DISPOZIŢIA 262/15.04.2022

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 18.04.2022

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10252/15.04.2022;

Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 18.04.2022, ora 17.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 31.03.2022.

2.       Privind aprobarea cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” .

3.       Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai, iunie, iulie 2022.

4.       Privind modificare HCL nr. 118/14.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

5.       Privind aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru capital de lucru.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-5

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activitati economico – financiare, agricultura, protectia mediului si turism, juridica si disciplina

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale,culte, învățământânt, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție social și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism,tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 aprilie 2022

Sari la conținut