PROIECT DE HOTĂRÂRE 82/01.04.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 82 | din data de 01.04.2024

Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de POP MARIN VIOREL prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Respingerea plângerii prealabile formulată de POP MARIN VIOREL înregistrată sub nr. 5370/27.02.2024, prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024, ca neîntemeiată.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare si il va transmite persoanei responsabile spre a fi afișat în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 aprilie 2024

Sari la conținut