DISPOZIŢIA 181/06.04.2020

Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor: „SERVICII DE SIGURANȚĂ ȘI DE PAZĂ, COMUNA MOGOȘOAIA”

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Achiziții Publice și Administrativ, înregistrat sub nr. 10237/06.04.2020;

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se numește comisia de evaluare a ofertelor privind: „SERVICII DE SIGURANȚĂ ȘI DE PAZĂ, COMUNA MOGOȘOAIA”, cu următoarea componență:

  • Dna. Roxana Manoil – Președinte
  • Dna. Roxana Cristina Bute – Membru
  • Dna. Raluca Mirela Căpâlneanu –  Membru
  • Dl. Ionuț Cernat – Membru
  • Dl. Mihai Costaș – Membru
  • Dl. Victor Homescu – Membru de rezervă

Art. 2 Secretarul General al Comunei, Compartimentul Achiziții Publice și Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 3 Prezenta dispoziție se va comunica compartimentelor de resort și Instituției Prefectului Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut