ROF Comuna Mogoşoaia

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE şi FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOŞOAIA, JUD. ILFOV

 

Capitolul 1
Dispoziţii generale

Capitolul 2
Structura organizatorică a instituției Comuna Mogoşoaia

Capitolul 3
Atribuţiile Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei şi Administratorului public

Capitolul 4
Organizarea şi funcționarea compartimentelor de specialitate

Capitolul 5
Servicii publice sub autoritatea Consiliului local

Capitolul 6
Dipoziţii finale

 

Capitolul 1
Dispoziţii generale

Art.1 Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoşoaia, judeţul Ilfov, au drept temei legal prevederile din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi hotărârile Consiliului local Mogoşoaia,  privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului.
Art.2 (1) Constituie instituția Comuna Mogoşoaia primarul, viceprimarul, secretarul comunei, administratorul public împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mogoşoaia. Comuna Mogoșoaia este instituţie publică cu activitate continuă şi permanentă care asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Constituţiei, ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului judeţean ILFOV, ale Consiliului local şi gestionează problemele curente ale colectivităţii. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
(2) Sediul instituției este în comuna Mogoşoaia, Șos. București – Târgoviște, nr. 138.
Art.3 (1) Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comună.
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării şi asigură executarea hotărârilor Consiliului local.
(3) Primarul funcţionează ca autoritate administrativă autonomă şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Statutul juridic al primarului cuprinde şi calitatea de reprezentant al statului în comună, în anumite situații, excepție de la calitatea sa de reprezentant al comunei.
(5) Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau încredinţate de către Consiliul local.
(6) Atribuţiile ce revin primarului, potrivit legii, şi a hotărârilor Consiliului local, pot fi delegate. Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu atribuţiile delegate fiind întru totul valabile. Pentru exercitarea aceleiaşi atribuţii, primarul poate delega una sau mai multe persoane, fără ca în această situaţie să fie vorba de conflict pozitiv de competenţă.
(7) Primarul constată încălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, sesizează organele competente.
(8) În exercitarea funcţiei, primarul este ocrotit de lege.
Art.4 Administratorul public este numit de către primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atributii specifice, aprobate de consiliul local. Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.
Art.5 (1) Viceprimarul este ales de Consiliul local din rândul consilierilor locali.
(2) Viceprimarul  exercită atribuţii delegate de către primar, prin dispoziţia acestuia.
(3) Viceprimarul întocmește şi semnează actele pe care le presupune executarea atribuţiei delegate.
Art.6 (1) Secretarul comunei este funcţionar public de conducere, subordonat primarului, și se bucură de stabilitate în funcţie şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege şi cele încredinţate de către Consiliul local sau de către primar.
(2) Secretarul comunei îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.
Art.7 (1) Aparatul de specialitate al primarului Comunei Mogoşoaia cuprinde funcţionarii publici şi personalul contractual.
(2) Structura acestuia şi numărul de personal este, în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art.8 Compartimentele de lucru, în înțelesul prezentului regulament, sunt serviciile, birourile şi compartimentele independente, aflate în subordinea Primarului.
Art.9 Legătura între diferitele compartimente se face prin conducătorii acestora, iar legătura cu alte instituții sau cu conducerea ministerelor şi a celorlalte organe ale administrației de stat sau autorități ale administrației publice locale, prin reprezentanți legali ai instituției.
Art.10 (1) Conducătorii compartimentelor de specialitate prezintă, la cererea șefului ierarhic superior, ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.
(2) Conducătorii compartimentelor de lucru colaborează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a sarcinilor ce le revin.
Art.11 În funcție de specificul activității fiecăruia, şi în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, compartimentele din cadrul aparatului propriu întocmesc rapoarte de specialitate pentru propunerea întocmirii unor proiecte de hotărâri şi dispoziții pe care le prezintă primarului în vederea emiterii/adoptării acestora.
Art.12 Conducătorii compartimentelor de specialitate, din dispoziția sau cu aprobarea conducerii instituției, vor putea stabili şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora. Aceste sarcini vor fi prezentate în scris şi asumate sub semnătura de către cei îndreptățiți să le aducă la îndeplinire.
Art.13 Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici şi instituția Comuna Mogoşoaia, este reglementat de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.
Art.14 Personalul care efectuează activități de secretariat, administrativ, protocol, gospodărire, întreținere-reparații şi de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcții nu au calitatea de funcționar public şi li se aplică legislația muncii.
Art.15 Normele de conduită profesională a functționarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul instituției Comuna Mogoşoaia.
Art.16 Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției Comunei Mogoşoaia, sunt următoarele:

 • supremația Constituției şi a legii, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a respecta Constituția şi legile țării;
 • prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice;
 • asigurarea egalitații de tratament a cetățenilor în fața autorităților şi instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
 • profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine şi conștiinciozitate;
 • imparțialitatea şi independența, principiu conform căruia funcționarii publici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice înțeres politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice;
 • integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
 • libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici pot să-și exprime şi să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 • cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice şi în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie să fie de bună-credință;
 • deschiderea şi transparența, principiu conform căruia activitațile desfășurate de funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

Art.17 (1) Funcționarii publici au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor instituției publice.
(2) În exercitarea funcției publice, funcționarii publici au obligația de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în conditiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga şi a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea şi eficacitatea autorităților şi instituțiilor publice.
Art.18 (1) Funcționarii publici au obligația de a apăra în mod loial prestigiul instituției Comunei Mogoşoaia, precum şi de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Funcționarilor publici le este interzis:

 • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea instituției Comuna Mogoşoaia, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 • să facă aprecieri neautorizate în legatura cu litigiile aflate în curs de soluționare şi în care instituția Comuna Mogoşoaia are calitatea de parte;
 • să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decat cele prevazute de lege;

d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă aceasta dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
Art.19 (1) În îndeplinirea atributțiilor de serviciu, funcționarii publici au obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției.
(2) În activitatea lor, funcționarii publici au obligația de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influențati de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcționarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art.20 Principalele tipuri de relații funcționale şi modul de stabilire al acestora în cadrul instituției Comuna Mogoşoaia, se prezintă astfel:

 • Relații de autoritate ierarhică:
 • subordonarea viceprimarului faţă de primar;
 • subordonarea secretarului faţă de primar;
 • subordonarea administratorului public faţă de primar şi, în limita competenţelor stabilite de legislatia în vigoare şi a delegării de competenţe de către primar;
 • subordonarea șefilor de servicii, șefilor de birouri, coordonatorilor de compartimente față de Primar – după caz;
 • subordonarea personalului de execuție față de primar, secretar, șeful de serviciu sau șeful de birou, după caz;
 • Relații de autoritate funcțională

Sunt determinate de competență specifică şi se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică a instituției cu serviciile publice şi instituțiile publice din subordinea Consiliului Local, precum și, după caz, cu societățile comerciale din subordinea Consiliului Local în conformitate cu obiectul de activitate, atribuțiile specifice fiecărui compartiment sau competențele acordate prin dispoziția primarului şi în limitele prevederilor legale;

 • Relații de cooperare

Pot fi formalizate, stabilite prin acte normative sau neformalizate, facultative.

 • se stabilesc între compartimentele din structură organizatorică a instituției între care nu există relații de autoritate;
 •  se stabilesc între compartimentele din structură organizatorică a instituției şi compartimente similare din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale din țară sau din străinătate. Aceste relații de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin dispoziția primarului sau hotărârea Consiliului Local;
 • se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a instituției şi cetățeni, în vederea soluționării unor probleme de interes comun.
 • Relații de reprezentare

Reprezentarea instituției în relațiile cu terții se realizează de către primar. Acesta poate acorda mandat prin dispoziție, în limitele legislației în vigoare, administratorului public, secretarului, viceprimarului sau personalului compartimentelor din structura organizatorică a instituției în relațiile cu celelalte entități publice sau private, din țară sau străinătate;
Persoanele care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii şi alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă a instituţiei, în limita mandatului încredințat.

 • Relații de inspecție şi control

Se stabilesc între compartimentele cu atribuții de inspecție şi control, compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziția primarului cu atribuții de inspecție şi control şi entitățile, interne sau externe, publice sau private, care desfășoară activități supuse inspecției şi controlului, conform competențelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare.

Capitolul 2
Structura organizatorică a instituției Comuna Mogoşoaia

Art.21 Structura organizatorică este stabilită în funcţie de nivelurile ierarhice, după cum urmează :
Primarul are în subordine directă administratorul public, viceprimarul, secretarul comunei, serviciile, birourile și compartimentele de specialitate din aparatul de lucru.

 • Secretarul comunei are în subordinea directă următoarele:
  • Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă
  • Compartimentul Resurse Umane
  • Compartimentul Registratură
  • Compartimentul Arhivă
  • Compartimentul Evenimente Culturale Educaționale și Sportive

Art.22 Organigrama este însoţită de statul de funcţii care cuprinde nomenclatorul funcţiilor de conducere şi execuţie corespunzător necesarului de posturi aprobate, cu precizarea categoriei, clasei şi gradului pentru fiecare post în parte.
Art.23 Modificarea organigramei, implicit a numărului de posturi şi a statului de funcţii, se realizează cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea instituției Comunei Mogoşoaia.
Art.24 Pentru fiecare compartiment din cadrul structurii organizatorice, se stabilesc atribuţii specifice, care rezultă din necesitatea aplicării actelor normative în vigoare, a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor primarului, precum şi din necesitatea soluţionării problemelor curente ale colectivităţii locale.
Art.25 Atribuțiile specifice fiecărui compartiment sunt defalcate în sarcini alocate fiecărui post, prin intermediul fișelor de post, astfel încât să se asigure premisele aplicării actelor normative în vigoare, a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor primarului, precum şi soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale.
Art.26 Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele din Regulamentul de Ordine Interioară.

