DISPOZIȚIA 172/30.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri pe perioada stării de urgență

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 9904/30.03.2020;

Dispozițiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

Prevederile art. 3 indice 1 alin. (3) din  Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;

Prevederile Hotărârii nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1  Majorarea în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, se acordă suplimentar drepturilor salariale cuvenite următorilor salariați pentru perioada 17-31 martie 2020:

– Bute Roxana Cristina

– Cernat Ionuț

– Vișan Manuela Lavinia

– Caia Andreea

– Diți Ciprian

Art. 2 Secretarul General, Serviciul Financiar Contabilitate, Compartimentul Resurse Umane și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se va comunica compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut