DISPOZIŢIA 129/24.03.2021

Privind aprobarea algoritmul Reajustării teritoriale realizat de grupul de lucru stabilit prin Dispoziţia nr. 118 /22.03.2021

Având în vedere:

Referatul nr. 6877/24.03.2021;

Dispoziţia Primarului nr. 118 /22.03.2021:

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 778/29.04.2020 pentru completarea HCL nr. 27/2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvolt are Locală a Comun ei Mogoşoaia;

Prevederile art. 31 ind. 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismu-lui;

Conform art. I alin. (1) lit. s) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional judeţean şi local:

În temeiul art. 196 alin. (1), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu  modificările şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă  algoritmul  Reajustării  teritoriale  realizat  de  grupul  de  lucru  stabilit prin Dispoziţia nr. 118 /22.03.2021 conform anexei la prezenta dispoziţie

Art. 2 Secretarul General va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor desemnate, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 iunie 2021

Sari la conținut