ANUNT concurs_examen promovare grad_10.11.2023

Nr. 24751/11.10.2023

                                                          A N U N Ț

În temeiul art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (2), art. 618 alin. (4), alin. (22)  și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 126 indice 1 și art.127  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Instituției Comuna Mogoșoaia cu următorul calendar:

Desfăşurarea concursului:

Proba scrisă –10.11.2023, ora 10:00;

Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfăşurare: sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia, în termen de 20 zile de la data afișării anunţului atât la sediul cât și pe pagina de internet a instituţiei, respectiv în perioada 11.10.2023 – 30.10.2023.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 31.10.2023 – 06.11.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet a instituţiei.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior se regăsesc în anexa la prezentul anunț.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), c), d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

d) formularul de înscriere.

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Bibliografia și tematica stabilite se regăsesc pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

 • Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-Târgoviște,

nr.138, județul Ilfov.Telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95. E-mail: primaria@mogosoaia.ro

 • Persoana de contact: Alina Mihaela ȘERBAN, consilier.

Anexa

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Instituției Comuna Mogoșoaia:

Nr.crtDenumire functieCategorieClasaGrad profesional deținutCompartimentul/ServiciulGradul profesional pentru care se organizează concursul/examenul
1InspectorexecuțieIprincipalServiciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelorsuperior
2InspectorexecuțieIasistentServiciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelorprincipal
3InspectorexecuțieIprincipalStare Civilăsuperior
4ConsilierexecuțieIprincipalTaxe și Impozitesuperior
5ConsilierexecuțieIasistentTaxe și Impoziteprincipal
6ConsilierexecuțieIasistentControl Financiar Preventiv și Cheltuieli Publiceprincipal
7ExpertexecuțieIasistentProtecția Mediuluiprincipal

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior-un post, respectiv pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal-un post  la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de

identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a

dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor      fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie

a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia  datelor) cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:  Capitolul I-IV;

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor);

Tematică:  Capitolul I-III și IX din RGDP;

modificările și completările ulterioare;

Tematică: Capitolul I, Capitolul II;

a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Tematică: Norme capitolul I-V.

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior-un post la Compartimentul Stare Civilă:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor      fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie

a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia  datelor) cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:  Capitolul I-IV;

 • Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor);

Tematică:  Capitolul I-III și IX din RGDP;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  actualizată cu

modificările și completările ulterioare;

Tematică: Capitolul I, Capitolul II;

 1. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Tematică: Norme capitolul I-V.

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal-un post, respectiv pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior-un post la Compartimentul Taxe și Impozite:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările şi

completările ulterioare;

Tematică: integral;

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Titlul IX-Impozite și Taxe locale;

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată cu modificările şi

completările ulterioare;

Tematică: integral;

 • Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

227/2015 privind Codul fiscal, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: integral;

9.Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: integral;

10. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: integral;

 1. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,

actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică: integral.

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal-un post la Compartimentul Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 -modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: integral;

 • Hotărârea nr. 22/2003 pentru abrogarea unor dispoziţii legale, precum şi pentru

modificarea şi completarea unor metodologii contabile şi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: integral;

 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: integral;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

Ulterioare.

Tematică: integral.

Bibliografie și Tematică pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional principal-un post la Compartimentul Protecția Mediului:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527 – modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II, Capitolul III;

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi

completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi

completările ulterioare.

Tematică: Integral.

Nr. 27001/06.11.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 10.11.2023 – proba scrisă

În conformitate cu prevederile 479  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu prevederile art. 40 alin. (1)  lit. a) și art. 50  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul/examenul  organizat în vederea promovării în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 10.11.2023 – proba scrisă și comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.25768/23.10.2023Expert clasa I, grad profesional principalProtecția MediuluiAdmis 
2.25882/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorTaxe și ImpoziteAdmis 
3.26187/27.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalTaxe și ImpoziteAdmis 
4.25844/24.10.2023Inspector clasa I, grad profesional superiorServiciul Public Comunitar Local de Evidență a PersoanelorAdmis 
5.25851/24.10.2023Inspector clasa I, grad profesional  principalServiciul Public Comunitar Local de Evidență a PersoanelorAdmis 
6.25838/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalControl Financiar Preventiv și Cheltuieli PubliceAdmis 
7.26253/27.10.2023Inspector clasa I, grad profesional superiorStare CivilăAdmis 

