Codul Etic si de Integritate

Anexă la Dispoziția nr.353/08.09.2021

CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE

AL FUNCTIONARILOR PUBLICI ȘI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL  DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA

CAPITOLUL I

1.1.Domeniul de aplicare, obiective și principii generale

Art.1 Domeniul de aplicare

(1) Codul etic și de integritate al funcționarilor publici, reglementează normele de conduită profesională și de integritate ale funcționarilor publici, iar Codul etic și de integritate al personalului contractual din cadrul Comunei Mogoșoaia, reglementează normele de conduită profesională și integritate a personalului contractual și sunt definite în continuare Cod etic și de integritate.

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod etic și de integritate sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică, pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată.

Art.2 Obiective

(1) Obiectivele prezentului Cod etic și de integritate urmăresc să asigure creşterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației și a faptelor de corupție din administrația publică, prin:

(2) Reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii prestigiului autorității locale, al funcționarilor publici și al personalului contractual;

(3) Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aştepte din partea funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor publice și din partea personalului contractual în exercitarea funcției;

(4) Crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și functionarii publici, personalul contractual din   cadrul Primăriei, pe de o parte, între cetățeni și Primărie, pe de altă    parte.

Art.3 Principii generale

(1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarului public și a personalului contractual sunt cele prevăzute la art. 368 din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute; 

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă; 

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor; 

j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

(2).Principiile care guvernează protecția avertizării in interes public sunt următoarele:

a) principiul legalității, conform căruia autoritățile şi instituțiile publice din cadrul administrației publice locale, institutiilor publice de asistenta socială, au obligația de a respecta drepturile şi libertatile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul supremației interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, impart,ialitatea şi eficiența autorităților publice şi instituțiilor publice sunt ocrotite şi promovate de lege;

c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta savârşitä;

d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot ft sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de naturä să împiedice avertizarea în interes public;

e) principiul bunei administrări, conform cáruia autoritățile publice, instituțiile publice sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

f) principiul bunei conduite, conform cäruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publicä şi buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităților publice şi al instituțiilor publice.

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sancțiunea administrativä sau disciplinarä pentru o faptă a sa mai gravă,autoritate publică, instituție publică sau în altă unitate bugetară care a facut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Art.4 Termeni

a) personal contractual ori angajat contractual – persoana numită într-o funcţie în autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare;

b) funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;

c) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;

d) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:

e) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

f) informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;

g) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

h ) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care

presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;

i) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit.h  şi care este încadrată în una dintre autorităţile publice, instituţiile publice ;

j) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice, instituţiilor publice.

În înțelesul prezentului Cod etic și de integritate, expresiile și termenii prevăzuți la art. 4 din Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, la art.4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice și la art. 3 din Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încalcări ale legii, au aceleaşi semnificații.

CAPITOLUL II

2.1.Norme generale de conduită profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Mogosoaia

Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor autorității publice, în limitele atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

(2) În exercitarea funcției publice și a atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câştiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice.

Art.6 Respectarea Constituției și a legilor

(1) Funcționarii publici și angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice sau a funcțiilor contractuale deținute.

Art.7 Loialitatea față de Comuna Mogosoaia

(1) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a apăra cu loialitate prestigiul Primăriei comunei Mogoșoaia precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Comunei Mogoșoaia, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

Prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu / raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

b)  să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Comuna Mogoșoaia, are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens; prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu/raportul de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale  nu prevăd alte termene.

c) să dezvaluie informatiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuven ite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Comunei Mogosoaia ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică și după încetarea raportului de serviciu/raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani,dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

d)  să acorde asistență si consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Comunei Mogosoaia.

(3) Prevederile prezentului Cod etic și de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a functionarilor publici și a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesati în conditiile legii.

(4) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentanților unei alte autoritățior și instituții publice este permisă numai cu acordul Primarului Comunei Mogoșoaia.

Art.8 Libertarea opiniilor

(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a respecta demnitatea functiei publice detinute sau a functiei contractuale, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Comunei Mogosoaia de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art.9 Activitatea publică a functionarilor publici și personalului contractual.