Capitolul 3
Atribuțiile Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei şi Administratorului public
Atribuțiile Primarului
Art.27 (1) Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Mogoşoaia şi îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii, potrivit Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, după cum urmează:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul atribuţiilor de la alin.1.lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea Consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.1 lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.1.lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgență;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile:

 • educaţie;
 • servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 • sănătate;
 • cultură;
 • tineret;
 • sport;
 • ordine publică;
 • situaţii de urgenţă;
 • protecţia şi refacerea mediului;
 • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 • dezvoltare urbană;
 • evidenţa persoanelor;
 • podurile şi drumurile publice;
 • serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 • serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 • activităţile de administraţie social-comunitară;
 • locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 • punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • alte servicii publice stabilite prin lege;
 • acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
 • sprijinirea, în condiţiile legii, a activităţii cultelor religioase;
 • activitatea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local ce sunt menţionate mai sus, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Art.28 Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu Consiliul judeţean ILFOV.
Art.29 (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în localitate.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art.30 În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

Atribuţiile Administratorului public
Art.31 (1) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de către primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.
(2) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.
(3) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
Art.32 Administratorul public al Comunei Mogoşoaia, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • coordonează realizarea lucrărilor de investiţii şi a serviciilor publice de interes local prin intermediul aparatului de specialitate al primarului în limitele şi competenţele date de primar prin contractul de management, dispoziții şi fişa postului.
 • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă.
 • consultant general tehnic al primarului în sensul că:

– evaluează necesarul de servicii publice, raportând periodic primarului
– efectuează analize de politici publice la solicitarea primarului
– implementează politicile publice
– propune proiecte privind fondurile structurale şi de coeziune
– efectuează analize asupra performanțelor resurselor umane din aparatul de specialitate al primarului şi propune masuri de creștere a acestor performanțe
– realizează analize cost-beneficiu

 • coordonează activităţile de dezvoltare comunitară;
 • aplică principii şi tehnici moderne privind managementul financiar al seviciilor publice coordonate, al proiectelor cu finanţare externă monitorizate;
 • elaborează politici şi strategii noi în domeniul dezvoltării serviciilor publice de interes local, atrage fonduri extrabugetare pentru atingerea obiectivelor propuse;
 • monitorizează şi evaluează implementarea de politici, strategii şi programe;
 • dezvoltă parteneriate/asocieri cu persoane juridice sau fizice din ţară sau străinătate pentru promovarea intereselor comunei Mogoşoaia;
 • răspunde pentru toată activitatea dasfăşurată în faţa Primarului Comunei Mogoşoaia, căruia îi prezintă periodic rapoarte şi informări.

Atribuțiile Viceprimarului
Art.33 (1) Potrivit Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
(2) Stabilirea atribuţiilor care sunt delegate viceprimarului se face prin dispoziţie emisă de Primarul Comunei Mogoşoaia.

Atribuţiile Secretarului Comunei Mogoşoaia
Art.34 Secretarul Comunei Mogoşoaia îndeplineste în condiţiile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, următoarele atribuţii:
a) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi Prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a dispozițiilor primarului şi hotărârilor consiliului local, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local  şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar.

Capitolul 4
Organizarea şi funcționarea compartimentelor de specialitate
Compartimente în subordinea directă a Primarului

 • Compartiment Relaţii Publice, Secretariat

Art.35 Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat are următoarele atribuţii:

 • asigură accesul la informaţiile de interes public prin afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, ori prin publicare în mijloacele de informare în masă, precum şi în pagina de Internet proprie.
 • asigură precizarea condiţiilor şi formelor în care are loc accesul la informaţiile de interes public.
 • are obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau alte acţiuni publice organizate de autoritățile publice.
 • asigură constituirea băncii de date cu informaţii utile din domeniul de activitate pentru Consiliul Local, pentru primar şi diverse compartimente din instituției.
 • se îngrijeşte de asigurarea abonamentelor instituției la diverse publicaţii şi de distribuirea presei în cadrul instituţiei persoanelor desemnate.
 • prezintă lunar primarului şi secretarului informatii privind soluționarea sesizărilor şi reclamațiilor cetățenilor precum şi problemelor ridicate de către aceștia cu prilejul audiențelor.
 • răspunde direct şi oferă relații cu caracter general cetățenilor, care nu impun participarea expresa a primarului, viceprimarului sau secretarului.
 • asigurarea difuzării anunţului privind şedinţa publică şi realizează invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică, conform Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
 • întocmirea raportului anual privind transparenţa decizională şi asigurarea afişării acestuia la sediul instituţiei;
 • solicitarea de informaţii la birourile şi compartimentele instituţiei în a căror competenţă intră problemele solicitate de petenţi; urmărirea primirii de la birourile implicate a informaţiilor solicitate;
 • asigură intrarea, înregistrarea, distribuirea şi ieşirea documentelor din instituţie;
 • gestionează registrul de intrări-ieşiri al instituţiei.
 • conduce numai autovehiculele pe care le are în primire și pentru care are permis valabil de conducere, pentru categoria din care acestea fac parte.
 • completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă.
 • înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerintelor tehnice, dacă are toate documentele asupra sa și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei.
 • ia în primire autovehiculul repartizat pe baza de proces-verbal consemnat în carnetul de bord, în care menționează dotarea precum și starea tehnica a autovehiculului.
 • păstrează actele mașinii și documentele de transport în condiții corespunzătoare și le prezintă, la cerere, organelor de control ale poliției rutiere.
 • respectă pe cât posibil viteza economică de consum a autovehiculului pentru încadrarea consumului de carburant în limitele de consum raportat la 100 km echivalenti.
 • face propuneri în vederea eficientizării activității de transport.
 • asigură efectuarea la termen a reviziei tehnice a autovehiculului.
 • efectuează reparațiile tehnice minore și acordă asistență mecanicului pe durata reparațiilor majore.
 • Compartiment Audit Public Intern

Art.36 Compartimentul Audit Public Intern are umătoarele atribuții:

 • elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
 • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 • în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
 • verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
 • auditează, cel puţin o dată la 3 ani, următoarele:
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
  • administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
  • alocarea creditelor bugetare; 
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
  • sistemul de luare a deciziilor; 
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sistemele informatice.

III.1. Serviciul Financiar Contabilitate
Art.37

(1) Serviciul Financiar Contabilitate se organizează în subordinea directa a primarului şi are în componenţă:

 • – Compartiment Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice
 • – Comartiment Taxe şi Impozite
 • – Compartiment Executări Silite

(2) Conducerea este asigurată de către un şef servicu.

III.1.1. Compartiment Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice       
Art.38 Compartiment Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice are următoarele atribuţii:

 • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli și îl propune spre aprobare Consiliului Local;
 • asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a evidenţei contabile privind execuţia bugetului propriu.
 • organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor bugetului local. – Taxe si Impozite
 • asigură şi răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare lunare, a bilanţurilor trimestriale şi anuale precum şi a situaţiilor statistice cerute.
 • participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii.
 • asigură şi răspunde de păstrarea documentelor justificative care stau la bază înregistrărilor în contabilitate.
 • urmăreşte, controlează şi răspunde de încasarea cuantumului garanţiilor materiale pentru personalul care gestionează valori materiale şi băneşti conform dispozitiilor emise de Primar.
 • exercită controlul asupra operaţiunilor efectuate prin casieria instituţiei.
 • organizează şi răspunde de efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor
 • materiale şi băneşti în conformitate cu legile în vigoare.
 • întocmeşte şi transmite darea de seamă contabilă centralizată privind execuţia bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice subordonate.
 • exercită controlul financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul propriu, conform deciziei de exercitare al controlului financiar preventiv emisă de ordonatorul principal de credite.
 • execută orice alte lucrări repartizate de primar în cadrul atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu în formă şi la termenele cerute.
 • înregistrează cronologic şi sistematic în baza unor documente justificative operaţiunile efectuate.
 • lunar, întocmeşte balanţa de verificare sintetică, asigură concordanţa între evidenţa sintetică şi analitică a furnizorilor, creditorilor, decontărilor cu salariile, decontărilor cu bugetul statului şi decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale.
 • întocmeşte execuţia cheltuielilor bugetului local, atât evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare.
 • efectuează contabilitatea fondurilor cu destinaţie specială.
 • participă la intocmirea bugetului local.
 • participă la întocmirea dărilor de seama trimestriale şi anuale.
 • urmăreşte permanent efectuarea cheltuielilor bugetare în limita şi cu destinaţia stabilită prin bugetul anual aprobat.
 • întocmeşte documentele de plată pentru plata cheltuielilor institutiei publice.
 • întocmeşte statele de plată pentru salariaţii instituției Comuna Mogoșoaia şi ai Consiliului Local, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • întocmeşte documentele de plată pentru obligaţiile salariale datorate de angajator şi salariat.
 • întocmeşte şi depune în termene declaraţiile privind salariile şi obligaţiile salariale, conform legislaţiei în vigoare.
 • ţine evidenţa popririlor pentru salariaţii primăriei.
 • întocmeşte şi răspunde de evidenţa sintetică şi analitică a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice, conform prevederilor legale.
 • întocmeşte evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe.
 • ţine evidenţa documentelor cu regim special.
 • exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici.

