DISPOZIŢIA 227/25.03.2022

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 31.03.2022

Având în vedere:

Referatul nr. 8040/25.03.2022

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 31.03.2022 ora 17.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 18.02.2022;

2.       Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile noiembrie-decembrie 2021, ianuarie 2022

3.       Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

4.       Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 5, 6, 123, 124, 125 în anexa nr. 1 a HCL nr. 18/28.01.2021 și a terenului aflat la poziția nr. 220 din anexa nr. 1 a HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite

5.       Privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical de medicina familiei, situat în comuna Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 133

6.       Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC ECOTRANS STCM SRL

7.       Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL

8.       Pentru modificarea HCL nr. 821/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024

9.       Pentru aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”

10.    Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în calitate de membru supleant în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Mogoșoaia

11.    Privind retransmiterea străzii Valea Parcului dată în administrarea Consiliului Județean Ilfov prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/26.11.2021, aflată în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia”

12.    Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta  personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2022-2026

13.    Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2022 semestrul I

14.    Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Scolii Gimnaziale nr. 1 Mogosoaia, judet Ilfov

15.    Privind aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren intravilan situat în comuna Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral  67640, în suprafață de 1194 mp

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-13, 15

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2, 3, 8, 10, 14

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 3, 8, 10, 14

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 8, 12

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.                            

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 martie 2022

Sari la conținut