HOTĂRÂREA 107/25.06.2024

HOTĂRÂRE | 107| din data de 25.06.2024

Privind modificarea HCL nr. 66/23.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile HG 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Conform art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea modificarea HCL nr. 66/23.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, din 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 iunie 2024

Sari la conținut