III.1.2. Compartiment Taxe și Impozite
Art.39 Compartimentul Taxe și Impozite are următoarele atribuții:

 • întocmeşte dispoziţii de plată şi încasare
 • efectuarea activităţii de constatare, impunere, urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice şi agenţii economici, efectuând cel puţin o verificare anuală a acestora.
 • urmărirea respectării termenului legal de confirmare a debitelor de insolvabilitate, verifică actele de insolvabilitate.
 • încasarea la termenele legale, a următoarelor impozite şi taxe locale:
  • impozit pe clădiri şi terenuri deţinute de persoane fizice şi juridice;
  • taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice şi juridice;
  • taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor de construire;
  • taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
  • impozit pe spectacole;
  • alte taxe şi impozite locale;
 • stabilirea şi aplicarea penalităţilor de întârziere pentru neplata la termenele legale  a impozitelor şi taxelor locale.
 • întocmirea listelor de rămăşiţe la sfârşitul anului pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice care nu şi-au plătit integral taxele şi impozitele în cursul anului, şi adoptă măsurile legale pentru încasarea acestora.
 • întocmirea situaţiilor statistice referitoare la activitatea de constatare, impunere, urmărire a taxelor şi impozitelor locale şi asigură transmiterea acestora la termenele stabilite;
 • participarea la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli local, asigurând concordanţa dintre evidenţele fiscale şi capitolele şi subcapitolele de venituri;
 • încasarea taxelor din concesionarea sau închirierea terenurilor proprietate publică ori privată a unităţii administrativ-teritoriale; urmărirea încasării veniturilor rezultate în urma contractelor încheiate şi evidenţierea agenţilor debitori;
 • asigurarea evidenţierii veniturilor extrabugetare rezultate în urma contractelor încheiate.
 • întocmirea de rapoarte de specialitate către Consiliul local, privind instituirea de taxe speciale sau alte taxe, conform prevederilor legale;
 • evidenţierea şi urmărirea debitelor primite spre urmărire atât de la funcţionarii din cadrul instituţiei cât şi de la alte unităţi;
 • verificarea şi înregistrarea cererilor privind acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi întocmirea documentele necesare soluţionării acestora;
 • verificarea respectării condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitori;
 • organizarea şi exercitarea activităţii de urmărire şi încasare la buget  a veniturilor fiscale şi nefiscale în cazul nerespectării termenelor de plată, asigură calcularea de majorări de întârziere pentru încasarea  acestora;
 • desfăşurarea activităţii de primire şi verificare a declaraţiilor de impunere depuse de persoanele fizice şi juridice în vederea întocmiii procesului verbal de stabilire a impozitului sau taxei aferente;
 • ţinerea evidenţei contabile analitice (nominală) pe plătitori, cu ajutorul rolului unic şi registrului rol special pe calculator;
 • întocmirea borderourilor cu contribuabilii care au beneficiat de bonificaţii, întocmirea evidenţei speciale a debitorilor care au fost declaraţi ca insolvabili, conform prevederilor legale în vigoare.
 • transmite debitele aferente cetăţenilor care şi-au schimbat domiciliul unităţilor financiare respective şi după primirea confirmării de la unităţile la care s-au transmis, se efectuează scoaterea din evidenţă.
 • realizarea la sfârşitul anului a evidenţelor nominale conform instrucţiunilor legale.
 • efectuarea conducerii evidenţei veniturilor prin partida de venituri.
 • calcularea corectă a majorărilor de întîrziere şi încasarea lor integral, calcularea şi acordarea din oficiu prin chitanţă a bonificaţiei legală pentru plata cu anticipaţie.
 • eliberarea de chitanţe pentru toate sumele încasate şi completarea lor corectă şi completă, precum şi semnarea acestora împreună cu contribuabilul.
 • păstrarea în casa de fier a sumelor încasate şi a actelor de valoare.
 • întocmirea, în baza chitanţelor emise, a borderourilor desfăşurătoare şi depunerea la casieria trezoreriei a sumelor încasate.
 • întocmirea actelor de insolvabilitate a debitorilor ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
 • conducerea corectă şi la zi a evidenţei din extrasele de rol;
 • calcularea şi verificarea lunară a încasarii taxei de publicitate ce revine Primăriei ca urmare a mijloacelor publicitare existente pe raza comunei şi anume: panouri fixe/
 • mobile/luminoase sau banere; casete luminoase; calcane; umbrele; copertine; corturi; campanii promoţionale; 
 • întocmirea periodică de situaţii centralizate cu privire la situaţia încasărilor realizate din activitatea de publicitate – reclamă: taxa publicitate conform legii, taxa ocupare domeniu public.
 • efectuarea de acţiuni de control pentru identificarea şi încasarea diferenţelor de impozit şi taxe constatate, propune sancţiuni contribuabililor ce încalcă legislaţia referitoare la constatarea, stabilirea, evidenţa şi plata obligaţiilor bugetare;
 • derularea activităţii de executate silită a contribuabililor care nu îşi plătesc de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate;
 • asigurarea înregistrării debitelor restante şi urmărirea aplicării de majorări de întârziere/penalităţi întocmai cu prevederile contractului încheiat cu fiecare agent economic.
 • întocmirea de înştiinţări de plată debitorilor şi urmăreşte primirea dovezilor pe care le anexează la dosar.
 • înfiinţarea de popriri asupra veniturilor debitorilor restanţieri şi înştiinţarea acestora despre acest fapt;
 • executarea silită a debitelor restante, ţinerea evidenţei obiectelor sechestrate, păstrarea lor în bune condiţii, virarea la buget a sumelor restante în urma valorificării acestora, conform dispoziţiilor legale.
 • instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile prin întocmirea procesului verbal de sechestru;

III.1.3. Compartiment Executări Silite
Art.40 Compartimentul Executări Silite

(1) Compartimentul Executare Silită din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate are ca misiune colectarea prin executare silită a creanţelor fiscale ale bugetului local al comunei Mogoşoaia, provenind din impozite şi taxe locale, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi majorări şi penalităţi de întârziere aferente acestora.
(2) Colectarea creanţelor fiscale presupune exercitarea de acţiuni care au ca scop stingerea creanţelor fiscale efectuate în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz. Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor legale de către organul de executare competent în a carui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.

Art.41 Compartimentul Executări Silite are următoarele responsabilităţi:

 • desfăşoară activitatea de executare silită a persoanelor fizice şi juridice şi cea de stingere a creanţelor prin alte modalităţi;
 • primeşte şi rezolvă corespondenţă cu privire la urmărirea şi încasarea debitelor neachitate în termen, luând notă şi urmărind îndeaproape cazurile primite spre executare;
 • răspunde de întocmirea actelor necesare aplicării procedurii de executare silită ( înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii etc);
 • operează în baza de date confirmările de primire pentru înştiinţări, somaţii şi titluri executorii;
 • verifică şi actualizează domiciliul fiscal al contribuabililor;
 • asigură şi organizează atunci când este cazul ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate precum şi valorificarea acestora;
 • numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune spre aprobare indemnizaţia acestora;
 • efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;
 • urmăreşte permanent situaţia încasării debitelor primite spre urmărire, verifică şi face propuneri privind declararea stării de insolvabilitate pentru aceştia în cadrul termenului de prescripţie;
 • întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi le prezintă spre aprobare conducerii sau face cercetări suplimentare;
 • verifică periodic contribuabilii îinscrişi în evidenţa separată şi urmăreşte starea de insolvabilitate pentru aceştia, în cadrul termenului de prescripţie legal;
 • calculează cheltuielile de executare silită şi majorările de întârziere, penalitătile sau alte sume, când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu;
 • înfiinţează popriri pe veniturile realizate de debitori, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi pecum şi societăţilor bancare şi stabileşte, dupa caz, măsurile legale pentru executarea acestora;
 • soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a modalităţilor de stingere a creanţelor;
 • evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire.
 • întocmeşte pe baza datelor deţinute centralizatorul listelor de rămăşiţe şi de suprasolviri, pe feluri de impozite şi taxe locale;
 • întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare silită de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
 • colaborează cu organele Ministerului de Interne, organele Ministerului Justiţiei şi alte organe ale administraţiei publice, în vederea încasării creanţelor prin executare silită sau alte modalităţi;
 • repartizează sumele realizate prin executare silită, potrivit ordinei de preferinţă prevazută de lege, în cazul în care la executarea silită participă mai mulţi creditori;
 • asigură încasarea creanţelor bugetare în termenul de prescripţie si propune măsuri de recuperare a celor prescrise din vina personalului propriu;
 • elaborează, pe baza datelor deţinute, informări şi situaţii privind realizarea creanţelor bugetare;
 • desfăşoară activitatea de încasare pe teren a debitelor restante de la persoanele fizice şi juridice, amenzile aplicate de serviciile proprii ale Primariei Mogoşoaia şi cele preluate de la instituţiile şi agenţii economici,care constituie venituri la bugetul local;
 • îndeplineşte sarcini de executor bugetar (fiscal);
 • solutionează şi rezolvă orice alte lucrări privind încasarea creanţelor bugetului local în baza sarcinilor din legislaţia fiscală repartizate de conducere;
 • răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă maximă a datelor şi informaţiilor privind evidenţa contribuabililor şi a suportului bazei de calcul pentru impozitele şi taxele locale;
 • răspunde de păstrarea şi evidenţierea tuturor documentelor ce fac obiectul activităţii desfăşurate urmărind circuitul acestora în cadrul legal;
 • asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din evidenţă privind impozitele şi taxele locale;
 • îndosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activităţii desfăşurate.

IV.1. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Art.42

(1) Serviciul se organizează şi funcţionează în subordinea Primarului.
(2) Serviciul este condus de către un şef serviciu.
(3) Serviciul are în componenţă următoarele:

 • -Compartiment Urbanism
 • -Birou Sisteme Informatice Geografice, care este condus de către un șef birou
 • – Compartiment Operare Bază de Date GIS
 • -Compartiment Evidența și Gestionarea Construcţiilor, Protecţia Mediului
 • – Serviciul Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al Comunei Mogoșoaia
 • -Compartiment Fond Funciar și Registru Agricol
 • -Compartiment Utilităţi Publice

IV.1.1. Compartiment Urbanism
Art.43 Compartimentul Urbanism are următoarele atribuţii:

 • asigură întocmirii planului urbanistic general (PUG), a planurilor urbanistice zonale (PUZ) şi  a planurilor urbanistice de detaliu (PUD);
 • verifică documentaţii de urbanism (intrate în vederea avizării/aprobării), din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare şi încadrării în prevederile PUG;
 • supune spre avizare Comisiei de specialitate a Consiliului local planurile urbanistice de detaliu, planurilor urbanistice zonale şi planul urbanistic general;
 • pregătirea documentaţiilor necesare pentru aprobarea planurilor urbanistice menţionate mai sus, de către Consiliul Local;
 • colaborarea cu compartimentelor instituţiei privind avizarea actelor şi documentaţiilor tehnice prezentate pentru autorizare;
 • întocmirea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de demolare, autorizaţiilor pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau privat, certificatelor de urbanism pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarii, în limita atribuţiilor legale;
 • primirea spre avizare a cererilor privind întocmirea proceselor verbale de recepţie şi a notelor de regularizare a taxelor la autorizaţia de construire;
 • calcularea taxei de regularizare a autorizaţie de construire şi întocmirea notei de regularizare privind această operaţiune;
 • participarea la recepţia lucrărilor autorizate;
 • întocmirea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • înregistrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor eliberate (autorizaţii de construire, autorizaţii de demolare, certificate de urbanism, procese verbale de recepţie, note de regularizare a taxelor la autorizaţia de construire, note de constatare a demolărilor);
 • ţinerea situaţiei privind evidenţa lucrărilor eliberate, cu finalizarea acestora prin nota de regularizare a taxei la autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie;
 • întocmirea situaţiei proceselor verbale de recepţie eliberate la construcţiile finalizate şi înaintarea acestora către Compartimentul Taxe şi Impozite în vederea stabilirii impozitelor;
 • întocmirea situaţiilor statistice, pentru Direcţia de Statistică, privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate;
 • întocmirea răspunsurilor la cereri şi sesizări ale unor cetăţeni cu privire la unele aspecte de legalitate a actelor emise de către compartiment;
 • verificarea preluării condiţiilor din certificatele de urbanism în documentaţiile prezentate pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
 • îndosarierea şi ţinerea evidenţei dosarelor lucrate;
 • colaborează cu Direcţia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, preia evidenţa monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • urmăreşte efectuarea plăţilor taxelor aferente solicitărilor către bugetul local şi bugetul de stat;
 • emite la cerere puncte de vedere asupra încadrării unor amplasamente în unităţi teritoriale de referinţă conform prevederilor PUG.