(1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către unul sau mai mulți funcționari publici desemnați de Primarul comunei Mogosoaia prin dispozitia Primarului și/sau prin fișa postului;

(2) Funcționarii publici și personalul contractual desemnati să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de primarul comunei Mogoșoaia ;

(3) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcționarii publici și personalul contractual, pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Comunei  Mogosoaia.

(4) În exercitarea funcției publice sau a funcției contractuale deținute, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;

c) să colaboreze , atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât și în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice ;

d) să afiseze la avizierul Primăriei comunei Mogoșoaia sau a unităților subordonate însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora;

e) conform Ordinului M.F. nr. 252/2004 privind Codul de conduită etică a auditorului intern, funcționarii publici care ocupă funcția de auditor intern trebuie să fie neutri din punct de vedere politic, în scopul îndeplinirii în mod imparțial a activităților; în acest sens ei trebuie să își mențină independența față de orice influențe politice.

Art. 10 Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcției publice sau a funcției contractuale pe care o dețin, funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

Art. 11 Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

(1) În relațiile cu personalul din cadrul Comunei Mogoșoaia precum și în relația acestora    cu persoanele fizice sau juridice, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Primăriei și serviciilor publice subordonate , Consiliului Local al comunei Mogoșoaia, precum și ale persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcției, prin:

a)întrebuințarea unor expresii jignitoare;

b)dezvăluirea unor aspecte ale vieții private; c)formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.

(3) Funcționarii publici și personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor. Funcționarii publici și personalul contractual au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorității publice, prin:

a).promovarea unor soluții coerente, similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situații de fapt, conform principiului tratamentului nediferențiat;

b).eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Art. 12 Conduita în cadrul relațiilor internaț ionale

(1) Funcționarii publici și personalul contractual care reprezintă Comuna Mogoșoaia în cadrul unor organizații internaționale, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter intemațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și autorității publice pe care o reprezintă.

(2) În relatiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute intemaționale.

(3) În deplasările în afara țării, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.

Art.13 Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor

Funcționarii publici și personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice sau a funcțiilor contractuale detinute, ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art. 14 Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) In procesul de luare a deciziilor funcționarii publici și personalul contractual au obligația să actioneze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în  mod fundamentat și imparțial.

(2)Funcționarii publici și personalul contractual au obligația de a nu promite luarea unei   decizii de către Comuna Mogoșoaia, de către alți funcționari publici sau salariați contractuali, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

Art. 15 Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor publice / contractuale de conducere, funcționarii publici și personalul contractual au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din subordine.

(2) Funcționarii publici și personalul contractual de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări,   transferuri,   numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Funcționarii publici și personalul contractual de conducere au obligația de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcțiile publice sau contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezentul Cod etic și de integritate.

Art. 16 Folosirea prerogativelor de putere publică și folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

(1) Este interzisă folosirea de către funcționării publici și personalul contractual în alte scopuri decât cele prevăzute de lege a prerogativelor funcției publice sau a funcției contractuale deținute.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, funcționarilor publici  și personalului contractual le este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției publice, pentru a  influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(4) Funcționarilor publici și personalului contractual le este interzis să impună altor funcționari publici sau angajați contractuali să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art.17 Utilizarea resurselor publice

(1) Funcționarii publici şi personalul contractual sunt obligați să asigure ocrotirea proprietații publice și private a statului şi Comunei Mogoșoaia să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând in orice situație ca un bun proprietar.

(2) Funcționarii publici şi personalul contractual au obligația să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile apartinând Comunei Mogosoaia numai pentru desfaşurarea activităților aferente funcției publice sau a funcției contractuale deținute.

(3) Funcționarii publici şi personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Funcționarilor publici şi personalului contractual care desfaşoară activități publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Comunei Mogosoaia pentru realizarea acestora.

Art. 18 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirieri

(1) Orice functionar public sau angajat contractual poate achiziționa, concesiona sau închiria un bun aflat in proprietatea privată a statului sau a Comunei Mogoșoaia, supus vânzarii (concesionärii, închirierii) in condițiile legii, cu excepția urmatoarelor cazuri:

a) .când a luat cunostință, in cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute ( concesionate, închiriate);

b).când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzärii (concesionării, închirierii) bunului respectiv;

c). când poate influența operațiunile de vânzare, concesionare sau închiriere sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea (concesionarea, închirierea) bunului nu au avut acces.

