DISPOZIŢIA 441/24.08.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 30.08.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 19507/24.08.2022

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 30.08.2022, ora 17.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 10.08.2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 83 din 22.08.2022 Privind premierea sportivilor Ioniță Florin-Alin și Stanciu David-Alexandru pentru performanțe sportive deosebite obținute la Campionatele Naționale de Full-Kempo.

3. Proiect de hotărâre nr. 84 din 22.08.2022 Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitații de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului I 2022 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2022 semestrul II.

4. Proiect de hotărâre nr. 85 din 22.08.2022 Privind completarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare aprobat conform anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 117/14.12.2021.

5. Proiect de hotărâre nr. 86 din 22.08.2022 Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.

6. Proiect de hotărâre nr. 87 din 22.08.2022 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în Consiliul de Administrație al Grădiniței “Zori de Zi” Mogoșoaia.

7. Proiect de hotărâre nr. 88 din 22.08.2022 Pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate ,,Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”

8. Proiect de hotărâre nr. 89 din 23.08.2022 Privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei Mogoșoaia – Grădiniță cu program prelungit din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

9. Proiect de hotărâre nr. 90 din 23.08.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Mogoșoaia pe anul 2022.

10. Proiect de hotărâre nr. 91 din 24.08.2022 Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie și mai 2022.

11. Proiect de hotărâre nr. 92 din 24.08.2022 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2017- 2023.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-11

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 5, 6, 8, 10, 11

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 10

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                           Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
24 august 2022

Sari la conținut