IV.2 Birou Sisteme Informatice Geografice – SIG (Geographic Information System – GIS)
Art.44 (1) Birou Sisteme Informatice Geografice are în subordinea sa următoarele compartimente:

 • Compartiment Operare Bază de Date GIS
 • Serviciul pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al Comunei Mogoșoaia
 • Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor, Protecția Mediului
 • Compartiment Fond Funciar și Regisru Agricol
 • Compartiment Utilități Publice

(2) Biroul Sisteme Informatice Geografice are rolul de a crea, stoca, a analiza și prelucra, gestiona informații printr-un proces computerizat (tehnologie GIS), grafică și sub formă de bază de date în domeniile cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, utilități, mediu, amenajarea teritoriului, agricultură și silvicultură, resurse naturale, transport, demografie, modele informaționale ale clădirilor, managementul proprietăților imobiliare.
(3) Introducerea datelor în sistemul SIG va fi asigurat în mod continu de către salariații Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului și de către salariații delegați prin dispoziția primarului, sub supravegherea șefului de birou sau a persoanei delegate.

Art.45  Compartiment Operare Bază de Date GIS

 • creează, utilizează, întreţine, protejează, arhivarea bazelor de date specifice GIS în domeniul: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, utilități, mediu, amenajarea teritoriului, agricultură și silvicultură, resurse naturale, transport, demografie, modele informaționale ale clădirilor și managementul proprietăților imobiliare din/și pe raza comunei Mogoșoaia;
 • participă la activităţi de implementare și dezvoltare continuă de soluţii software GIS;

Art.46 Serviciul Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al Comunei Mogoșoaia
(1) Serviciul funcționează la nivel de compartiment în cadrul Biroului Sisteme Informatice Geografice prin folosirea sintagmei “Serviciul Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al Comunei Mogoșoaia”. Sintagma va fi folosită scriptic numai în colaborarea și/sau corespondența cu cetățenii sau cu instituțiile statului.  
(2) Organizarea, funcționarea şi atribuțiile specifice se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciul.
(3) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciul, stabileşte domeniile de activitate, misiunile, obiectivele principale, îndatoririle personalului, modul de executare şi îndeplinire a atribuţiilor funcţionale, precum şi cerinţele care stau la baza relaţiilor de serviciu între persoanele din structură.
Art.47 Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcţiilor, Protecţia Mediului, are următoarele responsabilități:

 • asigurarea respectării prevederilor din autorizaţii şi a proiectelor de execuţie anexă la autorizaţii, în cazul lucrărilor de construcţie a caselor, a anexelor gospodăreşti, a gardurilor împrejmuitoare acestora, de modificare interioară a apartamentelor, de amenajare a spaţiilor comerciale, de pe raza localităţii;
 • întocmește documentația necesară pentru autorizațiile de desființare/demolare în cazul depistării construcțiilor nelegale;
 • asigură sectorizarea comunei și repartizarea acestor sectoare pe inspectorii cu atribuțiuni de control asupra respectării normelor de disciplină în construcții;
 • verificarea pe teren a stadiului de execuţie al lucrărilor enunţate mai sus şi urmărirea respectarii prevederilor din documentaţiile şi avizele aferente autorizaţiilor eliberate, în conformitate cu prevederile legale;
 • verificarea respectării termenelor de execuţie a construcţiilor amplasate în zonele susmenţionate pentru care sunt emise autorizaţii de construire;
 • depistarea pe teren, pe raza localităţii a construcţiilor definitive sau provizorii, executate fără autorizaţie de construire, stabilirea măsurilor de sancţionare necesare, conform prevederilor legale şi urmărirea finalizării sancţiunilor contravenţionale aplicate;
 • verifică în teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizările şi reclamaţiile privind lucrările de gospodărie comunală şi sistematizarea circulaţiei;
 • verificarea trasării construcţiilor definitive, precum şi a amplasării construcţiilor provizorii, conform documentaţiilor anexă la autorizaţiile de construire şi încheierea proceselor verbale de trasare (amplasare);
 • verificarea pe teren a documentaţiilor tehnice prezentate de beneficiari;
 • controlarea modalităţii de generare, colectare, stocare, transport şi tratare a deşeurilor menajere şi de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora.
 • controlarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase şi implementarea planului de gestiune a acestora;
 • controlarea facilităţilor şi instalaţiilor pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi de construcţii şi cele pentru eliminarea deşeurilor industriale;
 • elaborarea instrucţiunilor pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţii şi aducerea la cunoştinţa acestora prin mijloace adecvate;
 • iniţierea de reglementări, în vederea adoptării lor de către Consiliul local, referitoare la procedurile şi condiţiile privind colectarea, transportul, neutralizarea, utilizarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor de construcţie şi de la demolări nepericuloase de pe raza comunei;
 • elaborarea şi implementarea de programe, elaborarea de materiale educative privind importanţa protecţiei mediului;
 • urmărirea modului de adoptare a  măsurilor de prevenire şi limitare a impactului asupra mediului, generat de acţiunea substanţelor şi deşeurilor de orice natură;
 • urmărirea modului de amenajare a depozitelor cu deşeuri la agenţii economici care prin natura activităţilor desfăşurate produc deşeuri industriale, menajare, agricole sau de altă natură,
 • precum şi verificarea contractelor de colectare a deşeurilor cu agenţii specializaţi în colectarea acestora;
 • verificarea curăţeniei stradale, luarea de măsuri potrivit legii, în caz de tăiere sau scoatere din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi, distrugerea sau degradarea spaţiilor verzi prin rupere, călcare, tăiere, schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi fără autorizaţie, păşunatul pe zonele verzi şi pe străzile comunei;
 • colaborarea cu proprietarii şi Poliţia Locală privind:
   • menţinerea curăţeniei trotuarelor aferente imobilelor,
   • întreţinerea spaţiului verde din perimetrul imobiliar,
   • curăţirea de zăpadă şi gheaţă a trotuarelor şi rigolelor din faţa imobilelor pe care le administrează,
   • păstrarea în stare de folosire a băncilor, coşurilor pentru hârtii, indicatoarelor şi panourilor de afişaj,
 • luarea măsurilor de prevenire şi limitare a impactului asupra mediului, generat de acţiunea substanţelor şi deşeurilor de orice natură;
 • colaborarea cu autorităţile publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului şi informarea despre orice activitate neconformă cu reglementările legale;
 • verificarea persoanelor fizice şi juridice privind autorizaţie de mediu pentru activităţile pe care le desfăşoară;
 • verificarea la persoanele fizice şi juridice a modului de asigurare, prin sisteme proprii, a supravegherii mediului, pe baza prevederilor din autorizaţia de mediu, pentru identificarea şi prevenirea riscului privind poluarea mediului;
 • verificarea modului de respectare a condiţiilor de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare prevăzute în autorizaţia de mediu, în cazul agenţilor economici ale căror activităţi afectează mediul înconjurător;
 • verificarea la agenţii economici a modului de recuperare a deşeurilor refolosibile şi de valorificare a acestora prin unităţi specializate;
 • prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni pe malurile apelor;
 • în cazul producerii poluării accidentale stabileşte cu autorităţile centrale pentru protecţia mediului condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate ;
 • asigurarea calităţii apei, analizarea rezultatelor prelevărilor de probe din anumite zone expuse contaminării cu diverse substanţe poluante, propune măsuri de remediere a  aspectelor constatate;
 • verificarea la agenţii economici şi la persoanele fizice a modului de colectare a apelor uzate industriale şi menajere, modalitatea de tratare şi epurare a acestora, acolo unde este cazul, precum şi sistemul de evacuare a apelor uzate;
 • urmărirea permanentă a calităţii aerului, identificând zonele sau agenţii economici care generează poluanţi atmosferici, solicită acestora luarea măsurilor pentru remedierea acestor situaţii;
 • propunerea de măsuri pentru asigurarea protecţiei fonice a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, în vederea evitării depăşirii pragului fonic admis;
 • solicitarea proprietarilor şi deţinătorilor legali de teren de a întreţinere şi extindere perdelele şi aliniamentele de protecţie, a spaţiilor verzi, gardurilor vii, pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei;
 • prevenirea, pe baza reglementărilor în domeniu, a deteriorării calităţii solurilor, prin evitarea împrăştierii, aruncării sau depozitării de substanţe toxice şi deşeuri periculoase pe terenurile agricole de pe raza localităţii;
 • urmărirea menţinerii şi solicitarea factorilor responsabili, pentru amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul localităţii, asigurarea protecţiei surselor de apă, a peisajului şi menţinerea curăţeniei stradale;
 • derularea de acţiuni de informare şi protejare, prin dezbatere publică, asupra importanţei măsurilor destinate protecţiei mediului şi aşezărilor umane din perspectiva riscurilor generate de funcţionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;
 • supravegherea operatorilor din subordinea Primăriei şi a celorlalti agenţi economici din localitate pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitarii necontrolate de deşeuri şi dezvoltarea sistemelor de colectare a deşeurilor refolosibile;
 • participarea la soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor, cererilor şi propunerilor locuitorilor, pe teme privind protecţia mediului;
 • întocmirea de situaţii statistice solicitate de Agenţia de Protecţia Mediului, Direcţia de Sănătate Publică şi Direcţia Apelor Române.

