HOTĂRÂREA 52/21.03.2024

HOTĂRÂRE | 52| din data de 21.03.2024

Privind aprobarea indicatorilor economici privind studiile de fundamentare care stau la baza actualizării Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa transmisă de Consiliul Județean Ilfov nr. 1092/15.01.2024 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia cu nr. 1094/15.01.2024;

Adresa transmisă de Consiliul Județean Ilfov nr. 6593/04.03.2024 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia cu nr. 5902/04.03.2024;

Prevederile art. 25, art. 27 ind. 1, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art. 5 din HG nr. 1137/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor 129 alin. (1), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor economici privind studiile de fundamentare care stau la baza actualizării Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, și anume: Valoare totală a serviciilor este de 230.000,00 lei fără TVA (respectiv 273.700,00 lei TVA inclus) și este necesară la achiziționarea studiilor de fundamentare pentru actualizarea Planului Urbanistic General, acestea se vor realiza prin finanțarea de la bugetul de stat cu suma de 273.700,00 lei, conform deviz anexat.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâri, după adoptarea acestia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov și o va afișa în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 martie 2024

Sari la conținut