DISPOZIŢIA 465/10.11.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție finală în cadrul  Obiectivului de investiții: “Executarea a doua foraje noi si a unei rețele de aducțiune privind extinderea alimentării cu apă, prin suplimentarea sursei de apă în Comuna Mogoșoaia “

Având în vedere:

Prevederile art.2 pct.1, art.22 pct.f din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul Compartimentului Dezvoltare si Investiții nr.29058/06.11.2020 prin care se propune constituirea comisiei de recepție  finală în cadrul obiectivului de investiții “Executarea a două foraje noi si a unei rețele de aducțiune privind extinderea alimentarii cu apa, prin suplimentarea sursei de apa in Comuna Mogosoaia “

Prevederile art.7 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, art. 7.

Contractul de lucrări nr. 6895 încheiat în data de 02.06.2020

În temeiul art. 196 alin.1,  lit. b) din OUG57/2019 privind Codul Administrativ

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMATOAREA DISPOZITIE:

Art.1 Se numește comisia de recepție finală pentru lucrările  executate în cadrul  Obiectivului de investiții “Executarea a doua foraje noi si a unei rețele de aducțiune privind extinderea alimentării cu apă, prin suplimentarea sursei de apă în Comuna Mogoșoaia“ în următoarea componență:

Președinte:  Roxana Manoil – Comuna Mogosoaia

Membrii:      Mihai Costas – Comuna Mogosoaia

                       Cristina Roxana Bute – Comuna Mogosoaia

                       Ionel Iordan – Comuna Mogosoaia

                       Alexandru Nae –  Comuna Mogosoaia

Membru supleant:  Raluca Mirela Capalneanu-Comuna Mogosoaia

Invitati: Petru Ioan Impuscatu- SC ACIM SA

Art.2 Compartimentul Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții

Art.3  Prezenta dispoziție se va comunica membrilor comisiei și Instituției Prefectului Ilfov

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup

Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut