Proces verbal ședința nr. 15689 din 02.07.2021

PROCES-VERBAL

Nr.15689 din 02.07.2021

Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală toți cei 15 consilieri locali.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, fiind împotrivă Pavel Aurel, Costel Băiaș, Iustin Cojocaru și 2 abțineri Ienculescu-Popovici Felicia și Alexandru Iacoban.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de Oportunitate „Linii de transport Public cu Emisii Zero” pentru zona Mogoșoaia – Chitila – Buftea – Otopeni – București, pentru achiziția de autobuze electrice și a măsurilor complementare pentru investițiile aferente proiectelor: 1. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogosoaia – Baneasa, 2. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogosoaia, 3. Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti – Mogosoaia – Buftea – (proiect de baza si complementar)și acesta este adoptat cu 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel),abţineri 4 ( Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Băiaș Costel). Domnul Alexandru Iacoban dorește menționarea în procesul-verbal al ședinței că acest proiect a fost transmis târziu, iar inițiatorului proiectului îi explică faptul că a fost redactat de îndată ce au fost transmise și înregistrate documentele la registratura instituției, neintroducerea proiectului suplimentar pe ordinea de zi afectând finanțarea proiectului.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu 13 voturi pentru și 2 împotrivă (Pavel Aurel și Costel Băiaș).

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate, pentru următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Privind aprobarea Documentației topo cadastrală – Documentație tehnică pentru reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici). Domnul Pavel Aurel menționează că are interes în acest proiect și că se recuză, însă a votat. Domna Ienculescu-Popovici Felicia menționează numele unor consilieri locali ce ar avea interes în cadrul acestui proiect și le propune să se abțină de la vot. Inițiatorului proiectului de hotărâre îi explică acesteia că este vorba despre un proiect normativ, iar nu despre unul indiviual ce ii privește strict pe acei consilieri considerați în conflict de interese. Domnul Iustin Cojocaru explică colegilor ce înseamnă conflict de interese. Domnul Costel Băiaș solicită organizarea unui referendum, însă acest proiect de hotărâre a fost supus etapelor legale de consultare. Domnul Aexandru Iacoban dorește să știe de ce devin cei care nu cedează, proprietari expropriabili, iar inițiatorul proiectului de hotărâre îî explică că procedura este realizată conform legii 255/2010 art. 2 lit. s).
  • Privind aprobarea Regulamentului privind reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov în suprafață totală de 1168,51 hectare din cadrul unității administrativ – teritoriale Mogoșoaia, județ Ilfov adoptat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici),
  • Privind împuternicirea unor reprezentanți ai Comunei Mogoșoaia în vederea semnării Convențiilor bilaterale cu proprietarii terenurilor în scopul reconfigurării parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov adoptat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Aurel Pavel, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici), abţineri 1 (Costel Băiaș),
  • Privind aprobarea modelului de declarație privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice cu unanimitate de voturi.
  • Privind îndreptarea erorii materiale survenite în HCL nr. 16/18.02.2021 adoptat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 6 (Costel Băiaș, Aurel Pavel, Alexandru Iacoban, Iustin Cojocaru, Alin Vârtic, Felicia Ienculescu-Popovici),
  • Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021 adoptat cu 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 2 ( Iustin Cojocaru, Aurel Pavel).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Florin Răducu Covaci                                            Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 iulie 2021

Sari la conținut