Art.48 Compartimentul Fond Funciar şi Registru Agricol
Compartimentul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • În domeniul agricol:
 • completarea, aducerea la zi şi înscrierea corectă a datelor în Registrul agricol.
 • organizarea şi depunerea declaraţiilor anuale, la termenele stabilite, privind Registrul agricol.
 • înregistrarea cererilor producătorilor agricoli şi întocmirea tabelelor, conform prevederilor legale, în scopul obţinerii cupoanelor agricole şi a bonurilor valorice pentru achiziţionarea de motorină necesară efectuării lucrărilor agricole.
 • urmăreşte cultivarea suprafeţelor de teren de către proprietari, aplicând prevederile legale.
 • informează populaţia în cazul în care se execută lucrări de profilaxie şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor.
 • întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind situaţia agricolă, necesare pentru obţinerea ajutorului de şomaj sau pentru alte drepturi (alocaţie de sprijin, ajutor acordat persoanelor cu
 • handicap, bursă etc.)
 • întocmeşte şi eliberează adeverinţe în baza celor înscrise în Registrul agricol.
 • întocmeşte şi eliberează certificate de producător agricol, necesare vânzării produselor agricole în pieţe.
 • întocmeşte şi eliberează bilete de adeverire a proprietăţii animalelor, necesare vânzării acestora în târgurile de animale sau către abatoare.
 • întocmeşte contracte de păşunat.
 • verifică modul de folosire al terenurilor şi existenţa efectivelor de animale.
 • întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole, a gospodăriilor populaţiei, efectivele de animale existente, producţiile obţinute, construcţii gospodăreşti, maşini agricole şi alte date, conform formularisticii transmisă de Direcţia Judeţeană de Statistică.
 • îndrumarea producătorilor agricoli în vederea cultivării suprafeţelor de teren, a aplicării tehnologiillor specifice,
 • ia măsuri de depistare şi combatere a bolilor şi dăunătorilor la toate culturile şi speciile de animale, pe baza prognozelor de specialitate din zonă.
 • În materie de fond funciar
 • identifică şi măsoară terenurile pentru care există cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, precum şi în cazul în care există divergenţe între vecini.
 • întocmeşte fişele de punere în posesie, către cei îndreptăţiţi.
 • înmânează celor îndreptăţiţi Titlurile de proprietate şi Ordinele Prefectului privind punerea în posesie a terenurilor cuvenite.
 • aplică legile şi alte acte normative în domeniul reconstituirii şi constituirii dreptului de proprietate.
 • întocmeşte schiţe, eliberează adeverinţe de proprietate, întocmirea proceselor verbale de punere în posesie acolo unde situaţiile sunt clare şi neconflictuale.
 •  verificarea unde este cazul, a situaţiei anumitor suprafeţe de teren care au generat situaţii de conflict şi întocmeşte procese verbale de constatare;
 • primirea şi transmiterea comisiei judeţene, a contestaţiilor formulate de persoanele interesate;
 • asigurarea marcării pe teren, prin borne, a hotarelor unităţii administrativ teritoriale a localităţii Mogoşoaia;
 • asigurarea marcării pe teren, prin borne,  a limitelor intravilanului localităţii;
 • întocmirea situaţiilor cu titlurile de proprietate eliberate, precum şi în cazurile în care proprietarii renunţă la titlul de proprietate;
 • întocmirea rapoartelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri care sunt necesare Consiliului local.
 • întocmirea fişelor cu date premergătoare eliberării titlurilor de proprietate şi a fişelor corectoare la diferite titluri de proprietate, conform solicitării comisiei de fond funciar şi proceselor verbale de punere în posesie;
 • acordarea sprijinului necesar pentru efectuarea lucrărilor de cadastru derulate pe raza comunei, prin participarea la întocmirea planurilor parcelare pentru terenurile deţinute de cetăţeni.
 • exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici.
 • În materie de patrimoniu
 • întocmeşte şi actualizează inventarul bunurilor domeniale ale comunei Mogoşoaia;
 • întocmeşte dosare în vederea intabulării dreptului de proprietate a comunei Mogoşoaia;
 • alte atribuţii ce decurg din aplicarea Legii 213/1998
 • atribuirea şi verificarea numerelor stradale;    
 • atribuirea de adresă pentru solicitanţi, proprietari de imobile situate în zone nou înfiinţate;
 • confirmarea de adresă la cererea solicitanţilor – persoane fizice şi juridice;
 • acordarea de informaţii cu privire la documentele şi metodologia impusă pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi a autorizaţiilor de ocupare a domeniului public;
 • verificarea/primirea documentaţiilor în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare şi a autorizaţiilor pentru ocuparea temporară a domeniului public;
 • întocmirea, calcularea taxelor şi eliberarea autorizaţiilor de funcţionare şi de ocupare temporară a domeniului public.

Art.49 Compartimentul Utilităţi Publice
Compartimentul îndeplineşte următoarele atribuţii în materie de alimentare cu gaze naturale:

 • efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;
 • îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul gazelor naturale;
 • urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor;
 • urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate;
 • urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie;
 • preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs;
 • obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în domeniul gazelor naturale;
 • urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;
 • propune măsuri de rezolvare a problemelor legate de alimentarea cu gaze naturale pentru populaţie;
 • elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii, cu fonduri de la bugetul local sau alte fonduri, în domeniul alimentării cu gaze naturale pentru populaţie şi le supune aprobării Consiliului Local;

Art.50 Compartimentul are următoarele responsabilităţi în materie de iluminat public:

 • asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi ale Comisiei Internaţionale pentru Iluminat;
 • asigurarea iluminatului public pentru toţi cetăţenii comunei Mogoşoaia, în mod nediscriminatoriu;
 • reducerea consumurilor specifice prin folosirea unor echipamente performante;
 • modernizarea permanentă a sistemelor de iluminat public;
 • asigurarea unui iluminat public care să satisfacă în primul rând nevoile de securitate ale cetăţenilor şi apoi nevoile acestora de confort;
 • realizarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental festiv adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică sau culturală sau decorării localităţii cu prilejul anumitor sărbători.

Art.51 Atribuţiile specifice în materie de iluminat public sunt:

 • întocmirea ordinelor de lucru pentru începerea lucrărilor contractate;
 • întocmirea proceselor verbale de recepţie pentru lucrările executate;
 • întocmirea programului de realizare a lucrărilor şi a graficului de execuţie privind reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea Sistemului de Iluminat Public (S.I.P). din Comuna Mogoşoaia;
 • urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare, întreţinere şi menţinere a SIP prin controale în teren;
 • verificarea şi semnarea documentaţiilor şi avizelor privind iluminarea faţadelor şi consumul electric al panourilor publicitare;
 • verificarea şi semnarea documentelor privind consumul de energie electrică rezultat din activitatea de întreţinere în functionare a SIP;
 • verificarea şi semnarea ordinelor de lucru pentru lucrările de reabilitare, întreţinere şi menţinere a S.I.P.
 • verificarea şi semnarea situaţiilor de plată, oferte de preţ, etc întocmite de prestatori;
 • vizarea proiectelor de realizare a lucrărilor de reabilitare a S.I.P.;
 • urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post garanţie;
 • verifică avizele de iluminare şi amenajare a faţadelor, verifică buna funcţionare a instalaţiilor de semaforizare şi funcţionarea corespunzătoare a iluminatului public stradal din comuna Mogoşoaia;
 • verificarea periodică a modului de funcţionare a iluminatului public şi realizarea propunerilor de extindere şi îmbunătăţire a serviciului.
 • urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;
 • propune măsuri de rezolvare a problemelor legate de iluminatul public.

Art.52 Compartimentul are următoarele categorii de atribuţii în materie de transport în comun:

  • atribuţii privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării;
  • atribuţii privind transportul local în comună;
  • atribuţii privind urmărirea modului în care se realizează activitatea de transport local.

Art.53  În vederea realizării atribuţiilor de la art. 52, lit.a), serviciul, realizează următoarele:

 • planificarea, organizarea, conducerea şi executarea activităţilor specifice înregistrării vehiculelor ce nu fac obiectul înmatriculării;
 • primeşte, verifică, ţine evidenţa şi analizează documentele înaintate de persoanele fizice şi juridice prin care acestea solicită înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării şi informează ierarhic situaţia acestora;
 • întocmeşte şi asigură aducerea la cunostinţa opiniei publice a documentelor necesare derulării procesului înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 • verifică şi pune în concordanţă cu evidenţele proprii, documentele înaintate de solicitanţi în vederea înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 • deschide, ține evidența şi actualizează Registrul cu evidența a vehiculelor carora li s-au atribuit numere de înregistrare;
 • eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele înregistrate;
 • primețte, verifică, ține evidența şi soluționează sesizările, cererile şi propunerile cetațenilor referitoare la înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării;
 • ține evidența documentelor primite și, ori de câte ori este nevoie, execută inventarierea şi îndosarierea acestora;
 • intocmeste documentatiile necesare tiparirii, gestiunii şi distribuirii certificatelor de inregistrare necesare inregistrarii vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;
 • gestioneaza, distribuie şi asigura evidenta modului de eliberare şi achitare a contravalorii certificatelor de inregistrare a vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;
 • primeste cererile şi documentatia legala cu privire la radierea din circulatie a vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;
 • intocmeste referate care stau la baza dispozitiilor de Primar privind anularea certificatelor de inregistrare atribuite vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;
 • tine evidenta computerizata a vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii;
 • elaboreaza proiecte referitoare la actualizarea cadrului legislativ local privind inregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii.