(2) Funcționarilor publici şi personalului contractual le sunt interzise furnizarea  informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a Comunei Mogoșoaia, supuse operatiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, in alte condiții decât                     cele preväzute de lege.

Prevederile alin. (1) – (2) se aplică în mod corespunzator şi in situația conflictului de interese.

CAPITOLUL III 3.1.Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduitä profesionalã pentru funcționarii publici şi pentru personalul              contractual

Art. 19

(1) Agenłia Națională a Funcționarilor Publici coordoneazä, monitorizeazä și controleazä aplicarea normelor prevăzute de Codul etic şi de integritate pentru funcționarii publici.

(2) Ministerul Administrației şi Internelor coordonează şi controlează aplicarea normelor prevazute de Codul etic şi de integritate, atât pentru funcția publică cât şi pentru personalul contractual.

(3) Prìn activitatea sa, Agenția Națională a Functionarilor Publici nu poate influența derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul Comunei Mogoșoaia desfăşurată in conformitate cu prevederile HG nr.1344/2007 privind Normele de organizare şi funcționare a comisiilor de disciplină. cu modificările şi completările ulterioare,procedurii disciplinare din cadrul autorităților și instituțiilor publice, desfașurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată.

    Art. 20 Sesizarea

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Administrației și Internelor pot  fi sesizate de orice persoană cu privire la:

a)  încălcarea prevederilor prezentului Cod etic de către funcționarii publici și personalul contractual;

b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra funcționarului public sau asupra personalului contractual pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

c) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii, din cadrul Comunei Mogosoaia.

(2) Funcționarii publici nu pot fi sancționați sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, potrivit legii.

(3) Angajații contractuali nu pot fi sancționați sau prejudiciați în nici uri fel pentru sesizarea cu bună-credință a organelor disciplinare competente, în condițiile legii.

Art. 21 Soluționarea sesizării

(1) Rezultatele activității de cercetare pentru funcționarii publici se consemnează într-un raport, pe baza căruia Agenția Națională a Funcționarilor Publici va formula o recomandare către Comuna Mogoșoaia cu privire la modul de soluționare a situației cu care a fost sesizată.

(2) Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor pentru personalul contractual se consemnează      într-un raport pe baza căruia Ministerul Administrației și Internelor va formula recomandări către Comuna  Mogoșoaia cu privire la modul de corectare a deficiențelor constatate.

(3) Recomandările Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Ministerului Administrației și Internelor vor fi comunicate :

a) funcționarului public, personalului contractual sau persoanei care a facut sesizare

 b) funcționarului public sau personalului contractual care face obiectul sesizării

c) Primarului Comunei Mogosoaia.

(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluționării, Comuna Mogoșoaia are obligația de a comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau după caz Ministerului Administrației și Internelor, modul de soluționare a măsurilor prevăzute în recomandare.

Art. 22 Publicitatea cazurilor sesizate

În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului Cod etic și de integritate, consilierul etic al Comunei Mogosoaia întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității publice, care după ce sunt aprobate de conducerea Comunei Mogosoaia se transmit, la termenele și în forma standard stabilite prin instrucțiuni, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 23 Rolul Comunei  Mogoșoaia și a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

(1) În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului Cod etic și de integritate, Primarul comunei Mogosoaia,a desemnat un funcționar public pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.

(2) Consilierul etic exercită  următoarele atribuții :

a) acordarea de consultață și asistență funcționarilor publici și contractuali din cadrul Comunei Mogoșoaia cu privire la respectarea normelor de conduită;

b) monitorizarea aplicarii prevederilor prezentului Cod etic și de integritate în cadrul Comunei Mogoșoaia;

c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către  funcționarii publici din cadrul Comunei Mogosoaia;

(3) Rapoartele prevazute alin. (2) pct.”c” aprobate de Primarul Comunei Mogoșoaia, se comunică functionarilor publici din cadrul Primariei și se transmit trimestrial, la termenele și în forma standard stabilite prin instructiuni ale A.N.F.P.;

(4) Rapoartele Primăriei comunei Mogosoaia privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate de A.N.F.P. într-o bază de date necesară pentru:

(a) identificarea cauzelor care determină încalcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a constrangerilor sau amenințărilor exercitate asupra unui funcționar public pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;

b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a  prevederilor legale.

