PROIECT DE HOTĂRÂRE 167/07.12.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 167 | din data de 07.12.2023

Privind aprobarea prelungirii duratei implementării Proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020, potrivit prevederilor OUG 36/2023 cu modificările și completările ulterioare

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului:

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Orientările  privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor, pentru POR obiectivul 3.2 ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” (POR/2017/3/3.2/1/BI)

Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 („OUG nr. 36/2023”), cu modificările si completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management  Programul Operațional Regional 2014 -2020, privind Acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 -2020

Dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

Dispoziţiile Legii nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 89 alin. (8), a art. 129 alin. (2) lit. b), d) și e) alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. c) și art 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

SE PROPUNE:

Art. 1. Aprobarea prelungirii duratei de implementare a Proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, enumerate în Anexa 1 la prezenta Hotărâre, în contextul încadrării acestora ca nefinalizate, potrivit prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Aprobarea implementării activităților Proiectelor din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora cât și a măsurilor complementare, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, respectiv a asigurării funcționalității Proiectelor până la data de 31.12.2024.

Art. 3. Asigurarea de către Comuna Mogoșoaia a tuturor cheltuielilor neeligibile sau alte cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării Proiectelor, în vederea finalizării acestora din fonduri proprii sau alte surse de finanțare atrase.

Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectelor se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a proiectelor.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
7 decembrie 2023

Sari la conținut