DISPOZIŢIA 181/06.05.2021

Privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 10.05.2021

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10127/ 06.05.2021;

În temeiul art. 134 alin. (4), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 10.05.2021, ora 18.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 22.04.2021

2. Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării și semnării unor documente

3. Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, in vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii, și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Activitati economico – financiare, Agricultura, Protectia Mediului si Turism, Juridica si Disciplina

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 mai 2021

Sari la conținut