DISPOZIŢIA 610/25.10.2023

DISPOZIŢIA NR. 610

DIN 25.10.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 31.10.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 25941/ 25.10.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

 Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 31.10.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.   Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 28.09.2023;

2. Proiect de hotărâre nr. 140 din 24.10.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024.

3.   Proiect de hotărâre nr. 141 din 24.10.2023 Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia.

4.   Proiect de hotărâre nr. 142 din 24.10.2023 Privind modificarea regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a comunei Mogoșoaia.

5.   Proiect de hotărâre nr. 143 din 24.10.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Primare și al Școlii Gimnaziale “Explore 100” Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cele două unități de învățământ.

6.   Proiect de hotărâre nr. 144 din 25.10.2023 privind demararea actualizării Studiului de fezabilitate privind Lucrarea de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic, cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 6

Inițiatori Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2, 5

Inițiatori Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2, 5

Inițiatori Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2, 4

Inițiatori Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
25 octombrie 2023

Sari la conținut