Dispoziția nr. 294/04.04.2024

DISPOZIŢIA NR. 294

DIN 04.04.2024

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 05.04.2024

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 8632/04.04.2024

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință extraordinară de îndată din data de 05.04.2024, ora 12:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 02.04.2024;

2. Proiect  de hotărâre nr. 94 din 04.04.2024 Privind aprobarea indicatorilor economici aferenți serviciilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Pentru proiectul de hotărâre nr. 94

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico – financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit prin poștă electronică consilierilor locali.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                           Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
4 aprilie 2024

Sari la conținut