Art. 24 Conflictul de interese privind funcționarii publici

(1) Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercita o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.

(2) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.

(3) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele  situații:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu  privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;

b) participă in cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici  care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența       deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea funcției publice.

(4) În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abtină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la  data luării la cunoștință.

(5) În cazurile prevăzute la alin.(3), Primarul, la propunerea şefului ierarhic căruia ii este subordonat direct funcționarul public în cauză, va desemna un alt funcționar public, care are aceeaşi pregătire și nivel de experiență.

(6) Încălcarea dispozițiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Art.25 Incompatibilități privind funcționarii publici și personalul contractual

(1)Incompatibilitățile privind funcțiile publice sunt cele reglementate de Constituție, de Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum  și dispozitiile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităților publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică.

(3)  Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public;

în calitate de membru al unui grup de interes economic.

(4) Nu se află în situație de incompatibilitate, funcționarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul acte lor normative în vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) Nu se află în situație de incompatibilitate funcționarul public care: este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile post aderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care exercită atribuții ca auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă.

(6)  Funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (3) lit. c) nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanța de specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcționarilor publici.

(7) Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcția publică pe care o exercită.

(8) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcționarul public este reîncadrat în funcția publică deținută sau într-o funcție similară.

Art.26 

(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici        respectivi sunt soți sau rude de gradul I.

(2) Persoanele care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe.

(3) Orice persoana poate sesiza existenta situațiilor prevăzute la alin. (1).

(4) Situațiile prevăzute la alin. (1) și neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) se constată de către șeful ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcționarii publici soți sau rude de gradul I.

Art.27

(1) Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, a creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat. care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului.

(2) În situația funcționarilor publici care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituția publică la care aceştia sunt numiți.

Art.28

(1) Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o  funcție de demnitate publică.

(2) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă:

a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

b) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care        funcționarul public a fost ales sau numit.

Art.29 Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

(1) Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdicțiilor și limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) și art. 420 din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ

(2) Funcționarii publici au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.

CAPITOLUL IV

4.1.Principii fundamentale și reguli de conduită etică ale funcționarilor publici și personalului contractual  din cadrul  Primăriei comunei Mogosoaia

Angajamentul

Art.30 Angajamentul presupune dorința fiecărui funcționar public și a conducerii Comunei Mogoșoaia, zi de zi pentru a progresa în îndeplinirea funcției detinute și de a-și îmbunătăți performanțele, conform planurilor de acțiune decise de comun acord pentru a asigura cetățenilor un serviciu de calitate.

Lucrul în echipă

Art.31 Functionarii publici si personalul contractual al Comunei  Mogosoaia, împreună constituie o echipă. Spiritul de echipă trebuie exprimat în relațiile cu ceilalti colaboratori sau cetățeni, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

Transparenta internă sau  externă

Art.32 (1) Functionarul public și personalul contractual trebuie să manifeste disponibilitate față de cetățean, colaboratori, organisme civile, instituții și autorități publice.

(2) In furnizarea serviciilor de informare, funcționarul public si personalul contractual va informa competent, corect, complet, adecvat, transparent, operativ, cetățeanul sau institutiile cu care intră în contact;

(3) Va utiliza un limbaj profesional, clar, concis ;

(4) Va răspunde nevoilor și problemelor cetățenilor, informarea făcându-se în timp legal de la solicitarea acestora;

(5) Functionarilor publici si personalului contractual le este interzis a face discriminări în functie de gen, vârstă, capacitatea fizică sau intelectuală,culoare, categorie socială, rasă , religie, limbă, convingere politică;

Reguli de comportament și conduită în relatia coleg – coleg

 Art.33 Între colegi va exista cooperare și susținere reciprocă motivată de faptul că toți aceștia sunt mobilizati pentru realizarea unor obiective comune conform ROF, comunicarea prin transferul de informații între colegi fiind esențială în soluționarea cu eficiență a cererilor formulate de petenți.

Art.34  Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe și nemulțumiri, apărute între aceștia, solutionându-se fără să afecteze relatia de colegialitate, evitandu-se utilizarea unor expresii și gesturi inadecvate, manifestând atitudine conciliantă.

Art.35 Relația dintre colegi va fi o relație bazată pe recunoașterea profesională, colegialitate și performanță în practică.

Art.36 (1) In desfășurarea activității va fi prezent spiritul competițional care să asigure progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurențiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de denigrare a colegilor, comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităților și a meritelor profesionale, nicidecum pe evidențierea defectelor celorlalti.

(2) In relațiile dintre colegi se va promova permanent spiritul de echipă, deciziile fiind luate in consens, manifestându-se  deschidere la sugestiile colegilor, împărtășindu-si din cunoștințele și experința acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.   

Art.37. Incălcări ale principiului colegialității   

a) discriminarea, hărțuirea de gen, etnică, sau sub orice altă formă, folosirea violentei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate ;

b) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor/unui/unor coleg/colegi ;

c)  formularea, în fața cetățenilor, a unor comentarii lipsite de profesionalism la adresa pregătirii profesionale, a ținutei morale sau a unor aspecte ce țin de viața privată a unui coleg.

d) utilizarea sau dezvăluirea în activitatea administrativă a informațiilor transmise cu titlu confidențial de un alt coleg.

Art.38 Relatia de comunicare a funcționarilor publici și personalului contractual  cu reprezentanți ai altor institutii și ai societății civile.

(1)Relatia fiecărui functionar public sau personal contractual cu reprezentanții altor instituții și ai societății civile va avea în vedere interesul cetățeanului, manifestând respect și atitudine conciliantă în identificarea si solutionarea tuturor problemelor, evitând situațiile conflictuale, după caz procedând la soluționarea acestora pe cale amiabilă.

(2)Functionarul public și personalul contractual este obligat să apere prestigiul serviciului, în desfășurarea activității profesionale și în luarea deciziilor , aplicând întocmai normele legale în vigoare și aducerea lor la cunoștința celor interesati, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, și asigurarea transparenței activității institutiei și creșterea credibilității acesteia.

(3)Functionarul public sau personalul contractual nu poate folosi imaginea instituției în scopuri personale, comerciale sau electorale.

CAPITOLUL VII

7.1.Dispoziții finale

Art.39 (1) Funcționarii publici din cadrul Comunei Mogoșoaia sunt obligați să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinarilor încredințate de Primarul Comunei Mogoșoaia sau de șeful ierarhic superior, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ei sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

(2) La numirea în funcția publică, la revenirea din suspendarea exercițiului funcției publice, încetarea raportului de serviciu și anual până la data de 15 iunie cel târziu, funcționarii publici  sunt obligați să prezinte, în condițiile legii, Primarului Comunei Mogosoaia declarația de avere și declarația de interese pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le desfășoară.

Art.40 Răspunderea

  • respectarea prevederilor Legii nr.53/2003. Codul muncii, republicată;
  • vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii;
  • fizice sau juridice.

Art. 41 Asigurarea publicității

Pentru informarea cetățenilor se va asigura publicitatea prin afișarea pe site-ul instituției, iar functionarii publici și personalul contractual cu funcții dc decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii și cu persoanele din afara Comunei Mogosoaia pentru a promova principiile și normele prezentului Cod etic și de integritate.

Art. 42 Intrarea în vigoare

Prezentul Cod etic și de integritate intra în vigoare la data aprobării acestuia.

Art. 43 Enumerarea normelor de conduită și de integritate a funcționarilor publici și personalului contractual nu este limitativă ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.

Referințe principale

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea coruptiei, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte tinități care semnalează incălcări ale legii .

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.3753/2015 privind monitorizarea          respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare

      Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1040/2018 pentru modificarea art.5.   din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare<

Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

          Initiator,                                                                                                             Avizat,

          PRIMAR,                                                                                                    Secretar general ,

          Paul Mihai Nicu Precup                                                                           Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 mai 2022

Sari la conținut