Serviciul Public de Asistență Socială Mogosoaia 2019

CUPRINS:

 1. Acte necesare obținerii ajutorului pentru  încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
 2. Acte necesare în vederea întocmirii dosarului pentru Serviciul de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap –Ilfov
 3. Acte necesare în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane minore cu handicap
 4. Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  persoanele cu handicap;
 5. Acte necesare pentru obținerea alocației de stat;
 6. Acte necesare pentru obținerea indemnizaţiei;
 7. Acte necesare pentru obținerea stimulentului de inserţie;
 8. Acte necesare privind întocmirea dosarului privind stimulentul educațional pentru grădiniță;
 9. Acte necesare pentru întocmirea ajutorului social;
 10. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de susținere.

1. Acte necesare obținerii ajutorului pentru  încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri:

Cerere tip

Xerocopii după:

 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa fie definitivă și irevocabilă
 • certificate de naştere copii;
 • facture gaze

–       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută; –       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;  

 Alte acte necesare:

 • adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;
 • adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.
 • cupon de pensie;
 • cupon de șomaj;
 • certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice Ilfov pt persoanele adulte din familie
 • certificat de rol fiscal pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Comunei Mogosoaia pentru persoanele adulte.
 • copie talon maşină  (dacă este cazul)
 • Adeverinta registrul agricol Primaria Mogosoaia pentru persoanele adulte.
 • dosar cu șină;

2. Acte necesare în vederea întocmirii dosarului pentru Serviciul de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap –Ilfov:

 • Carte/buletin de identitate (în termen de valabilitate) – copie şi original;
 • Certificat de naştere – copie şi original;
 • Certificat căsătorie/hotărâre de divorţ/certificate deces soţ –copie şi original ;
 •  Ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau  reşedinţa persoana cu handicap, din judeţul Ilfov-original, efectuată înaintea prezentării la SECPAH;
 •  Adeverinţa de salariat – original;
 • Decizie de pensionare:-medicală şi administrativă (pentru pensie de invaliditate)şi administrative (pensie de limita vârsta) original şi copie şi talon – original;
 •  Adeverinţa de venituri, pentru venituri impozabile, de la Administraţia financiară – original;
 •  Adevarinţa de la Primărie pentru venituri neimpozabile – original;
 • Certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap(ultimul) – copie;
 •  Scrisoare medicală –Tip- de la medicul de familie – original;
 •  Certificat medical cu timbru, adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (care se elibereaza de la secretariatele spitalelor)- original, în baza actelor medicale recente;
 • Bilete de ieşire din spital, recente şi de la debutul afectiunii –original şi copie;
 •  Investigaţii paraclinice, care pot fi completate la solicitarea SECPAH – copie şi original;
 •  Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii şi starea prezentă, adresat CEPAH –original;
 •  Documente medicale de la debutul afecţiunii (copilărie, adolescenţ -unde este cazul ) – copie şi original;
 •  Alte acte care pot să dovedească debutul precoce (ex:livret militar, decizie pensie invaliditate ) – copie şi original;
 •  Proces verbal medico-legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere, agresiuni –copie şi original;
 •  Adeverinţa socială de la medicul de familie vizată de serviciul social al Primăriei că persoana este  netransportabilă;
 •  Două dosare cu șină pentru îndosarierea actelor;

PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI LA PRIMĂRIE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII ANCHETEI SOCIALE,  MENŢIONĂM:

 • TOATE DOCUMENTELE MAI SUS MENŢIONATE SE VOR DEPUNE ÎN COPIE
 • ÎN PLUS SE VA ATAŞA LA DOSAR O COPIE C.I/B.I A REPREZENTANTULUI LEGAL (o persoană din familie).

DATE DE CONTACT  D.G.A.S.P.C – VOLUNTARI  ILFOV – TELEFON 021.369.58.90/86

ADRESA: Şos. Afumaţi, nr. 94-96, Oraş Voluntari, Judeţ Ilfov (în spate la METRO – VOLUNTARI).