Art.54 În vederea realizării atribuţiilor de la art. 52, lit.b), compartimentul realizeaza următoarele:

 • primirea, verificarea, tinerea evidentei şi analizarea documentatiilor inaintate de persoanele fizice sau juridice în vederea eliberarii, modificari şi prelungirii autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport public local;
 • derularea tuturor activităților necesare suspendării sau retragerii autorizațiilor de transport pentru serviciile de transport public local de calatori;
 • primirea, verificarea, tinerea evidentei şi eliberarea autorizatiilor de circulatie pe reţeaua stradala a comunei Mogoşoaia, precum şi a licențelor de traseu operatorilor de transport care executa servicii de transport public;
 • primirea, verificarea, tinerea evidentei şi eliberarea avizelor cap linie operatorilor de transport care executa servicii de transport public judetean, interjudetean şi international;
 • organizarea şi realizarea activitatilor necesare atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
 • verificarea şi îndrumarea modului în care respecta operatorii de transport cerințele şi criteriile stipulate în contractele de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, iar în cazul unor neconcordanțe inițierea oportuna a măsurilor ce se impun pentru corectarea acestora;
 • primirea şi solutionarea oportuna a solicitarilor (cereri, reclamații şi sesizări) referitoare la serviciile de transport public local ce au fost inaintate de către contribuabili;
 • elaboreaza proiecte referitoare la actualizarea cadrului legislativ local în materie.

Art.55  În vederea realizării atribuţiilor de la art.52, lit.c), compartimentul realizează următoarele:

 • primește, verifică şi solutionează cererile şi sesizarile cetațenilor privind: activitățile de transport public de persoane, transportul de mărfuri şi persoane în regim taxi;
 • îndrumă şi verifica respectarea prevederilor legale în vigoare, privind transportul public de persoane (și în regim maxi-taxi) în colaborare cu lucratori ai Politiei rutiere;
 • îndrumă şi verifică respectarea prevederilor legale în vigoare, privind transportul de persoane şi marfuri în regim taxi, în colaborare cu lucrători ai Poliției rutiere;
 • aplică hotărârile consiliului local cu privire la organizarea şi desfăşurarea transportului public local de călători cu mijloace auto;
 • organizează, supraveghează, monitorizează şi controlează modul în care se execută transportul public local de calători;
 • asigură urmărirea în trafic a modului în care mijloacele de transport execută serviciul respectiv;
 • urmăresc îndeplinirea condiţiilor de protecţie a mediului, de igienizare a mijloacelor de transport şi a staţiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor;
 • urmăresc desfăşurarea transportului public local de călători în condiţii de regularitate, confort şi siguranţă.

Art.56 Compartimentul are următoarele atribuţii în materie de salubrizare:

 • urmărirea respectării contractului ce are ca obiect salubrizarea Comunei Mogoşoaia pentru realizarea urmatoărelor activități :
 • precolectarea, colectarea şi transportul deșeurilor comunale (de la persoane fizice, persoane juridice, institușii publice etc.) inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile  menajere, cu excepția celor cu regim special;
 • sortarea deșeurilor comunale;
 • măturatul, spălatul, stropirea şi intreținerea curațeniei cailor publice;
 • curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
 • colectarea, transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier etc.)
 • colectarea şi transportul la rampa de neutralizare autorizata a deșeurilor rezultate din activități de construcții şi demolări.
 • verificarea igienei cartierelor de locuințe din Comuna Mogoşoaia, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la menținerea curățeniei de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au aceste obligații;
 • verificarea şi rezolvarea reclamațiilor privitoare la efectuarea activitaților contractate precum şi a reclamațiilor primite din comună referitoare la aceste activități;
 • urmărirea şi ținerea evidenței contractelor angajate, verificarea şi semnarea situațiilor de plată primite de la prestatorii activitaților contractate, urmârind încadrarea cheltuielilor în bugetul alocat fiecărei prestații;
 • participarea la întocmirea documentațiilor necesare pentru scoaterea la licitație a prestațiilor (caiete de sarcini, proiecte de contract, programe de prestații, evaluari valorice);
 • întocmirea de rapoarte, informari, adrese, referate, răspunzând pentru exactitatea şi corectitudinea datelor consemnate.

V.1. Compartiment Dezvoltare Investiții Publice
Art.57 (1) Compartimentul se organizează şi funcţionează în subordinea Primarului și are următoarele atribuţii:

 • înscrierea în programul de investiţii a cheltuielilor de capital care întrunesc condiţiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
 • întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investitii, pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;
 • participarea în comisiile de analiză a ofertelor pentru efectuarea achiziţiilor proiectării şi execuţiei investiţiilor publice;
 • analizarea documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor publice, întocmirea documentaţiilor pentru avizarea şi aprobarea acestora;
 • confirmarea pe documentele de plată a cheltuirii sumelor de plată pentru obiective prevăzute în programul de investiţii în limita prevederilor acestuia şi conform contractelor încheiate;
 • asigurarea recepţiilor obiectivelor de investitii, primirea cărţii tehnice a construcţiilor, predarea obiectivelor în exploatare şi administrare după finalizare;
 • colaborarea cu instituţiile publice de interes local, stabilite prin legea bugetului de stat, ale căror investiţii sunt finanţate din bugetul local şi aprobate de Consiliul Local;
 • verificarea întocmirii corecte, conform contractului/comenzii, a situaţiilor de plată, a proceselor verbale de recepţie a lucrării şi a ordinelor de lucru;
 • verificarea pe teren sau prin sondaj, a lucrărilor executate de prestatori în vederea avizării situaţiilor de plată;
 • verificarea aplicării corecte a preţurilor unitare la materiale, conform facturilor de achiziţie de la prestatori;
 • verificarea aplicării corecte a sporurilor, cotelor şi normelor de deviz, conform legislaţiei în vigoare;
 • verificarea aplicării corecte a clauzelor contractuale;
 • coordonarea activităţii cu privire la documentaţiile ce se întocmesc pe etape pentru încheierea unui contract, conform legislatiei în vigoare: întocmirea studiului de oportunitate, a proiectului de hotărâre pentru concesionarea/inchirierea /asocierea /vânzarea terenului, solicitând compartimentelor de specialitate din cadrul instituției, precum şi organelor competente avizele ce trebuie să stea la baza proiectului de hotărâre ;
 • asigurarea derulării contractelor economice încheiate de diverşi agenţi economici cu Primăria pentru terenurile aflate pe domeniul public/privat şi respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate;

VI.1. Compartiment Achiziţii Publice, Administrativ
Art.58 Compartimentul se organizează şi funcţionează în subordinea Primarului și are următoarele atribuţii::

 • asigură pregătirea documentelor necesare desfăşurarii achiziţiilor publice şi răspunde de desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării;
 • asigurarea gestionării garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii, în acest scop făcând menţiuni (sub semnătură) pe documentele primite de la participanţi;
 • transmiterea documentelor de adjudecare a achiziţiilor publice factorilor menţionaţi în actele normative în baza cărora s-au organizat achiziţiile şi/sau în reglementări interne;
 • urmăreşte asigurarea desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în cadrul termenelor legale stabilite;
 • studierea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor a căror execuţie va fi supusă achiziţiei şi a celor pentru achiziţia proiectării investiţiilor publice, anterior organizării acestora, pentru întocmirea documentaţiilor necesare organizării achiziţiei şi susţinerii acestora, anterior lansării, la instituţiile şi/sau organismele prevăzute de lege;
 • organizarea achiziţiilor bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse în lista de dotări, după aprobarea bugetului local;
 • protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidentialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
 • ţinerea evidenţei proceselor verbale prevăzute de lege ale comisiei de evaluare;
 •  verificarea şi avizarea instrucţiunilor pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice (bunuri, servicii şi executia lucrarilor) din bugetul local de către instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local;
 • culegerea de informaţii şi primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea şi oportunitatea înscrierii în lista de investitii; realizarea proiectului planului de achiziţii şi a listei de investiţii;

Art.59 Compartimentul are următoarele atribuţii în materie de activităţi administrative:

 • urmărirea activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului urban (băncilor de odihnă, coşurilor de gunoi stradal, jardinierelor şi a altor dotări urbane);
 • asigurarea păstrării integrităţii bunurilor ce aparţin instituției, aflate în sediile administrative;
 • asigurarea întreţinerii şi funcţionării în bune condiţii a sediului institușiei;
 • supravegherea lucrărilor de reparaţii efectuate în sediile aparţinând instituției Comuna Mogoşoaia;
 • administrarea şi exploatarea tuturor automobilelor aparţinând instituției;
 • analizarea, centralizarea cererilor şi aprovizionarea cu materiale, rechizite, consumabile;
 • întocmirea proceselore-verbale de recepţie pentru contractele de prestări servicii (curăţenie, întreţinere, multiplicare, operare calculator, service copiatoare, tipografiere, etc.) şi efectuarea controlului activităţii personalului contractat;
 • avizarea plăţii facturilor ce reprezintă bunuri şi prestări servicii contractate: energie electrică, apă-canal, încalzire, chirie, salubrizare, deservire copiatoare, maşini de scris, calculatoare, telefoane, mobile, transport persoane, pentru sediile administrative ale instituţiei etc;
 • gestionarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din cadrul sediului Primăriei, precum şi din cadrul sediilor şi obiectivelor publice care aparţin instituţiei;
 • recepţionarea tuturor obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe intrate în magazie, întocmirea de NIR-uri, (note de intrare – iesire) deschizând fişa de evidenţă a obiectelor de inventor;
 • prezentarea de propuneri pentru casare în urma inventarierilor anuale;
 • ţinerea gestiunii materialelor consumabile (imprimate tipizate, rechizite, furnituri de birou, papetărie, produse protocol, etc.), gestionarea imprimatelor cu regim special operând în fişele de magazie cu regim special;
 • conducerea evidenţei fişelor de magazie pentru urmărirea consumurilor de materiale;
 • asigurarea condiţiilor corespunzătoare de primire, păstrare, conservare şi eliberare a bunurilor din gestiunea primăriei;
 • asigura întocmirea planului  de evacuare în caz de incendiu şi asigura instruirea personalului pe linie de P.S.I. şi protectie a muncii;

