DISPOZIŢIA 332/09.06.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 16.06.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul nr. 14167/09.06.2022

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 16.06.2022 ora 17.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 26.05.2022 a Consiliului Local Mogoșoaia,

2.       Privind încheierea unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și Fundația The Door Romania

3.       Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp

4.       Privind organizarea evenimentului Kulturestock în cadrul Parcului Mogoșoaia

5.       Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim taxi

6.       Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

7.       Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL

8.       Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov

9.       Privind premierea sportivului Ispir Raffael-Tudor-Mihai și a antrenorului Stoian Sandu-Gheorghe pentru performanța sportivă deosebită obținută la Cupa României de box-juniori.

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2, 3,5-7, 9

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 3, 4,8

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 9

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
9 iunie 2022

Sari la conținut