DISPOZIŢIA 549/18.12.2020

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 23.12.2020

   Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 31962/18.12.2020.

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

   PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 23.12.2020 ora 18.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată din 10.12.2020 a Consiliului Local Mogoșoaia,
  2. Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia.
  3. Privind desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup ca membru titular în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov și a doamnei Mirela Raluca Căpălneanu ca membru supleant.
  4. Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.
  5. Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020.
  6. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Obiectivului de investiții Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.
  7. Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 813/21.09.2020 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a unui reprezentant al Comunei Mogosoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.
  8. Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie-septembrie 2020.
  9. Privind aprobarea Planului de acțiuni și interes local pe anul 2021 conform Legii venitului minim garantat nr. 416/2001.
  10. Privind aprobarea indemnizației de instalare pentru doamna Vrăjitoru M. Ramona, profesor învățământ primar, titular al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-6

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 7și 8

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 9 și 10

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 3

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

.

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut