DISPOZIŢIA 33/20.01.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 26.01.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 2343/20.01.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 26.01.2023, ora 16.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.   Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 22.12.2022.

2.   Proiect de hotărâre nr. 1 din 10.01.2023 Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia.

3.   Proiect de hotărâre nr. 2 din 10.01.2023 Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023.

4.   Proiect de hotărâre nr. 3 din 11.01.2023 Privind modificarea și completarea art. 50 din regulamentul anexă la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017, Privind Aprobarea Regulamentului, a Caietului de Sarcini și a Contractului de Atribuire în Gestiune Delegată pentru Organizarea și Executarea Serviciului Public de Transport Local în Regim Taxi.

5.   Proiect de hotărâre nr. 4 din 19.01.2023 Privind aprobarea planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2023.

6.   Proiect de hotărâre nr. 5 din 19.01.2023 Privind aprobarea planului de acţiuni şi interes local pe anul 2023, conform Legii 416/2001 – Legea venitului minim garantat- modificată și completată.

7.   Proiect de hotărâre nr. 6 din 19.01.2023 Privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul de dezinsecție și ecologizare mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”.

8.   Proiect de hotărâre nr. 7 din 19.01.2023 Pentru modificarea HCL nr. 16 din 18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 196/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018.

9.   Proiect de hotărâre nr. 8 din 19.01.2023 Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022.

10. Proiect de hotărâre nr. 9 din 19.01.2023 Privind stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “administrație” utilizate în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov, pentru anul 2023.

11. Proiect de hotărâre nr. 10 din 19.01.2023 Privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și, după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local.

12. Proiect de hotărâre nr. 11 din 19.01.2023 Privind aprobarea supraimpozitării unor terenuri de pe raza Comunei Mogosoaia Județul Ilfov.

13. Proiect de hotărâre nr. 12 din 19.01.2023 Privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza Comunei Mogosoaia Județul Ilfov.

14. Proiect de hotărâre nr. 13 din 19.01.2023 Privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din HCL nr. 100/25.10.2022 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în cartea funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I.

15. Proiect de hotărâre nr. 14 din 19.01.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru luna decembrie 2022.

16. Proiect de hotărâre nr. 15 din 19.01.2023 Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023.

17. Proiect de hotărâre nr. 16 din 20.01.2023 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în cartea funciară nr. 63669 Mogoșoaia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, a unor construcții chioșc din lemn.

18. Proiect de hotărâre nr. 17 din 20.01.2023 Privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul Comunei Mogoșoaia

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 18

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr.14, 15, 16

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr.  10,16

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 16

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
13 februarie 2023

Sari la conținut