3. Acte necesare în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de Persoane Minore cu handicap:

 • Copie B.I. / C.I. pentru părinți;
 • Copie certificat de căsătorie;
 • Copie certificate de naștere și C.I. pentru copil;
 • Copie Hotărâre de divorț (dacă este cazul) și acordul celuilalt părinte pentru depunerea dosarului de încadrare în grad de handicap (pentru custodie comună);
 • Copie Certificat de deces (dacă este cazul);
 • Adeverințe de salariu pentru părinți (funcția, salariul, pt. Comisia pentru Protecția Copilului Ilfov) – pentru cei care nu au loc de muncă adeverința de venit de la Circa Financiară sau declarație pe propria răspundere de la Biroul Notarial;
 • Ancheta socială (de la primărie) – original, se vor completa cu adresa din CI și dacă este cazul adresa fără forme legale;
 • Declarații pe propria răspundere date în fața asistentului social din primărie (nume în clar, semnătura, data și ștampila primăriei) pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la aceeași adresă cu copilul; orice modificare se semnează și ștampilează;
 • Certificat medical tip A5 eliberat de medical specialist – original;
 • Fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative – ANEXA 7 – în original;
 • Fișa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică ANEXA 8 – în original;
 • Copie după ultimele analize, bilete de ieșire din spital, scrisoare medicală din care să reiasă starea prezentă a copilului;
 • Caracterizare de la școala urmată de copil, traseu educațional, fișa de evaluare continuă, adeverință școlară;
 • Fişa psihopedagogică ANEXA 9;
 • O copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • În cazul în care unul din părinți are domiciliul în alt județ/sector – negație de la D.G.A.S.P.C. de județ/sector;
 • DOSARUL VA FI DEPUS DE CĂTRE PĂRINȚII COPILULUI SAU DE CĂTRE REPREZENTANȚII LEGALI AI ACESTUIA.

MENȚIONĂM CĂ PREZENȚA COPILULUI ESTE OBLIGATORIE!

Comisia pentru Protecția Copilului Ilfov-Voluntari, telefon: 021.301.82.40 – interior 105.
Pentru prelungirea certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap actele vor fi depuse cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare.


4. Acte necesare pentru acordarea indemnizației lunare pentru  persoanele cu handicap

În cazul minorilor:

 • Cerere tip
 • CERTIFICAT HANDICAP ORIGINAL
 • CARTE IDENTITATE –tutore
 • CERTIFICAT CĂSĂTORIE- tutore
 • CERTIFICAT NAȘTERE –persoană cu handicap și tutore
 • Talon de pensie sau adeverință de la serviciu,  în cazul în care   tutorele  lucrează

În cazul persoanelor adulte:

 • CERERE TIP
 • CERTIFICAT HANDICAP ORIGINAL
 • CARTE IDENTITATE –persoană cu handicap
 • CERTIFICAT CĂSĂTORIE- persoană cu handicap
 • CERTIFICAT NASTERE – persoană cu handicap
 • Adeverință de la Casa de Pensii prin care să se ateste faptul că nu beneficiați de Legea nr. 448/2006.

5. Acte necesare pentru obținerea alocației de stat:

 • Cerere _Indemnizatie crestere copil_Stimulent de insertie_Alocatie crestere copil
 • Carte identitate părinţi – copie + original
 • Certificat căsătorie – copie + original
 • Certificat naştere copil – copie şi original.
 • Dosar cu şină.
 • După caz: orice alte acte care sa dovedeasca identitatea sau calitatea solicitantului (in original si copie):

      Sentinta de divort;

      certificat de casatorie;

      hotarare de incredintare a minorului;

       decizie (dispozitie) de instituire a curatelei, tutelei

      Pentru scolari adeverință de elev.


6. Acte necesare pentru obținerea indemnizaţiei creștere copil (ICC):

 • OPIS
 • Cerere _Indemnizatie crestere copil_Stimulent de insertie_Alocatie crestere copil
 • Adeverinta angajator pentru Indemnizatie crestere copil_Stimulent de insertie
 • Adeverință cu stagiul de cotizare pentru ultimele 24 luni înainte de nașterea copilului, eliberată de Casa de Pensii a Sectorului sau Județului pe raza căruia se află sediul social al societății
 • Carte de identitate sot, sotie – original + copie
 • Certificat căsătorie – original + copie
 • Certificat naştere copil – original + copie
 • Decizie suspendare contract de muncă.
 • Cererea depusa la serviciu – Copie conform cu originalul.
 • TIPIZATE_Angajament_Declaratiile celuilalt parinte _Anexa
 • Dacă celalalt parinte nu indeplineste conditiile de acordare a ICC – Stimulent, conf OUG 111/2010 – va prezenta Adeverința cu stagiul de cotizare eliberată de catre Casa de Pensii în a cărei rază teritorială se află domiciliul, corespunzătoare ultimelor de 24 luni, inainte de nașterea copilului
 • Adeverinţă medic familie soţie, dacă a avut sau nu concediu pre/post natal (cand intra tatal in ICC)
 • Extras de cont
 • Alte acte după caz
 • Dosar cu şină.

