HOTĂRÂREA 2/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 2 | din data de 29.01.2024

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 166/21.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;

Ordinul S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea a VI-a;

Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii actualizat cu modificările și completările ulterioare – Titlul II;

Prevederile art. 8 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

În bază prevederilor  art. 136 alin. (8), lit. b) coroborate cu  prevederile art. 129 alin. (2) lit. a),  art. 154 alin. (2) și  (3), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), respectiv dispozițiile art. 405 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

1 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexei la prezentei hotărâri.

Art.2 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 ianuarie 2024

Sari la conținut