PROIECT DE HOTĂRÂRE 107/20.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 107 | din data de 20.05.2024

 Privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor în cadrul Programului național „Masa sanatoasă”

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 1026/14.05.2024 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.11648/14.05.2024 ;

Prevederile H.G. nr. 24/2024 privind instituirea Programului național „Masa sanatoasă”

Prevederile H.G. nr. 473/2024 pentru repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei de 97.099 mii lei pentru finanţarea Programului naţional “Masă sănătoasă”, în perioada desfăşurării activităţilor didactice în anul 2024, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 177/2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional “Masă sănătoasă”

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit.a), alin. (7) lit. a), lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea acordării zilnice, cu titlu gratuit, pe perioada desfășurării cursurilor școlare în anul 2024, preșcolarilor și elevilor din cadrul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia a unui suport alimentar constând din pachet alimentar, in limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2 La cererea motivată a elevului major/părintelui/reprezentantului legal/ocrotitorului legal, formulată în scris şi însoţită, după caz, de un document-justificativ, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală sau religioasă, au restricţii alimentare, beneficiază de masa sănătoasă adecvată situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 din prezenul proiect de hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul de specialitate va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 mai 2024

Sari la conținut