Raport de activitate Primar – 2023

Nr. 6965/18.03.2024

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE PRIMAR ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOȘOAIA PE ANUL 2023 (conform art. 155 alin. (3) lit.a) și art. 225 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Localitatea Mogoșoaia este atestată documentar pentru prima dată la 24 aprilie 1598, iar numele ei vine de la nevasta boierului Mogoș.

Un secol mai târziu, localitatea Mogoșoaia, intră în atenția lui Constantin Brîncoveanu, care cumpără câteva moșii pe malul lacului și construiește splendidul palat în stilul arhitectural care avea să-i poarte numele (brâncovenesc), după modelul palatului de la Potlogi.

Astăzi, Mogoșoaia se împarte, ca majoritatea comunelor care înconjoară Bucureștiul, între sat și cartier rezidențial.

Satul se concentrează în jurul unei străzi principale, fiind alcătuit din case pestrițe, joase, mai noi sau mai vechi, cu garduri mici.

În ceea ce privește numărul de locuitori, conform datelor statistice emise de Institutul Național de Statistică, comuna Mogoșoaia are 9057 locuitori, populație stabilă la 1 IANUARIE 2023.

Primăria comunei Mogoșoaia, în decursul anului 2023, a demarat sau a finalizat următoarele lucrări:

  1. ÎNTREȚINEREA, REPARAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DIN COMUNA MOGOȘOAIA

Pentru străzile din comună, au fost executate lucrări de întreținere și reparații specifice tipului de îmbrăcăminte – pietruire drumuri, valoarea alocată a fost de 475.643 lei.

Au fost executate lucrări de intervenție specifice tipului de îmbrăcăminte – drumuri asfaltate, valoarea alocată a fost de 1.027.869 lei.

Au fost executate lucrări de intervenție specifice tipului de îmbrăcăminte – trotuare asfaltate, valoarea alocată a fost  de 773.781 lei.

Au fost efectuate lucrări de amenajare a parcării de pe strada Poieni, valoarea alocată a fost de 279.796 lei.

Au fost executate lucrări de reparații platforme betonate, valoarea alocată a fost de 554.517 lei.

Au fost prestate servicii de proiectare și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului amenajare centru multifuncțional (cultural) în valoare de 2.278.040 lei.

Au fost realizate lucrări de curățare a terenului pe str. Lupu în valoare de 546.272 lei.

Au fost realizate lucrări de degajare teren pe str. Haiducului în valoare de 506.345 lei.

Au fost prestate servicii de elaborare a studiului de fezabilitate „Modernizare străzi în zona Livadă – Lot 1” în valoare de 42.840 lei.

Au fost prestate servicii de elaborare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic „Amenajare sală de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” în valoare de 262.752 lei.

Au fost presate servicii de elaborare a proiectulului tehnic „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, judet Ilfov – str. Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului și Stupinei” in valoare de 101.745 lei.

Au fost prestate servicii de elaborare a proiectulului tehnic „Asfaltare strazi in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – str. Soarelui” în valoare de 20.111 lei.

Au fost prestate servicii de elaborare a proiectulului tehnic „Amenajare teren de sport pe str. Islaz în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” în valoare de 32.309 lei.

Au fost executate lucrări de reparații platformă betonată la stația de sortare în valoare de 80.571 lei.

Au fost executate lucrări de reparații platformă instalații electrice la stația de sortare în valoare de 15.371 lei.

  • ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru ridicarea gradului de civilizație, a confortului și creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale s-a acționat permanent pentru menținerea iluminatului public în funcțiune, valoarea alocată a fost de 297.544 lei.

  • PROTECȚIE CIVILĂ

A fost asigurată paza specializată prin personal uman permanent susținută de 9 posturi permanente, la următoarele obiective: Școala Gimnazială nr. 1, Primăria Mogoșoaia, Arhivă, Dispensar medical Mogoșoaia, Cimitirul Mogoșoaia, Parc Mogoșoaia, Centrul Multifuncțional Mogoșoaia, Stația de Colectare Mogoșoaia.

  • PLANTAȚII, LUCRĂRI ÎNDEPĂRTARE VEGETAȚIE

Au fost executate lucrari de îndepărtare a vegetației crescute spontan în valoare de 487.957 lei.

Au fost executate lucrări de îndepărtare a vegetației spontane de pe lacul Mogoșoaia în valoare de 149.940 lei.

