DISPOZIŢIA 563/18.11.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 24.11.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 29193/18.11.2022

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 24.11.2022, ora 16.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.     Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 25.10.2022.

2.       Proiect de hotărâre nr. 106 din 14.11.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a SC ECOTRANS STCM SRL.

3.       Proiect de hotărâre nr. 107 din 14.11.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile iunie, iulie, august și septembrie 2022.

4.       Proiect de hotărâre nr. 108 din 14.11.2022 Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote indivize din imobilul teren identificat cu nr. cadastral 65158 situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

5.       Proiect de hotărâre nr. 109 din 15.11.2022 privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Sărbătorile iernii în comuna Mogoșoaia” organizat de Comuna Mogoșoaia.

6.       Proiect de hotărâre nr. 110 din 16.11.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”

7.       Proiect de hotărâre nr. 111 din 17.11.2022 Privind însușirea raportului de evaluare nr. 28142/08.11.2022, precum și  aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren în suprafață de 1400 mp identificat cu nr. cadastral 67887.

8.       Proiect de hotărâre nr. 112 din 17.11.2022 Privind atribuirea denumirii unor străzi din Comuna Mogoșoaia.

9.       Proiect de hotărâre nr. 113 din 17.11.2022 Privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

10.    Proiect de hotărâre nr. 114 din 18.11.2022 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”.

11.    Proiect de hotărâre nr. 115 din 18.11.2022 Privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația).

12.    Proiect de hotărâre nr. 116 din 18.11.2022 Privind trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov a terenului identificat cu nr. cadastral 67613, înscris în Cartea Funciară nr. 67613 a UAT Mogoșoaia, în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar în cadrul proiectului “Înființare de centre de colectare  prin aport voluntar în județul Ilfov”.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2, 4, 5, 7-12

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 3, 5, 6

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 6

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut