținerea probei scrise 12.02.2024, ora 1200  ;

–  afișare rezultate proba scrisă: 13.02.2024;

– depunere contestații privind rezultatele probei scrise, respectiv soluționarea acestora: 14.02.2024-15.02.2024;

–  interviul: va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise;

–  depunere contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba interviu, iar soluționarea acestora se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

–  rezultatului final se afșează în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe;

–  probă suplimentară: evaluarea cunoștințelor de operare pe calculator se va face în cadrul probei “interviu”.

5. Bibliografia și tematica stabilită se regăsesc în anexă.

6. Concursul se desfășoară la sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov;

7. Date de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă, telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro.

          Afişat astăzi,  22.01.2024 la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

                                                                                                                                      Anexă

Bibliografia și tematica necesară în vederea susținerii concursului pentru ocuparea a funcției contractuale vacante, pe durată nedeterminată de asistent medical comunitar principal/PL la Compartimentul Asistență Comunitară:

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare: Titlul I Sănătatea Publică ( Cap I si Cap 11) și Titlul Ill Asistență medicală primară ( Cap IV);
 2. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea  Ordinului  Asistenților  Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 3. Codul  de Etică și Deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;
 4. Ordonanța de urgență 18/2017 privind asistență medicală comunitară;
 5. Hotararea nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;
 6. Hotararea nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară;
 7. Ordinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea,  dezinfecția  și  sterilizarea  în  unitățile  sanitare  publice  și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;
 8. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și    limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
 9. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activițile medicale;
 10. Ordinul comun M.S./ M.D.L.P.A nr. 1282/728/2023 privind aprobarea Modelului de protocol-cadru de colaborare între unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala și cabinetele de medicină de familie care deservesc populația;
 11. Cărți de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare  pe calculator Ms Office, cu următoarea:

         Tematică:

         Microsoft Word:

 • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia
 • Introducerea, modificarea unui text
 • Introducerea, modificarea unui tabel
 • Stabilirea dimensiunii paginii
 • Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere
 • Alinierea textului și modificarea spațiului dintre rânduri
 • Introducerea antetelor și notelor de subsol
 • Numerotarea paginilor

          Miscrosoft Excel:

 • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia
 • Introducerea, modificarea unui text/număr
 • Introducerea, modificarea unui tabel
 • Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere
 • Copierea conținutului unei celule
 • Inserare celule
 • Modificarea lățimii sau înălțimii unei celule
 • Adunarea a două coloane
 • Modificarea formatului numeric

                                 TEMATICA

 1. Asigurarea sănătății populației  în sistemul de sănătate publică, programele de sănătate și serviciile acordate în asistența medicală primară;
 2. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist și asistent medical;
 3. Consimțământul pacientului privind intervenția medicală și secretul profesional;
 4. Obiectivele, activitățile și beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară;
 5. Organizarea și funcționarea activității de asistență medicală comunitară;
 6. Normarea personalului care desfășoară activități de asistență medicală comunitară;
 7. Proceduri recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc;
 8. Măsuri standard obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;
 9. Definiții. Ambalarea și stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activități medicale;
 10. Responsabilități ale autorităților executive de la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ – teritoriale.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

                                                                                                                                                     Nr. 3718/ 07.02.2024       

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 12.02.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe durată nedeterminată de asistent medical comunitar  principal/PL  la Compartimentul Asistență Comunitară

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e)  raportat la art. 37 alin. (1)  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr.Nume Prenume / nr. identificare candidatFuncţia solicitatăAdmis/Respins dosar de înscriereObservații  
 Compartimentul Asistență Comunitară
23332/02.02.2024Asistent Medical Comunitar grad principal/PL Admis
 • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 12.02.2024, ora: 1200, la sediul instituției Comuna Mogoşoaia din șos. București – Târgoviște, nr. 138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.
 • Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la selecția dosarelor poate depune contestaţie la secretarul comisiei de soluționare  a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 • Publicat astăzi  07.02.2024, ora: 1500.

Secretar Comisie,

Nr.4126/13.02.2024

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 12.02.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale vacantă, de asistent medical comunitar  principal/PL, durată nedeterminată la Compartimentul Asistență Comunitară

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e)  raportat la art. 47 alin. (3)  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatele probei scrise:

Nr.crt.Nume Prenume / nr. identificare candidatFuncția solicitată Serviciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
Compartimentul Asistență Comunitară
1.3332/02.02.2024Asistent Medical Comunitar  principal/PL         90  puncteAdmis
 • Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba scrisă poate depune contestaţie la secretarul comisiei de soluționare  a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 16.02.2024, ora: 1200, la sediul Primăriei Comuna Mogoşoaia din șos. București – Târgoviște, nr. 138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.
 • Publicat astăzi  13.02.2024, ora: 1230.

 Secretar Comisie,

Nr. 4306/14.02.2024

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 12.02.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de Asistent medical comunitar  principal/PL, pe durată nedeterminată  la Compartimentul Asistență Comunitară

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e) raportat la art. 47 alin. (3)  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică rezultatele probei interviu:

Nr.crt.Nume Prenume / nr. identificare candidatFuncţia solicitată Serviciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu
Compartimentul Asistență Comunitară
1.3332/02.02.2024Asistent Medical Comunitar  principal/PL  78 puncteAdmis
 • Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba interviu poate depune contestaţie la secretarul comisiei de soluționare  a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 • Publicat astăzi  14.02.2024, ora: 1530.

Secretar Comisie,

Nr. 4535/19.02.2024

Rezultatul final al concursului organizat în data de 12.02.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de asistent medical comunitar  principal/PL, pe durată nedeterminată  la Compartimentul Asistență Comunitară

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e)  raportat la art. 56 alin. (3)  din Hotărârea nr. 1336/2022

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatul final:

Nr.crt.Nume Prenume candidatFuncţia solicitată Serviciul /Biroul/ CompartimentulPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final
Compartimentul Asistență Comunitară
  1.  3332/02.02.2024     Asistent Medical Comunitar  Principal/ PL90 puncte78 puncte84 puncteADMIS

                Publicat astăzi 19.02.2024, ora: 1200

                 Secretar Comisie,

Actualizat la:
19 februarie 2024

Sari la conținut