  •  PROIECTE, OBIECTIVE DE INVESTIȚII, FINANȚĂRI

În cursul anului 2023 a fost recepționate conform contractului de furnizare a unui număr de 12 (douăsprezece)autobuze electrice de capacitate medie, cu lungimea de aproximativ 12 m, destinate transportului public de călători, necesare pentru implementarea proiectelor ,,Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea-proiect de bază ” – cod SMIS și ,, Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea- proiect complementar ”- cod SMIS 124202, valoarea fiind de 29.317.554 lei.

În anul 2023 a fost depusă de către Comuna Mogoșoaia cererea de finanțare prin Programul Național de redresare și reziliență,  PILONUL VI. POLITICI PENTRU NOUA GENERAȚIE, Componenta C15. Educație, în cadrul apelului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unitaților conexe care a fost aprobată urmând ca în prima jumătate a anului 2024 să fie și implementată. Vaoarea finanțării obținute a fost de 600.678,15 lei, fără TVA Comuna Mogoșoaia a obținut finanțare prin programul național de investiții “Anghel Saligny” în valoare de 12.450.000,00 lei pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Mogoșoaia, judetul Ilfov”.

În cadrul programului național de investiții Anghel Saligny, Comuna Mogoșoaia a înaintat

cereri de finanțare pentru următoarele obiective de investiții

Alimentare cu apă și canalizare – drum conexiune între DN1A și DR4, comuna Mogoșoaia,

județul Ilfov – Tronson 2, valoare solicitată de la bugetul de stat este de 3,34262.60 lei

Alimentare cu apă și canalizare – drum conexiune între DN1A și DR4, comuna Mogoșoaia,

județul Ilfov – Tronson 3, valoare solicitată de la bugetul de stat este de 1,695,234.72 lei

Alimentare cu apă și canalizare – drum conexiune între DN1A și DR4, comuna Mogoșoaia,

 județul Ilfov – Tronson 4, valoare solicitată de la bugetul de stat este de 2.143,276.13 lei

Menționăm că veniturile totale ale bugetului local au crescut cu 80,16% în anul 2023 față de anul 2022, respectiv la suma de 90.807.931 lei, datorită obținerii fondurilor europene, înregistrând o creștere în ultimii ani (exceptând anul 2020, an în care veniturile au scăzut urmare a măsurilor aprobate la nivel național pentru stoparea pandemiei COVID).

În anul 2023, în comuna Mogoșoaia s-au înregistrat următoarele acte de stare civilă:

– 51 acte de căsătorie;

– 132 acte de deces;

– 15 acte de naștere;

În domeniul asistenței sociale au fost acordate în anul 2023 următoarele:

– 95 de noi alocații;

– 43 de alocații pentru susținerea familiei;

– 107 de dosare în plată Legea nr. 416/2001 pentru venitul minim garantat;

– 92 noi indemnizații creștere copii – stimulente;

– 46 dosare noi Legea nr. 448/2006 indemnizație persoană cu handicap;

– 17 dosare noi pentru ajutor încălzire cu gaze, pe perioada sezonului rece;

– 122 dosare noi pentru ajutor încălzire cu lemne, pe perioada sezonului rece.

Pe linia de protecție a mediului, în cursul anului 2023 s-au desfășurat următoarele activități:

– s-a semnat Contractul nr. 16480/28.06.2023 privind acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul U.A.T. Mogoșoaia, județ Ilfov. În baza contractului au fost predat 224 tone de deșeuri în vederea reciclării.

– s-a continuat somarea proprietarilor de terenuri neîngrijite și neîngrădite conform H.C.L. nr. 917/23.04.2019 în vederea igienizării și îngrădirii terenurilor, iar neîndeplinirea acestor sarcini a atras după sine majorarea impozitului cu până la 500% (au fost emise 744 de somații);

– au fost emise 20 de notificări către proprietarii terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, conform Legii nr. 62/2018 cu modificările și completările ulterioare. În urma somațiilor, 1 proprietar a fost sancționaț pentru nerespectarea prevederilor legale ce le reveneau.

– prin Poliția locală Mogoșoaia au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale pentru abandonarea deșeurilor în locuri nepermise.

– prin contractul nr. 16479/28.06.2023 s-a delegat activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectare separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau instalațiile de valorificare energetică de pe raza comunei Mogoșoaia.

– s-a semant Protocolul de cooperare nr. 4923/23.02.2023 cu Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și Consiliul Județean Ilfov pentru efectuarea tratamentelor de dezinsecție.

