HOTĂRÂREA 16/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 16 | din data de 29.01.2024

Pentru revocarea HCL nr. 116/2021 privind  declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa II Trupul E

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform art. 121 alin. (1) din Constituția României;

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale din 15.10.1985

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Conform art. 2 alin. (1) lit. s), art. 5 alin. (1)  și urm., art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

Potrivit art. 4 alin. (2) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local din 19.01.2011;

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (7) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Revocarea HCL nr. 116/2021 privind  declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa II Trupul E ca urmare a modificărilor din varianta finala a studiului de fezabilitate Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în sensul încetării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Art.2  Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzută în Trupul E devenite disponibile se restituie la bugetul general al Comunei Mogoșoaia din contul unde au fost consemnate în temeiul art. 7 din Legea nr. 255/2010 prin art. 7 din HCL nr. 116/2021.

Art.3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 11 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut