HOTĂRÂREA 7/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 7 | din data de 29.01.2024

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială organizat la nivelul Comunei Mogosoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare – Anexa nr. 3;

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 61/1993  privind alocaţia de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 111/2010  privind acordarea  indemnizaţiei de creştere copil/stimulent de inserţie/indeminizaţiei lunare/sprijin lunar, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – partea a VI-a.

Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1)  lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială.

Art.2  Orice alte prevederi legale contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art.3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni..

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 ianuarie 2024

Sari la conținut