ANUNT concurs_examen promovare grad_13.11.2023.

Nr.24852/12.10.2023

                                                          A N U N Ț

În temeiul art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (2), art. 618 alin. (4), alin. (22)  și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 126 indice 1 și art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Instituției Comuna Mogoșoaia cu următorul calendar:

Desfăşurarea concursului:

Proba scrisă –13.11 .2023, ora 10:00;

Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfăşurare: sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia, în termen de 20 zile de la data afișării anunţului atât la sediul cât și pe pagina de internet a instituţiei, respectiv în perioada 12.10.2023 – 31.10.2023.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 01.11.2023 – 07.11.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet a instituţiei.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior se regăsesc în anexa la prezentul anunț.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), c), d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

d) formularul de înscriere.

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Bibliografia și tematica stabilite se regăsesc pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

 • Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-Târgoviște,nr.138, județul Ilfov.Telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95. E-mail: primaria@mogosoaia.ro
 • Persoana de contact: Alina Mihaela ȘERBAN, consilier.

Anexa

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Instituției Comuna Mogoșoaia:

Nr.crt.Denumire functieCategorieClasaGrad profesional deținutCompartimentul/ServiciulGradul profesional pentru care se organizează concursul/examenul
1ConsilierexecuțieIprincipalUrbanismsuperior
2Consilier achiziții publiceexecuțieIprincipalAchiziții Publice Administrativsuperior
3ConsilierexecuțieIasistentAsistență Socialăprincipal
4ReferentexecuțieIIIasistentAsistență Socialăprincipal
5ConsilierexecuțieIprincipalFond Funciar, Registrul Agricol și Utilități Publicesuperior
6ConsilierexecuțieIprincipalResurse Umane, Salarizare și Arhivăsuperior
7ConsilierexecuțieIprincipalResurse Umane, Salarizare și Arhivăsuperior

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I,  grad profesional superior-un post la Compartimentul Urbanism:

 1. Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: integral

 • Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

Tematica: integral

8. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi

completările ulterioare;

Tematica: integral

10. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: integral

11. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Tematica: integral.

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior-un post la Compartimentul Achiziții Publice Administrativ:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică:  Integral;

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică:  Integral;

 •  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Tematică:  Integral;

 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral ;

 1. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 1. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:  Integral.

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal-un post, respectiv pentru funcția publică de execuție de referent clasa III grad profesional principal-un post la Compartimentul Asistență Socială:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

4 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru

creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul

vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 1. Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 1. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de

creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

Tematică: Integral;

 1. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri

neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Titlul III, Capitolul II, art.52;

 1. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 1. Hotărârea nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică: Integral.

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior-un post la Compartimentul Fond Funciar, Registrul Agricol și Utilități Publice:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 – modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările şi

completările ulterioare;

Tematică: Titlul I, Capitolul III;

 • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din

sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică: Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III.

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior-două posturi la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I, II și III ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art.458-459-formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici, art.490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 – modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, respectiv titlul III integral;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu

modificările şi completările;

Tematică: Capitolul I-IV, Anexa II și Anexa VIII;

 • Hotărârea nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu

modificările şi completările;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările;

Tematică: Integral;

 • Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente,

aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996.

Tematică: Integral.

Nr. 27118/07.11.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.11.2023 – proba scrisă

        În conformitate cu prevederile 479  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu prevederile art. 40 alin. (1)  lit. a) și art. 50  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul/examenul  organizat în vederea promovării în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.11.2023 – proba scrisă și comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.25769/23.10.2023Consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superiorAchiziții Publice AdministrativAdmis 
2.25866/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorFond Funciar, Registrul Agricol și Utilități PubliceAdmis 
3.25771/23.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorResurse Umane, Salarizare și ArhivăAdmis 
4.25981/25.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorResurse Umane, Salarizare și ArhivăAdmis 
5.25919/25.10.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorUrbanismAdmis 
6.26023/26.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalAsistență SocialăAdmis 
7.26021/26.10.2023Referent clasa III, grad profesional principalAsistență SocialăAdmis 

Candidații declarați admiși va susţine proba scrisă în data de 13.11.2023, ora 10:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  07.11.2023, ora 13 00 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie

Nr.27672/14.11.2023

Rezultatul probei scrise la la concursul/examenul de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.11.2023 – proba scrisă

        În conformitate cu prevederile 479  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu prevederile art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1.25769/23.10.2023Consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superiorAchiziții Publice Administrativ74 puncteAdmis
2.25866/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorFond Funciar, Registrul Agricol și Utilități Publice75 puncteAdmis
3.25771/23.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorResurse Umane, Salarizare și Arhivă77 puncteAdmis
4.25981/25.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorResurse Umane, Salarizare și Arhivă84 puncteAdmis
5.25919/25.10.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorUrbanism72 puncteAdmis
6.26023/26.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalAsistență Socială87 puncteAdmis
7.26021/26.10.2023Referent clasa III, grad profesional principalAsistență Socială82 puncteAdmis

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Candidații declarați ,,ADMIS” la proba scrisă vor susţine interviul la sediul instituției Comuna Mogoșoaia în data de 17.11.2023, ora: 1200.

Afişat astăzi,  14.11.2023, ora 13 00 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Nr. 27865/ 15.11.2023

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.11.2023 – proba scrisă

        În conformitate cu prevederile 479  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu prevederile  art. 56 alin. (3) coroborat cu art. 61 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei interviu  Rezultatul probei interviu  
1.25769/23.10.2023Consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superiorAchiziții Publice Administrativ 95 puncteAdmis
2.25866/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorFond Funciar, Registrul Agricol și Utilități Publice93 puncteAdmis
3.25771/23.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorResurse Umane, Salarizare și Arhivă94 puncteAdmis
4.25981/25.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorResurse Umane, Salarizare și Arhivă 94 puncteAdmis
5.25919/25.10.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorUrbanism95 puncteAdmis
6.26023/26.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalAsistență Socială94 puncteAdmis
7.26021/26.10.2023Referent clasa III, grad profesional principalAsistență Socială 92 puncteAdmis

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  15.11.2023, ora 15 30 , la  sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Nr. 28075/17.11.2023

REZULTATUL FINAL

al  concursului/examenului de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut,

 organizat în data de 13.11.2023 – proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu prevederile art. 62 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale al  concursului/examenului de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.11.2023 – proba scrisă:

Nr. crtNumele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorPunctajul probei scrisePunctajul probei interviuPunctaj finalRezultat final  
1.25769/ 23.10.2023Consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superiorAchiziții Publice AdministrativADMIS74 puncte95 puncte169 puncteADMIS
2.25866/ 24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorFond Funciar, Registrul Agricol și Utilități PubliceADMIS75 puncte93 puncte168 puncteADMIS
3.25771/ 23.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorResurse Umane, Salarizare și ArhivăADMIS77 puncte94 puncte171 puncteADMIS
4.25981/ 25.10.2023Consilier clasa I, grad profesional  superiorResurse Umane, Salarizare și ArhivăADMIS84 puncte94 puncte178 puncteADMIS
5.25919/ 25.10.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorUrbanismADMIS72 puncte95 puncte167 puncteADMIS
6.26023/ 26.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalAsistență SocialăADMIS87 puncte94 puncte181 puncteADMIS
7.26021/ 26.10.2023Referent clasa III, grad profesional principalAsistență SocialăADMIS82 puncte92 puncte174 puncteADMIS
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu,  conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Afişat astăzi 17.11.2023, ora 12 00  la sediul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia .

              Secretar Comisie,

Actualizat la:
17 noiembrie 2023

Sari la conținut