VII.1. Compartiment Programe şi Proiecte
Art.60 Compartimentul are următoarele atribuţii privind dezvoltarea locală şi managementul de proiect:

 • elaborarea tematicelor proiectelor cu finanţare internă sau cu fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii aflate în domeniul public al comunei (drumuri, alimentări cu apă, canalizări etc) proiecte de dezvoltare socială, proiecte de mediu etc., .;
 • completarea formularelor standard privind accesarea programelor de finanţare interne şi internaţionale pe teme privind dezvoltarea urbană, asistenţa socială, sănătate, etc.;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea aplicării de proiecte comune, pe diverse teme;
 • participarea, în urma avizului Primarului şi în urma invitaţiilor primite, la seminarii şi dezbateri pe teme de accesare fonduri europene;
 • asigurarea permanentă a relaţiilor cu localitatile înfrăţite precum şi cu restul localitatilor, forurilor sau instituţiilor din ţară şi străinatate care solicită colaborare cu Primăria;
 •  organizarea administrării Strategiei de dezvoltare locală adoptată la nivelul localităţii şi monitorizează modul de implementare a activităţilor şi obiectivelor/proiectelor cuprinse în aceasta;
 • asigurarea managementului proiectelor finanţate din fonduri europene;
 • elaborarea şi organizarea întocmirii cererilor de finanţare, în vederea dobândirii unor finanţări externe pentru proiectele de dezvoltare ale comunei;
 • efectuarea de sinteze şi analize tehnico-economice solicitate de conducerea primăriei şi Consiliul local, în vederea adoptării de decizii strategice în domeniile de activitate ale administraţiei publice locale;
 • organizarea de întâlniri cu investitorii  şi oamenii de afaceri pentru a le identifica nevoile, asistenţă în soluţionarea problemelor cu care se confruntă şi prezintă acestora oportunităţi de afaceri pe plan local;
 • identificarea de oportunităţi pe plan local pentru încheierea de parteneriat public-privat conform prevederilor legale în acest domeniu;
 • asigurarea creării şi menţinerii de relaţii cu investitorii străini direcţi, facilitarea comunicării acestora cu compartimente ale primăriei;
 • crearea şi menţinerea relaţiilor cu importante instituţii de la nivel local sau regional, cu organizaţii internaţionale sau reprezentanţii acestora;
 • asigurarea întocmirii de rapoarte de specialitate privind propunerea de contractare a finanţărilor pentru diferite investiţii;
 • colaborarea cu instituţiile de învăţământ cu privire la diseminarea informaţiilor privind integrarea europeană şi eficientizarea structurilor şi mecanismelor economiei de piaţă;
 • stabilirea unei relaţii permanente cu populaţia de etnie romă, reprezentând instituţia în relaţia cu cetăţenii de etnie romă, conform HG nr.420/2001, privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, modificată prin HG nr.522/2006;

VIII.1. Serviciul Public Poliția Locală
Art.61

(1) Serviciul Public Poliția Locală funcționează în subordinea directă a primarului şi are în componenţă:

 • – Compartimentul Paza Bunurilor, Ordinea și Liniștea Publică;
 • – Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice;
 • – Compartiment Disciplina în Construcții și Afișaj Stadal;
 • – Compartiment Protecția Mediului;
 • – Compartiment Activitate Comercială;
 • – Compartiment Evidența Persoanelor;
 • – Compartiment Secretariat și Parc Auto.

(2) Serviciul Public Poliția Locală este condus de către un șef.

Art.62 (1) Serviciul Public Poliția Locală se constituie ca serviciu public de interes local, fără personalitate juridică, în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, respectării prevederilor legale privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, al respectării regimului circulaţiei rutiere, precum şi al asigurării pazei, protecţiei obiectivelor de interes local, asigurării respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii, asigurării respectării normelor legale privind protecţia mediului, prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind curăţenia localităţii şi comerţul, respectării legislaţiei în domeniul evidenţei populaţiei şi alte activităţi stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului.
(2) Activitatea Serviciul Public Poliția Locală constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii locale, precum şi  în sprijinul instituţiilor statului şi

(3) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Serviciul Public Poliția Locală cooperează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale, structurile teritoriale ale Politiei Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, ONG-uri, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii în viguare.
Art.63 (1) Organizarea, funcționarea şi atribuțiile specifice se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciul Public Poliția Locală.
(2) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciul Public Poliția Locală, stabileşte domeniile de activitate, misiunile, obiectivele principale, îndatoririle personalului, modul de executare şi îndeplinire a atribuţiilor funcţionale, precum şi cerinţele care stau la baza relaţiilor de serviciu între persoanele din structură.

IX.7. Serviciu Asistență Socială
Art.64 (1) Serviciul Asistență Socială se organizează şi funcţionează în subordinea directă a primarului şi are în componenţă:
– Compartimentul Asistență Socială;
– Compartimentul  Ajutor Social;
– Compartimentul Autoritate Tutelară;
– Compartimentul Asistență Comunitară;
(2) Serviciul Asistență Socială funcționează la nivel de compartiment în aparatul de specialitate al primarului. Sintagma “Serviciul Asistență Socială” va fi folosită scriptic numai în colaborarea și/sau corespondența cu cetățenii sau cu instituțiile statului.
(3) Organizarea, funcționarea şi atribuțiile specifice se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciul.
(4) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciul, stabileşte domeniile de activitate, misiunile, obiectivele principale, îndatoririle personalului, modul de executare şi îndeplinire a atribuţiilor funcţionale, precum şi cerinţele care stau la baza relaţiilor de serviciu între persoanele din structură.

X.Compartimente în subordinea directă a Secretarului comunei Mogoşoaia
X.1.Serviciul Voluntar Situații de Urgență
Art.65 Serviciul Voluntar Situații de Urgență are următoarele atribuţii:

 • efectuarea instruirii de specialitate a personalului serviciului în baza Programului lunar de pregătire profesională pe teme şi exerciţii, urmărindu-se executarea lui întocmai conform tematicii, cu executarea totodată şi a instruirii metodice a şefilor formaţiilor de intervenţie;
 • organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă, scop pentru care asigură desfăşurarea activităţilor prevăzute de lege;
 • constituirea grupelor de voluntari în cartierele comunei Mogoşoaia, cu menţinerea permanentă a legăturii cu personalul voluntar din cadrul acestora; ia măsuri de înlocuire a unor persoane în cazul apariţiei unei astfel de necesităţi;
 • întocmirea contractelor de voluntariat cu fiecare persoană din cadrul grupelor de voluntari constituite;
 • pregătirea personalului care execută activitatea de prevenire la obiectivele locale şi gospodăriile cetăţeneşti;
 • controlarea personalului privind modul de respectare a normelor PSI şi de dotare şi acţionarea pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări ale normelor;
 • desfăşurarea activităţilor instructiv-educative în rândul cetăţenilor, precum şi în cadrul grupelor de voluntari constituite;
 • participarea la realizarea instructajului introductiv general al personalului ce se încadrează în muncă şi asigură îndrumarea şefiilor formaţiilor de lucru în instruirea personalului de la locurile de muncă;
 • efectuarea de propuneri cu privire la încadrarea cu personal voluntar a serviciului, urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege;
 • organizarea intervenţiei serviciului, salvare şi prim ajutor, pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor naturale şi catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea primului ajutor persoanelor;
 • organizarea zilnică a intervenţiei formaţiei pe ture de serviciu şi urmăreşte încadrarea completă a grupelor de voluntari;
 • pregătirea personalului formaţiei pentru intervenţie prin executarea de exerciţii şi aplicaţii pe timp de zi şi noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi în cooperare cu alte servicii;
 • controlarea şi luarea măsurilor adecvate pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protecţie şi instalaţiile de alarmare şi de stingere să fie în permanentă stare de utilizare;
 • organizarea alarmării, în caz de incendiu ori explozii, a Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă vecine cu care este stabilită cooperarea;
 • acţionarea promptă a formaţiei de voluntari în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi catastrofelor;
 • asigură respectarea întocmai a programului zilnic de către personalul angajat, controlează
 • în acest scop activitatea serviciului în zilele de repaus şi de sărbători legale, precum şi în cursul săptămânii, în afara programului de lucru;
 • întreţinerea şi actualizarea documentelor operative ale serviciului, asigură păstrarea şi menţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia şi a sediului;
 • asigurarea de informări periodice privind stadiul activităţilor desfăşurate în cadrul Serviciului Voluntar Situaţii de Urgenţă prezentarea de situaţii cu privire la rezultatele obţinute comparativ cu obiectivele stabilite, aducerea la cunoştinţă acestuia a planificării acţiunilor şi activităţilor pe care le va desfăşura în perioadele de timp următoare.

