DISPOZIŢIA 682/16.11.2023

DISPOZIŢIA NR. 682

DIN 16.11.2023

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 17.11.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 27976/16.11.2023

Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

 Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 17.11.2023, ora 13.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 07.11.2023;
  2. Proiect de hotărâre nr. 151 din 16.11.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.
  3. Proiect de hotărâre nr. 152 din 16.11.2023 Pentru modificarea HCL nr. 142/31.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia.

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2-3

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico – financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copiluluii

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit prin poștă electronică consilierilor locali.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                       Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
16 noiembrie 2023

Sari la conținut