PROIECT DE HOTĂRÂRE 108/21.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 108 | din data de 21.05.2024

 Privind împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic al COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Colectare Deseuri Mogosoaia SRL nr.  2055/21.05.2024 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 12246/21.05.2024;

Prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c), art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic a COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 mai 2024

Sari la conținut