X.2.Compartiment Resurse Umane
Art.66 Compartimentul Resurse Umane are următoarele atribuţii:

 • întocmirea documentaţiei de aprobare sau modificare a organigramei aparatului de specialitate al primarului, statul de funcţii şi de personal, precum şi a organigramelor şi a ştatelor de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local;
 • organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante şi a posturilor contractuale, în condiţiile legii, context în care asigură:
  • înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici despre organizarea concursului;
  • publicarea anunţului de concurs în Monitorul Oficial, în ziare de largă circulaţie, pe site-ul instituţiei;
  • constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionarea a contestaţiilor;
  • stabilirea bibliografiei de concurs şi a condiţiilor de participare la concurs;
  • întocmirea dispoziţiilor de încadrare, detaşare, transfer, suspendare, sancţionare, încetare a activităţii funcţionarilor publici şi a personalului contractual, de propunere spre pensionare şi orice alte modificări apărute în cadrul raporturilor de muncă;
 • întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă pentru personalul contractual;
 • elaborarea modelelor de realizare şi reactualizare a fişelor de post, ţinerea evidenţei acestora, efectuarea de completări şi modificări de fiecare dată când apar modificări în conţinutul atribuţiilor fişelor de post;
 • propuneri de actualizare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei şi a Regulamentului de ordine interioara;
 • întocmirea şi completarea la zi a registrului de evidenţă a salariaţilor, în format electronic;
 • completarea şi ţinerea la zi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;
 • completarea şi ţinerea la zi a dosarelor personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei;
 • ţinerea la zi a evidenţei structurii funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local;
 • aplicarea majorărilor de salarii şi a oricăror modificări privind salarizarea personalului;
 • stabilirea sporurilor specifice de care beneficiază personalul contractual şi funcţionarii publici, conform prevederilor legale;
 • coordonarea şi monitorizarea activităţii de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor instituţiei; asigură ţinerea la zi a calificativelor de evaluare acordate;
 • ţinerea evidenţei cererilor de concedii de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate şi alte tipuri de concedii.
 • întocmirea situaţiilor solicitate în domeniul resurselor umane- salarizare de către Prefectura, Direcţia de Statistică, Direcţia Finanţelor Publice etc;
 • ţinerea evidenţei perioadei de debutant pentru funcţionarii publici debutanţi, urmărirea modului de întocmire a documentelor de către evaluator şi îndrumător în vederea promovării  de la stagiul de debutant;
 • propune împreună cu conducătorii de compartimente programul perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi;
 • ţinerea evidenţei funcţionarilor publici care au promovat, a celor care urmează să fie promovaţi sau avansaţi, efectuarea demersurilor necesare pentru avansarea sau promovarea acestora, în condiţiile legii;
 • ţinerea la zi a declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de incompatibilitate, a declaraţiilor de interese, precum şi a jurămintelor pentru funcţionarii publici;
 • stabilirea sporurilor de vechime pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, urmăreşte modificările intervenite în cursul anului;
 • de atestare a vechimii în muncă sau a vechimii în specialitate;
 • efectuarea de cercetări disciplinare a personalului contractual în situaţiile în care se constată săvârşirea de abateri disciplinare de către aceştia
 • întocmirea propunerilor privind planul de formare profesională la nivel de instituţie pentru funcţionarii publici pentru anul următor;
 • întocmirea planificării concediilor de odihnă pentru anul următor pentru personalul contractual şi funcţionarii publici şi ţinerea evidenţei modului de efectuare a zilelor de concediu de odihnă;
 • verificarea prezenţei la programul de lucru a salariaţilor; prezentarea de propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
 • ţinerea evidenţei participării la cursuri de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instituţiei;
 • întocmirea planului anual pentru ocuparea funcţiilor publice, efectuarea demersurilor pentru aprobarea de către Consiliul local şi transmiterea acestuia către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 • întocmirea de documente către Consiliul local pentru stabilirea de funcţii publice noi prin transfomarea unor posturi de natură contractuală ale căror ocupanţi exercită prerogative de putere publică;
 • întocmirea de proceduri şi regulamente privind circuitul documentelor în cadrul compartimentului;
 • ţinerea evidenţei eliberării legitimaţiilor de serviciu pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, a emiterii de duplicate în cazul deteriorării lor, precum şi urmărirea predării legitimaţiilor la plecarea din instituţie.

X.3.Compartiment Registratură
Art.67 Compartimentul se organizează şi funcţionează în subordinea Secretarului comunei Mogoşoaia şi are următoarele atribuţii:

 • expediază corespondența către instituții sau cetățeni;
 • înregistrează cererile, plângerile sau solicitările cetățenilor adresate instituției sau Consiliului local, comunicând acestora numărul de evidență din registrul unic;
 • asigurarea primirii propunerilor, sugestiilor şi opiniilor persoanelor interesate, cu privire la proiectele de acte normative care urmează a fi aprobate în şedinţele Consiliului local, conform Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • repartizarea corespondenţei care a fost vizată sau aprobată de către conducerea institutiei, la birourile şi compartimentele instituţiei, asigură primirea documentelor de la
 • birourile şi compartimentele instituţiei pentru constituirea mapei cu documente în vederea avizării sau aprobării de către conducerea instituției;
 • înregistrarea în registrul special a proceselor verbale de contravenţie, întocmite de salariaţii Primăriei cu atribuţii în acest sens;
 • ţinerea evidenţei confirmărilor de primire ale scrisorilor trimise prin poştă;
 • urmărirea permanentă pe baza dosarului de intrare-ieşire a documentelor, soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului la petiţiile primite de către instituţie;
 • efectuarea activităţii de arhivare a petiţiilor şi de clasare a celor anonime; întocmirea semestrială a raportului privind modalitatea de soluţionare a petiţiilor.

X.4. Compartiment Arhivă
Art.68 Compartimentul se organizează şi funcţionează în subordinea Secretarului comunei Mogoşoaia şi are următoarele atribuţii:

 • aplică prevederile Legii arhivelor naționale  nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 • preia, pe baza de inventar, documentele destinate arhivării, provenite de la compartimentele aparatului de specialitate al primarului.
 • întocmește şi reactualizează  Nomenclatorul dosarelor.
 • selecționează şi păstrează în condiții optime documentele destinate arhivării la sediul instituției.
 • eliberează adeverințe privind documentele care se află la arhiva instituției.

           X.5 Compartiment Evenimente Culturale Educaționale și Sportive
Art.69 Compartimentul se organizează şi funcţionează în subordinea Secretarului comunei Mogoşoaia şi are următoarele atribuţii:

 • pregătire şi elaborare de materiale şi documente pentru diferite manifestări culturale, educaţionale și sportive;
 • iniţierea şi organizarea manifestărilor culturale anuale (Festivaluri);
 • corespondenţa scrisă şi telefonică cu diferite organizaţii, instituţii, asociaţii organizatoare de evenimente;
 • corespondenţa scrisă şi telefonică cu primăriile oraşelor din ţară şi străinătate, iniţierea a noi relaţii în domeniul culturii, educaţiei și sportului;
 • elaborare şi transmitere de materiale pentru diferite reviste;
 • întocmire de proiecte de hotărâri, (în domeniu) ale Consiliului local;
 • elaborare speech-uri, mesaje şi întocmire diplome;
 • pregătire evenimente, corespondenţă, contracte, afişe, invitaţii;
 • colectare şi centralizare materiale necesare pentru pagina de internet a instituţiei, Site-ul oficial al Comunei Mogoșoaia;
 • deconturi diverse privind cheltuielile ocazionate de abonarea la diverse publicaţii, de organizare a unor acţiuni proprii, achiziţionarea de materiale de protocol, etc.

 

Capitolul 5
Servicii publice sub autoritatea Consiliul local
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mogoșoaia
Art.70 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mogoșoaia are în subordine Compartimentul Strare Civilă și are următoarele atribuții:

 • întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;
 • înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
 • întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii; întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
 • actualizează, utilizează şî valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar;
 • furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;
 • furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţe şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;
 • întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 • ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

Art.71 Aparatul de lucru al Consiliului local se organizează şi funcţionează sub autoritatea Consiliului local Mogoşoaia;
(2) Aparatul de lucru al Consiliului local are relaţii de colaborare cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi cu serviciile publice comunale pentru consultanţă de specialitate.
Art.72 Aparatul de lucru al Consiliului local are următoarele atribuţii:

 • asigură reprezentarea şi apărarea intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicţională, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, a altor instituţii şi autorităţi publice.
 • promovează cereri în justiţie şi căi de atac ordinare şi extraordinare, redactează plângeri,

memorii, întâmpinări, acţiuni reconvenţionale şi alte acte în timp util, depunând toată diligenţa în acest sens.

 • rezolvă în timp util cererile, sesizările, reclamaţiile sau plângerile repartizate asigurând aplicarea corectă a dispoziţiilor legale.
 • asistă consilierii locali în elaborarea proiectelor de  hotărâri, pregătind expuneri de motive şi referate.
 • asigură evidenţa cauzelor, prin registrul de cauze şi condica de termene.
 • răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii.
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.

Capitolul 6
Dipoziţii finale
Art.73 (1) Prezentul regulament se aplică şi intră în vigoare în condiţiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republictă, cu modificările şi completările ulterioare şi va fi supus completării, respectiv modificării în funcţie de modificările legislative survenite ulterior.
(2) Prin grija şefilor de servicii şi de birouri, Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului, va fi însuşit de către fiecare salariat.
(3) Fişele posturilor se aprobă de către primar; fişele se întocmesc în doua exemplare, din care unul se va păstra la Compartimentul Resurse Umane.
Art.74 Toate compartimentele instituției au obligatia de a colabora în vederea soluționării comune a problemelor curente ale comunei şi ale instituţiei.
Art.75 Compartimentele din structură organizatorică a instituției Comuna Mogoşoaia au obligația de a comunica Compartimentului Resurse Umane orice modificare intervenită în atribuțiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a legislației apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, a hotărârilor Consiliului Local şi dispozitiilor Primarului.
Art.76 Toate compartimentele instituției au obligația de a pune la dispoziția Compartimentului Relatii Publice, Secretariat, în conditiile legii, informatiile de interes public privind domeniul specific de activitate.
Art.77 Toate compartimentele au responsabilitatea circuitului documentelor specifice, de la elaborare, până la arhivare.
Art.78 Toate compartimentele pot primi şi alte responsabilităţi, în funcţie de evoluţia legislaţiei şi problemele curente din instituţie.
Art.79 Toate compartimentele au şi următoarele obligaţii specifice:
– să desemneze reprezentanţi în vederea participării la şedinţele Consiliului local, atunci când se solicită acest lucru;
– să răspundă oricărei solicitări privind domeniul specific de activitate, venite din partea consiliului local sau superiorilor ierarhici;
– să ofere informaţii, statistici, date, în limitele legislaţiei, oricărei persoane interesate;
– să participe cu propuneri la întocmirea proiectului de buget, planului anual de achiziţii publice, planului de investiţii, planului anual de formare profesională;
-să primească și alte responsabilități stbilite de către conducerea instituției sau survenite ca urmare a modificărilor și noutăților legislative.
Art.80 Angajaţii instituției răspund de cunoașterea şi aplicarea legislației în vigoare specifice domeniului de activitate.
Art.81 Prevederile prezentului regulament se completează cu actele normative în vigoare, iar prevederile contrare se abrogă.
Art.82 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin H.C.L. nr.243/28.06.2018.

Actualizat la:
14 martie 2019

Sari la conținut