7. Acte necesare pentru obținerea stimulentului de inserţie:

 • OPIS
 • Cerere _Indemnizatie crestere copil_Stimulent de insertie_Alocatie crestere copil
 • Adeverinta angajator pentru Indemnizatie crestere copil_Stimulent de insertie
 • Carte de identitate sot, sotie – original + copie
 • Certificat căsătorie – original + copie
 • Certificat naştere copil – original + copie
 • Decizie reluare activitate.
 • Cererea depusa la serviciu – Copie conform cu originalul.
 • TIPIZATE_Cerere_Angajament_Declaratiile celuilalt parinte_Anexa
 • Dacă celalalt parinte nu indeplineste conditiile de acordare a ICC – Stimulent, conf OUG 111/2010 – va prezenta Adeverința cu stagiul de cotizare eliberată de catre Casa de Pensii în a cărei rază teritorială se află domiciliul, corespunzătoare ultimelor de 24 luni, inainte de nașterea copilului
 • Adeverinţă medic familie soţie, dacă a avut sau nu concediu pre/post natal (cand intra tatal in stimulent)
 • Extras de cont
 • Alte acte dupa caz
 • Dosar cu şină

8. Acte necesare privind întocmirea dosarului privind stimulentul educațional pentru grădiniță:

 • INFORMARE-pentru-acordare-stimulent-educational
 • FORMULAR-CERERE-acordare-stimulent-educational
 • Certificat nastere copii;
 • BI/CI parinti;
 • Certificat casatorie;
 • Hotarare de incredintare (cu specificarea pensiei de intretinere), (daca este cazul);
 • Adeverinta ANAF (din care sa reiasa ca nu au venituri impozabile)
 • Declaratie notariala din care sa reiasa ca parintii nu au alte venituri/parintele nu contribuie la intretinerea si educarea minorului, (daca este cazul);
 • Adeverinta venit;
 • Adeverinta de la scoala din care sa reiasa ca minorul este inscris in anul scolar in curs intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Acte necesare pentru întocmirea ajutorului social:

Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;

Actele de identitate pentru toti membri familiei;

Certificat de casatorie in original si copie pentru persoanele casatorite si certificatele de nastere (original si copie) pentru copii;

Orice alt act (original si copie), din care sa rezulte calitatea sau identitatea, cum sunt:

 •  certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve;
 •  sentinta de divort;
 •  sentinta de stabilire a domiciliului copilului minor;
 •  hotarare de incredintare a copilului minor;
 •  actul din care rezulta calitatea de tutore sau curator;
 •  sentinta de infiere (adoptie);
 •  adeverinta de elev sau student pentru copii in varsta de pana la 18 ani, care urmeaza cursuri la zi in care sa ateste daca primesc sau nu bursa scolara.

Adeverinta din care sa rezulte venitul brut si net din ultima luna, in cazul persoanelor incadrate in munca;

Adeverinte de la organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei din activitati autorizate;

Orice alte activitati privind veniturile permanente, cum sunt:

 •  Taloane sau adeverinte de pensie;
 •  Taloanele de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin;
 •  Taloane de plata a ajutorului pentru persoane cu handicap;
 •  Taloane privind alocatia de stat pentru copii
 •  Adeverinte privind acordarea burselor pentru elevi, studenti;
 •  Proces verbal de impunere si/sau declaratia de impunere privind impozitul pe venitul agricol;
 •  Hotarare judecatoreasca actualizata privind obligatia legala de intretinere;
 •  Orice alte acte din care sa rezulte veniturile de alta natura.

Declaratia notariala pe proprie raspundere privind veniturile ocazionale si bunurile;

Ancheta sociala in cazul in care persoanele care solicita ajutor social locuiesc impreuna cu alte persoane cum sunt: concubini, parinti si copii (majori, sau minori).

Adeverinta de la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru  incadrarea in munca/participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala;

Certificat medical de la Comisia de expertiza medicala, care sa ateste incapacitatea temporara de munca (daca este cazul).

    NOTA: Nu au aceasta obligatie:

 • Mamele care au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani;
 • Elevii sau studentii in varsta de peste 18 ani care urmeaza forme de invatamant la zi;
 • Cei care indeplinesc conditiile legale de pensionare la cerere (65 de ani barbatii si 63 de ani femeile);
 • Persoanele inapte de munca care au un certificat privind gradul de pierdere a capacitatilor de munca, eliberat de Comisia de expertiza medicala.

10. Acte necesare pentru obținerea alocației de susținere:

 • Cerere-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare (copii);
 • Copie a certificatului de casatorie;
 • Copii de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie;
 • Adeverinta de la scoala pentru copii care merg la scoala;
 • Adeverinta de venit sau declaratie notariala pentru cei care nu au venituri;
 • Certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve;
 • Sentinta de divort, in cazul persoanelor divortate;
 • Hotarare de incredintare a copilului minor (dupa caz);
 • Dovada din care sa reiasa ca sotul/sotia este arestat/arestata si nu participa la intretinerea copiilor (unde este cazul).

 adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.

cupon de pensie;

cupon de șomaj;

certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice Ilfov pt persoanele adulte din familie

certificat de rol fiscal pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Comunei Mogosoaia pentru persoanele adulte.

copie talon maşină  (dacă este cazul)

Adeverinta registrul agricol Primaria Mogosoaia pentru persoanele adulte. dosar cu șină;

Actualizat la:
29 octombrie 2019

Sari la conținut