DISPOZIȚIA 462/06.11.2020

Privind modificarea sediului a două secții de votare aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul secretarului general al Comunei Mogoșoaia înregistrat cu nr. 29023/06.11.2020 din care reiese necesitatea modificării delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia;

Avizul conform al Autorității Electorale Permanente nr.26007/06.11.2020

 În confomitate cu prevederile:

  • Art. 20 alin. 3, art. 21 alin. 1 și 5 privind criteriile pe care trebuie să le îndeplinească secțiile de votare din țară, precum și art. 22 alin. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 7 din Metodologia de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017;
  • Art. 6 din Metodologia de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017

Ținând cont de:

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 862/18.03.2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/27.12.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mogoșoaia;

În temeiul art. 155 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE:

Art.1 Se aprobă modificarea sediului a două secții de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia, conform anexei ce face parte integrantă din prezența dispoziție.

Art. 2 Celelalte arondări aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia rămân neschimbate.

Art.3 Dispoziția se va comunica persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral în cel mult 48 de ore de la intrarea în vigoare a acesteia, iar modificările de orice natură aprobate prin avizul conform al Autorității Electorale Permanente sunt operate de acesta, în cel mult 48 de ore de la   data comunicării dispoziției primarului.

Art. 4 Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Ilfov, Autorității Electorale Permanente – Biroului Județean Ilfov și va fi adusă la cunoștință publică celor interesați în termenul prevăzut de lege.

Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform art. 1, art. 7 și art. 11 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau instanța competentă material și teritorial.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup

Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut