Concurs recrutare funcționar public – 05.11.2018

ANUNŢ

 

Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea funcției publice   vacante de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional principal din Compartimentului Autoritate Tutelară.

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

– condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarului publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul drept;

– condiții minime de vechime – 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– competențe lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu;

– competențe în domeniul tehnologiei informației – nivel mediu.

Concursul se organizează la sediul instituției Comuna Mogoșoaia din comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov în data 05.11.2018, ora 09:00 – proba scrisă respectiv 07.11.2018 ora 09:00 – interviul.Testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu  se va face în data de 02.11.2018, ora 09.00 respectiv, ora 11.00 se va face testarea competențelor în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu. Acestea fiind eliminatorii.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile (05.10.2018  – 24.10.2018, conform programului de lucru cu publicul afișat pe site-ul instituției: primaria.mogosoaia.ro) de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dosarul va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, la registratura  instituției Comuna Mogoșoaia.

Relații suplimentare la: tel: 021/351.66.92, Huțuțui Simona Elena – consilier clasă I, grad profesional superior.

Adresă de corespondență prin:

– poștă la adresa: comuna Mogoșoaia, șoseaua București – Târgoviște, numărul 138, județul Ilfov;

– fax: 021.351.66.95;

– e-mail: office@mogosoaia.ro.

 

Bibliografie:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată;

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, modificată și completată;

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003;

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată;

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată și completată;

Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată;

Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată;

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, modificată și completată;

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*), modificată și completată;

Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, modificată și completată;

Codul Civil din 2009, modificat și completat;

Codul de procedură civilă din 2010, modificat și completat;

Codul Penal din 2009, modificat și completat;

Codul de Procedură Penală din 2010, modificat și completat;

 

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările și actualizările ulterioare.

 

Referitor la probele suplimentare:

Testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu va consta în traducerea unui text din limba engleză în limba română şi a altui text din limba română în limba engleză, iar pentru testarea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei – nivel mediu se va avea în vedere anexa II-testare IT nivel mediu ( anexa atașată).

 

Atribuțiile postului:

 1. Asigură asistență juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate sta Comuna Mogoșoaia, consiliul local sau primarul Comunei Mogoșoaia.
 2. Asigură asistența juridică a Comunei Mogoșoaia, în fața notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale și a executorilor judecătorești
 3. La solicitarea autorității pe care o reprezintă, promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligențele pentru câștigarea acestora.
 4. Formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cauzele în care Comuna Mogoșoaia este pârât, inclusiv în soluționarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susține în fața diferitelor instanțe judecătorești.
 5. Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.
 6. Conduce evidența cauzelor, prin registrul de cauze din aplicația SOBIS – Mapa Juristului.

7.Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii.

 1. Acordă consultanță juridică pentru serviciile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
 2. Participă la ședințele comisiilor pe domenii de specialitate, acordându-le consultanță juridică, atunci când consilierii locali solicită acest lucru.
 3. Participă la ședințele consiliului local, la solicitarea Primarului și/sau a Secretarului Comunei Mogoșoaia.
 4. Primește corespondența și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale;
 5. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.
 6. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare, precum și a dosarelor de instanță ce au avut termen în săptămâna anterioară.
 7. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.
 8. Primește și examinează cererile depuse în baza legilor 18/1991, 169/1997, 1/2000, 247/2005 și 17/2014.
 9. Întocmește documentațiile pentru comisia locală de fond funciar.
 10. Îndeplinește și alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau dispoziții ale Primarului și orice alte atribuții ce țin de obiectul de activitate al compartimentului.
 11. Predă la Compartimentul Arhivă, pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării.
 12. Menține ordinea și curățenia la locul de muncă.
 13. Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituției și semnează condica de prezență cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit.

 

Publicat astăzi 05.10.2018

 

Compartiment Resurse Umane

Simona Elena Huțuțui

 

2018 FORMULAR DE ÎNSCRIERE TestareITNivelMediu_anexa II

 

 

Nr. 24160/30.10.2018

 

ANUNȚ
Selecția dosarelor

Privind selecția dosarelor depuse de către candidații înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară, organizat în data de 05.11.2018 – proba scrisă

 

 

Nr.crt. Nume, prenume candidat Admis/Respins dosar de înscriere Observații
1 Pușcaș Margarita Admis Nu sunt
2 Bute Roxana Cristina Admis Nu sunt

 

Candidatul declarat admis va susține proba suplimentară pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu în data de 02.11.2018, ora 09.00, respectiv la ora 11.00 testarea competențelor în domeniul tehnologiei informației – nivel mediu. Acestea fiind eliminatorii.

Candidatului îi revine în exclusivitate obligația de a se informa cu privire la data, ora și locul susținerii probei scrise.

 

 

 

Publicat astăzi 30.10.2018

Secretar comisie

Simona Elena Huțuțui

 

Anexa nr. 2

 

 

REZULTATELE LA PROBA SUPLIMENTARĂ ELIMINATORIE,

DE TESTARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE LA CONCURSUL DE RECRUTARE/PROMOVARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE

CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

 

 

experţii nominalizaţi comunică rezultatele probei suplimentare:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia pentru care candidează Limba străină/nivel pentru care s-au testat

cunoştinţele specifice în cadrul probei suplimentare

Rezultatul probei suplimentare/Rezultatul soluţionării contestaţiei („admis”/„respins”)
1. Pușcaș Margarita consilier juridic clasa I grad profesional principal limba engleză nivel mediu Respins (40 puncte)
2. Bute Roxana Cristina consilier juridic clasa I grad profesional principal limba engleză nivel mediu Admis (80 puncte)

Afişat astăzi, 02.11.2018, ora 10.20 la sediul instituţiei comuna Mogoşoaia.

Candidaţii  nemulţumiţi   de    rezultatul  probei  suplimentare  pot  formula  contestaţie  în  termen de maximum o oră (60 de minute) de la data afişării rezultatului probei suplimentare, la secretarul comisiei.

Proba scrisă se va desfăşura în data de  05.11.2018, ora 09.00, la sediul instituției comunei Mogoşoaia.

Candidaţilor le revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi locul susţinerii probei scrise.

 

 

Numele, prenumele şi funcţia expertului:

Dragomir Adriana – consilier

 

 

Secretar:

Huțuțui Simona

 

COMUNA MOGOŞOAIA

24433/02.11.2018

 

 

ANUNȚ

 

 

       proba suplimentară eliminatorie pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei, a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție de consilier juridic, clasă I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară desfăşurată în data de 02.11.2018, S-A REPROGRAMAT LA ora 12.00.

 

 

Secretar:

Huțuțui Simona

 

ANUNȚ

 

Privind afișare rezultatelor obținute la proba suplimentară eliminatorie, pentru testarea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei, a concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție de consilier juridic, clasă I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară desfăşurată în data de 02.11.2018, ora 12.00.

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului      Punctaj     Rezultatul probei (ADMIS/ RESPINS)
1.

 

Bute Roxana Cristina 90 Admis

 

 

Afişat astăzi, 02.11.2018, ora 12.40  la sediul instituţiei comuna Mogoşoaia.

Candidaţii  nemulţumiţi   de    rezultatul  probei  suplimentare  pot  formula  contestaţie  în  termen de maximum o oră (60 de minute) de la data afişării rezultatului probei suplimentare, la secretarul comisiei.

Proba scrisă se va desfăşura în data de  05.11.2018, ora  09.00, la sediul instituției comunei Mogoşoaia.

Candidaţilor le revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi locul susţinerii probei scrise.

 

Numele, prenumele şi funcţia expertului:

 

 

 

Secretar:

 

Nr.24541/05.11.2018

ANUNT

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR DE LA PROBA SCRISĂ SUSŢINUTĂ DE CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL ORGANIZAT

 ÎN DATA D 05.11.2018, ORA 09.00

 

Nr.crt Nume prenume candidat Funcția pentru care a candidat Compartiment Punctaj Rezultat
1. Bute Roxana Cristina Consilier juridic clasă I grad profesional principal Autoritate Tutelară 93,33 Admis

 

 

Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă se vor afişa la avizierul Comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov, în data de 05.11.2018.

Candidaţii declaraţi ”ADMIS” la proba scrisă pot participa la proba interviului care se va susţine la sediul instituției Comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestaţie, în termenul prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Secretar:Simona Huţuţui

 

Publicat astăzi 05.11.2018, ora 10:40

 

 

 

 

ANUNȚ

PRIVIND AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE OBȚINUTE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE, CONSILIER JURIDIC, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.11.2018

 

Nr.crt Nume prenume candidat Funcția pentru care a candidat Compartiment Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut proba interviu
1. Bute Roxana Cristina Consilier juridic grad profesional principal Autoritate Tutelară 93,33

Admis

93,33

Admis

Total punctaj obținut 186,66

Admis

 

Rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă se vor afişa la avizierul Comunei Mogoşoaia din Şos. Bucureşti-Târgovişte, nr. 138, comuna Mogoşoaia, judeţ Ilfov, în data de 05.11.2018.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot depune contestație, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor la secretarul comisie de soluționare a contestațiilor, doamna Huțuțui Simona.

 

 

Secretar:        Simona Huţuţui

Afișat astăzi: 05.11.2018, ora 12.00

Actualizat la:
5 noiembrie 2018

Sari la conținut