Anunt Serviciu Apa – Canal

Stimați cetățeni,

Vă informăm că începând cu data de 31.03.2017, Apă Ilfov devine noul Furnizor al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din localitatea Mogoșoaia, județul Ilfov, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr.111/29.08.2014 privind delegarea gestiunii serviciilor.

Compania Apă ILFOV a fost înființată prin asocierea mai multor Autorități Publice Locale din județ, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Ilfov.

Asocierea localității dvs. în ADIA-ILFOV și delegarea serviciilor către compania noastră corespunde principiilor de solidaritate și coeziune socială promovate de U.E.

 

Pe parcursul următoarelor luni, vom efectua identificarea și verificarea tuturor punctelor de consum din localitate, precum și citirea contoarelor de branșament.

Pe această cale, invităm toți cetățenii care au calitatea de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare să încheie contractul de furnizare cu noul Operator.

Punctul nostru de lucru din localitatea dvs. este situat la adresa: Șos.București-Târgoviște, nr.134 (lăngă Primărie).

Persoană de contact: casier Alina Poșircă, tel. 0731.725.349.

 

 

Atragem atenția că utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitate publică constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, conform art.47, alin.1, lit. d) din legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. De asemenea, utilizarea fără contract și fără plata contravalorii serviciilor va conduce la sistarea furnizării acestora.

 

Pe termen mediu și lung, obiectivul companiei noastre este de a extinde și moderniza rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare în întreaga arie a comunei dvs.

În acest sens, a fost lansată aplicația de accesare a fondurilor europene în cadrul Programului Operațional Sectorial Infrastructură Mare. Pentru localitatea dvs., au fost alocate fonduri în valoare de aprox. 10 milioane euro pentru investiții ce vor consta, în principal, în: extinderea și modernizarea rețelelor de apă-canalizare, extinderea și reabilitarea conductelor de aducțiune, construirea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă, construirea și reabilitarea bazinelor de înmagazinare apă potabilă, construirea și reabilitarea stațiilor de pompare apă potabilă și apă uzată, branșamente și racorduri la consumatori.

Pentru investițiile pe care le vom realiza în localitatea dvs. avem în vedere  cele mai bune soluții, astfel încât să asigurăm alinierea localității Mogoșoaia la standardele de mediu ale U.E.

Mai multe informații despre compania noastră, cât și despre proiectele pe care le avem în derulare, puteți obține accesând site-ul www.acilfov.ro.

 

În vederea obținerii avizelor de specialitate din partea Operatorului (avize de amplasament, de branșare/racordare la rețelele publice de apă-canalizare) este necesar să depuneți la punctul de lucru un dosar care să conțină, în copie, următoarele documente:

  • Cerere tip aviz principiu branșare/ racordare (cerere disponibilă la punctul de lucru);
  • CI/ BI – pentru persoane fizice;
  • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului – pentru persoane juridice;
  • Act de proprietate sau acordul proprietarului pentru locația unde se va executa lucrarea de branșare/ racordare la rețea;
  • Un (1) exemplar – plan de încadrare în zonă scara 1:2000;
  • Un (1) exemplar – plan de situație scara 1:500; executate de persoane fizice/juridice autorizate, cu amplasarea imobilului ce urmează a fi branșat/ racordat;
  • Împuternicire pentru persoane juridice;
  • Dovada de plată a contravalorii taxelor.

     Mai multe informații privind procedura de obținere a avizelor puteți afla la punctul de lucru sau pe site-ul www.acilfov.ro, sectiunea Informații Utile – Avize.

 

Important!

Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

 

 

Vă asigurăm de întreaga noastră implicare pentru cele mai bune servicii și vă mulțumim pentru colaborare!

 

Cu deosebită considerație,

 

OPERATOR REGIONAL

APĂ ILFOV

Actualizat la:
7 iulie 2017

Sari la conținut