Anunț participare licitație publică

Autoritatea Contractantă

Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, șos. București – Târgoviște nr. 138, cod fiscal: 4420830, telefon/fax: +40 351.66.92, e-mail persoana de contact mihai.costas@mogosoaia.ro

Invită ofertanții interesați să participe la licitația publică pentru închirierea unei suprafețe de 15 mp aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și face parte din terenul în suprafață de 2500 mp identificat la poziția Nr. 23 a anexei nr. 29 din HG 930/2002 privind inventarierea domeniului public al Comunei Mogoșoaia, în vederea amplasării unui INFO POINT(multifuncțional bancar) aprobat prin HCL 1034 din 30.10.2019

Acest teren se află situat în Comuna Mogoșoaia la nr. 48A pe Șoseaua București – Târgoviște.

Pentru detalii despre depunerea ofertelor, cei interesați pot solicita la sediul autorității contractante, Compartimentul Achiziíi Publice Administrativ, documentația de atribuire. Documentația a fost întocmită sub incidența O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.


Model de anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

(20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, șos. București – Târgoviște nr. 138, cod fiscal: 4420830, telefon/fax: +4021 3516692, e-mail persoană de contact mihai.costas@mogosoaia.ro

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren situat în Șos. București – Târgoviște nr. 48A jud. Ilfov. Suprafața oferită spre închiriere : 15 mp aparținând domeniului public al comunei Mogoșoaia, conform HCL 1034/30.10.2019. Documentația a fost întocmită conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții publice administrativ

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Achiziții publice administrativ din cadrul Primăriei comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, șos. București – Târgoviște, nr. 138.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Nu se percep costuri pentru documentatie

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
07.02.2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
10.02.2020 ora 12:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, Compartimentul Achiziții publice administrativ din cadrul Primăriei comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, șos. București – Târgoviște, nr. 138.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

11.02.2020 ora 12:00, Primăria comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, șos. București – Târgoviște, nr. 138

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ilfov, Judecătoria Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, tel. 021 352 5512, fax. 0372 218 898, e-mail jud-buftea@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
20.01.2020

Actualizat la:
15 ianuarie 2020

Sari la conținut