Candidații declarați admis vor susţine proba scrisă în data de 10.11.2023, ora 10:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  06.11.2023, ora 13 00 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie

Nr. 27558/13.11.2023

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 10.11.2023 – proba scrisă

        În conformitate cu prevederile 479  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu prevederile art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1.25768/23.10.2023Expert clasa I, grad profesional principalProtecția Mediului85 puncteAdmis
2.25882/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorTaxe și Impozite71 puncteAdmis
3.26187/27.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalTaxe și Impozite78 puncteAdmis
4.25844/24.10.2023Inspector clasa I, grad profesional superiorServiciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 80 puncteAdmis
5.25851/24.10.2023Inspector clasa I, grad profesional  principalServiciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor76 puncteAdmis
6.25838/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalControl Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice77 puncteAdmis
7.26253/27.10.2023Inspector clasa I, grad profesional superiorStare Civilă83 puncteAdmis

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Candidații declarați ,,ADMIS” la proba scrisă vor susţine interviul la sediul instituției Comuna Mogoșoaia în data de 16.11.2023, ora: 1200.

Afişat astăzi,  13.11.2023, ora 13 00 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Nr. 27742/ 14.11.2023

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 10.11.2023 – proba scrisă

        În conformitate cu prevederile 479  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu prevederile  art. 56 alin.(3) coroborat cu art. 61 alin. (4) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei interviu  Rezultatul probei interviu  
1.25768/23.10.2023Expert clasa I, grad profesional principalProtecția Mediului94 puncteAdmis
2.25882/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorTaxe și Impozite94 puncteAdmis
3.26187/27.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalTaxe și Impozite94 puncteAdmis
4.25844/24.10.2023Inspector clasa I, grad profesional superiorServiciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 97 puncteAdmis
5.25851/24.10.2023Inspector clasa I, grad profesional  principalServiciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor96 puncteAdmis
6.25838/24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalControl Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice95 puncteAdmis
7.26253/27.10.2023Inspector clasa I, grad profesional superiorStare Civilă93 puncteAdmis

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  14.11.2023, ora 15 30 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Nr. 28073/17.11.2023

REZULTATUL FINAL

al  concursului/examenului de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 10.11.2023 – proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu prevederile art. 62 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale al  concursului/examenului de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 10.11.2023 – proba scrisă:

Nr. crtNumele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorPunctajul probei scrisePunctajul probei interviuPunctaj finalRezultat final  
1.25768/ 23.10.2023Expert clasa I, grad profesional principalProtecția MediuluiADMIS85 puncte94 puncte179 puncteADMIS
2.25882/ 24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional superiorTaxe și ImpoziteADMIS71 puncte94 puncte165 puncteADMIS
3.26187/ 27.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalTaxe și ImpoziteADMIS78 puncte94 puncte172 puncteADMIS
4.25844/ 24.10.2023Inspector clasa I, grad profesional superiorServiciul Public Comunitar Local de Evidență a PersoanelorADMIS80 puncte97 puncte177 puncteADMIS
5.25851/ 24.10.2023Inspector clasa I, grad profesional  principalServiciul Public Comunitar Local de Evidență a PersoanelorADMIS76 puncte96 puncte172 puncteADMIS
6.25838/ 24.10.2023Consilier clasa I, grad profesional principalControl Financiar Preventiv și Cheltuieli PubliceADMIS77 puncte95 puncte172 puncteADMIS
7.26253/ 27.10.2023Inspector clasa I, grad profesional superiorStare CivilăADMIS83 puncte93 puncte176 puncteADMIS
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu,  conform art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Afişat astăzi 17.11.2023, ora 12 00  la sediul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia .

              Secretar Comisie,

Actualizat la:
17 noiembrie 2023

Sari la conținut