HOTĂRÂREA 86/21.05.2024

HOTĂRÂRE | 86| din data de 21.05.2024

Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea contului anual de execuție al bugetului general al Comunei Mogoșoaia la 31.12.2023, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și o  va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscută de cetățeni..

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Popovici Ienculescu Felicia) dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 mai 2024

Sari la conținut