DISPOZIŢIA 527/22.09.2023

DISPOZIŢIA NR. 527

DIN 22.09.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.09.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 23201/22.09.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 28.09.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de z:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 29.08.2023;

2. Proiect de hotărâre nr. 119 din 18.09.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.

3. Proiect de hotărâre nr. 120 din 18.09.2023 Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia II a unui imobil teren intravilan în suprafață de 406 mp identificat cu numărul cadastral 60962.

4. Proiect de hotărâre nr. 121 din 18.09.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile iunie si iulie 2023.

5. Proiect de hotărâre nr. 122 din 18.09.2023 Privind raportul de evaluare a capacitații de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia pentru anul 2023 (semestrul I) si planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție in anul 2023 – semestrul II.

6. Proiect de hotărâre nr. 123 din 18.09.2023 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator).

7. Proiect de hotărâre nr. 124 din 18.09.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică.

8. Proiect de hotărâre nr. 125 din 19.09.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023.

9. Proiect de hotărâre nr. 126 din 19.09.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi.

10. Proiect de hotărâre nr. 127 din 20.09.2023 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării  obiectivului de investiții ,,Sala de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov”.

11. Proiect de hotărâre nr. 128 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2”.

12. Proiect de hotărâre nr. 129 din 20.09.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Mogoșoaia.

13. Proiect de hotărâre nr. 130 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Stații încărcare autovehicule electrice strada Drumul Morii, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”.

14. Proiect de hotărâre nr. 131 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 4”.

15. Proiect de hotărâre nr. 132 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 3”.

16. Proiect de hotărâre nr. 133 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Construire parc fotovoltaic in comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”.

17. Proiect de hotărâre nr. 134 din 20.09.2023 Privind modificarea și completarea “art.1” al H.C.L nr. 107/24.08.2023 pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

18. Proiect de hotărâre nr. 135 din 21.09.2023 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a Comunei Mogoșoaia în conformitate cu „Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezlipire”.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 18

Inițiatori Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 4, 8, 9

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 4, 8, 17

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 8

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
22 septembrie 2023

Sari la conținut