Dispoziția nr. 409/29.04.2024

DISPOZIŢIA NR. 409

DIN 29.04.2024

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerile privind membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Având în vedere:

Referatul secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10756/29.04.2024;

Având în vedere prevederile art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Cu respectarea prevederilor HG nr. 199/11.03.2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

În temeiul prevederile art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Stabilirea următoarelor locuri speciale de afișaj electoral din comuna Mogoșoaia pentru alegerile privind membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, și anume:

Șos. București-Târgoviște nr. 24

Șos. București-Târgoviște nr. 48

Șos. București-Târgoviște nr. 107

Șos. București-Târgoviște nr. 113

Șos. București-Târgoviște nr. 135

Șos. București-Târgoviște nr. 199

Șos. București-Târgoviște nr. 176

Art.2 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei dispoziţii.

Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică compartimentului de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,                                                                               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                           Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
10 mai 2024

Sari la conținut