HOTĂRÂREA 21/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 21 | din data de 29.01.2024

Privind aprobarea asocierii dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov în vederea finanțării obiectivului de investiții „Alimentare cu apă și canalizare – drum de conexiune între DN 1A și DR 4 în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Tronson 3”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare

În art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. f), alin. (9), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea asocierii Comunei Mogoșoaia cu Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Alimentare cu apă și canalizare – drum de conexiune între DN 1A și DR 4 în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Tronson 3”

Art 2. Prin intermediul contractului de asociere, se propune ca, din valoarea necesară execuției obiectivului, investiția Comunei Mogoșoaia să aibă o valoare de 751,826.21 de lei, TVA inclus, iar contribuția Consiliului Județean să aibă valoarea de  1,595,487.51 de lei, TVA inclus. 

Art. 3 Împuternicirea domnului Covaci Florin Răducu cu domiciliul în ………………….., strada ……………, nr. …….., județul Ilfov, să semneze contractul de asociere dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov, în vederea finanțării obiectivului de investiții Alimentare cu apă și canalizare – drum de conexiune între DN 1A și DR 4 în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Tronson 3.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Mogoșoaia și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Mogoșoaia și Prefectului județului Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe pagina de internet primaria.mogosoaia.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin), dintr-un cvorum de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 ianuarie 2024

Sari la conținut