PROIECT DE HOTĂRÂRE 30/29.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 30 | din data de 29.01.2024

Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 – Capitolul I, Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2024,

Decizia nr. 32100221/09.01.2024 a sefului Administratiei Judetene Ilfov, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, pentru comunicarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor estimate ce urmeaza a fi incasate in anul 2024 din impozitul pe venit;

Decizia nr. 32100115/08.01.2024 a sefului Administratiei Judetene Ilfov, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, alocate prin Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Decizia nr. 32100116/08.01.2024 a sefului Administratiei Judetene Ilfov, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, alocate prin  Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Adresa nr. 34/09.01.2024 a Scolii Gimnaziale nr.1 Mogosoaia privind suma bugetata pe anul 2024 pentru Sursa E;

Adresa nr. 38/12.01.2024 a Clubului Sportiv Progresul Mogosoaia privind suma bugetata pe anul 2024 pentru sursa G;

Prevederile art 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea bugetului general al Comunei Mogoșoaia pe anul 2024, din care: bugetul local pe anul 2024 – Sursa A, în valoare de 103.573,30 mii RON, conform Anexei nr. 1, bugetul institutiei publice Scoala Gimnaziala nr. 1 Mogosoaia pe anul 2024 – Sursa E, in valoare de 138,00 mii RON, conform Anexei nr. 2 și bugetul institutiei publice Club Sportiv Progresul Mogosoaia pe anul 2024 – Sursa G, in valoare de 1.384,40 mii RON, conform Anexei nr. 3.

Art. 2 Aprobarea obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2024, în suma de 34.426,70 mii RON, din care: 33.711,00 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 4 și 715,70 mii RON – Bugetul local – cap. 60, cheltuieli de capital, conform anexei nr 5.

Art. 3 Aprobarea rambursarii partiale anticipate a sumei de 16.000.000 lei din creditul contractat de la Banca Comerciala Romana SA aprobat prin HCL nr. 1052/2019.

Art. 4 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 2.347.891 lei se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Studiu de Fezabilitate Complex Medical Carol Davila – University Medical City; Amenajare parcare str. Poieni, Comuna Mogosoaia, Judet Ilfov.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 ianuarie 2024

Sari la conținut