HOTĂRÂREA 109/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 109| din data de 25.06.2024

Privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor de nautră contractuală din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, respectiv din instituțiile și serviciile publice de interes local, începând cu luna iunie 2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Amendament nr. 1 la proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 118/18.06.2024 înregistrat cu nr. 14813/25.06.2024;

Procesul-verbal nr. 14142/13.06.2024 încheiat între conducerea instituției comuna Mogoșoaia și reprezentanții salariaților instituției Comuna Mogoșoaia, urmare a  consultării acestora în baza art.11 alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, respectiv din instituţiile şi serviciile publice de interes local, începând cu luna iunie 2024;

Dispozițiile Ordonanței de urgenţă nr. 53/2024 privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum şi reglementarea unor aspecte organizatorice;

Dispozițiile O.U.G nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 192/MCV/2031DP/31.05.2024, transmisă domnului Dan CÂRLAN, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România – SCOR, comunicată instituției de către Asociația Comunelor din România în data de 10.06.2024;

Dispozițiile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea  sustenabilităţii  financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulteriore;

Potrivit art. 155 alin. (1) lit. c)  și alin. (4) lit. a), art. 390, art. 392, art. 417, art. 539, art. 547 și art. 552 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 3 alin.(1) și alin. (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1), art. 15 art. 16, art. 18, art.20, art. 25, Anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul III, lit. a) și b) – notă, Capitolul II, litera A , punctul IV, lit. a) și lit. b) – notă și litera C din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 24, art. 25 și art. 26 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente actualizată cu modificările și completările ulterioare;â

Conform prevederilor art. III din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările şi  completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 -Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 35^1 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea stabilirii salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, respectiv din instituţiile şi serviciile publice de interes local, începând cu luna iunie 2024, conform anexelor  1-3, anexe ce fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 (1)        Salariile de bază pentru funcțiile de execuție prevăzute în Anexele nr. 2-3 se stabilesc la gradaţia 0 și se acordă corespunzător tranșelor de vechime în muncă, determinate, prin aplicarea succesivă a majorărilor, potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(2)   Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim și se acordă la gradul II stabilit în Anexa 1-A la prezenta  hotărâre.

(3)   Salariile lunare ale personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia se stabilesc prin act administrativ individual sau, după caz, prin act adițional la contractul individual de muncă, cu respectarea legislației în vigoare.

(4)   Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, iar limita maximă este indemnizaţia lunară a funcţiei de viceprimar, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 (1) Indemnizaţia de hrană se acordă lunar, în cuantum de 347 lei, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară;

(2) Norma de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Public Poliția Locală se menține la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, conform legislației în vigoare specifice, astfel încât, prin acordarea acesteia,  nivelul venitului salarial să nu depășescă nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar.

(3) Sporul pentru condiții vătămătoare se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 4 Orice alte prevederi legale contrare își încetează aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, Diaconescu Victor și Dinu Gheorghe solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scoși din cvorum, din 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 iunie 2024

Sari la conținut