De asemenea, a fost intocmită declarația la Administrarea Fondului pentru Mediu conform art. 9 lit. p din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

În domeniul lucrărilor publice și amenajării teritoriului în anul 2023, au fost realizate verificările și formalitățile legale pentru eliberarea unui număr de 458 certificate de urbanism, 203 autorizații de construire și o autorizație de desființare.

În ceea ce privește protecția civilă, serviciul pentru situații de urgență a continuat instruirea și pregatirea voluntarilor, aceștia intervenind pe perioada codurilor galbene/portocalii și nu numai, în funcție de necesități.

În ceea ce privește gestionarea câinilor fără stăpân, în cursul anului 2023 au fost capturați 177 de câini, din care au fost adoptați 69.

  • TRANSPORT PUBLIC

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/2018 Comuna Mogoșoaia s-a asociat cu Orașul Chitila în vederea înființării unui operator de transport, ulterior purtând denumirea SC ECOTRANS SRL.

Asocierea Chitila-Mogoșoaia defășoară proiecte pe fonduri europene, în cadrul acestora Comuna Mogoșoaia achiziționat 8 autobuze electrice de 12 metri în proiectul , ,,Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea-proiect de bază “ – cod SMIS 124201 și 4 autobuze electrice de 12 metri în proiectul ,,Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești-Mogoșoaia-Buftea-proiect complementar“ – cod SMIS 124202.

Pe traseul liniei de autobuz R474 (cartier Dămăroaia-Mogoșoaia) și pe traseul liniei R436 (cartier Dămăroaia-Buftea), conform graficului orelor trecerilor prin statie prezentat de STB, sunt prevăzute 9 perechi stații de transport public pe raza comunei Mogoșoaia situate pe DN1A (șos.București-Târgoviște), după cum urmează: Fortului, Parc Industrial, Parcul Mogoșoaia, Palatul Brâncovenesc, Primăria Mogoșoaia, Intrarea Nouă, IPSO, Stadion FRF, Mogoșoaia.

Linia de autobuz R 474 (cartier Dămăroaia-Mogoșoaia) are în prezent capătul de linie în stația Mogoșoaia (fostă Preventoriu) la km 16+270.

  • EDUCAȚIE

Lucrările de reparaţii şi întreţinere a Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia sunt o prioritate pentru comuna Mogoșoaia. Lucrăm în fiecare an pentru a asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor şi pentru a permite elevilor şi dascălilor să înceapă noul an şcolar în condiţii cât mai bune. Primăria a efectuat lucrări de reparații curente la Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia în valoare de 407.712 lei.

Am continuat acordarea burselor școlare elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia si în cursul anului 2023:

– burse de merit pentru 84 elevi – 12.040 lei;

– burse de studiu pentru 108 elevi – 11.646 lei;

– burse sociale medicale 1034 elevi – 206.486 lei;

  • COLECTARE SI GESTIONARE DESEURI

Prin SC Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL, Comuna Mogoșoaia asigură colectare deșeurilor din localitate. În anul 2023 societatea mai sus menționată a colectat 5523 tone de deșeuri. Din acestea, 249 tone au fost reciclate prin Organizatia care implementează răspunderea extinsa  a producătorului, iar 5274,21 tone au fost depozitate la depozitul de deșeuri Ecosud.

Conform Dispoziției de primar nr.406/28.07.2023 și 754/22.12.2023 privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă din Comuna Mogoșoaia, un număr de 15 elevi au primit valoarea drepturilor de hrană, rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte, în valoare totală 75.917,47 lei.

Din cele prezentate se observă evoluția Comunei Mogoșoaia pe perioada anului 2023. Împreuna cu aparatul de specialitate și Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, am reușit să oferim cetățenilor din localitate atât serviciile de bază la standarde superioare cât și asigurarea unui mediu curat și liniștit pe raza comunei.

Comuna Mogoșoaia se dezvoltă armonios și are o evoluție bună, motiv care mă determină să-mi manifest optimismul în ceea ce privește dezvoltarea localității în perioada imediat următoare. Pe de altă parte facem eforturi susținute pentru a monitoriza eventualele dificultăți care pot apărea în procesul de dezvoltare și în scopul de a fi pregătiți să intervenim cu tot ceea ce poate face administrația publică locală în conformitate cu legislația în vigoare.

Primar

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
25 martie 2024

Sari la conținut