Proces verbal ședința nr. 31146 din 28.12.2023

      PROCES-VERBAL nr. 31146

Din data de 28.12.2023

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 28.12.2023, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 11.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri locali, domnul Bobe Alin, domnul Cojocaru Iustin, domnul Dumitru Iacoban Alexandru și domnul Pavel Aurel participă online, domnul Alin Călin Vârtic este absent.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință  supune la vot, ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 175 din 27.12.2023 privind modificarea HCL nr. 124/28.09.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții  ,,Sală de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov”, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
5 februarie 2024

Sari la conținut