HOTĂRÂREA 112/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 112| din data de 25.06.2024

Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 1291/19.06.2024 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 14566/19.06.2024;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 34.000 lei din bugetul local al comunei Mogoșoaia pe anul 2024 de la capitolul 65.02 pentru evenimentul prevăzut la art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia, prin compartimentele responsabile, va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 din 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 iunie 2024

Sari la conținut