DISPOZIŢIA 363/11.07.2023

DISPOZIŢIA NR. 363

DIN 11.07.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 17.07.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 17314/11.07.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința ordinară din data de 17.07.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.     Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 19.06.2023.

2.       Proiect de hotărâre nr. 99 din 11.07.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2023.

3.       Proiect de hotărâre nr. 100 din 11.07.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile aprilie, mai 2023.

4.       Proiect de hotărâre nr. 101 din 11.07.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică.

5.       Proiect de hotărâre nr. 102 din 11.07.2023 Privind premierea elevului Sălceanu Darrin-Ștefan pentru rezultate deosebite obținute la Evaluarea Națională sesiunea iunie 2023.

6.       Proiect de hotărâre nr. 103 din 12.07.2023 Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2023.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 6

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2, 5

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                  Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
11 iulie 2023

Sari la conținut