PROIECT DE HOTĂRÂRE 27/26.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 27 | din data de 26.01.2024

Privind aprobarea asocierii dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov în vederea finanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. f), alin. (9), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1  Aprobarea asocierii Comunei Mogoșoaia cu Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei.

Art. 2. Prin intermediul contractului de asociere, se propune ca, din valoarea necesară execuției obiectivului, investiția Comunei Mogoșoaia să aibă o valoare de 3,130,212.61 lei, TVA inclus, iar contribuția Consiliului Județean Ilfov să aibă valoarea de  8,579,579.16 lei, TVA inclus. 

Art. 3. Împuternicirea domnului/doamnei…….cu domiciliul în ……., să semneze contractul de asociere dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov, în vederea finanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentului proiect de hotărâre se însărcinează Primarul Comunei Mogoșoaia și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Prezentul proiect de hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Mogoșoaia și Prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe pagina de internet primaria.mogosoaia.ro.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 ianuarie 2024

Sari la conținut