Anunț concurs recrutare FP.Ex 12.12.2023

Nr. 27345 / 09.11.2023

A N U N Ț

În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. IV alin.(2) lit. a) din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Instituția Comuna Mogoșoaia

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de  polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală
(serviciu la nivel de compartiment)

Desfăşurarea concursului:

Proba scrisă – 12.12.2023, ora 10:00;

Interviul – data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul de desfăşurare: sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 09.11.2023 – 28.11.2023, în intervalul orar 08.30-16.00 de luni până joi și vineri 08.30-13.30.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 29.11.2023 – 07.12.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet a instituţiei.

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, respectiv                                      40 ore/săptămână.

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod

obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu la registratura instituției);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

 • Adeverințele care au alt format decât modelul prevăzut la  art. 49 alin.(11) din H.G nr.

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Condiţii de ocupare:

 Serviciului Public Poliţia Locală ( serviciu la nivel de compartiment) pentru funcția publică de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional superior – 1 post:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • Permis categoria B, se dovedește prin documente specifice;
 • Apt din punct de vedere medical, fizic și psihic, se dovedește prin documente specifice;

Alte condiții specifice:

Competențe IT:

 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):  cunoștințe de bază – operare Ms Office (Microsoft Word, Microsoft Excel).

Evaluarea cunoștiințelor de operare/programare pe calculator se va face în cadrul probei “interviu”, potrivit art. 618 alin.(12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

 • Adresa de corespondență: Instituția Comuna Mogoșoaia, cu sediul în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov.

Telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95.

 E-mail: primaria@mogosoaia.ro

 • Persoana de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă.

Bibliografie și Tematică:

 1. Constituția României, republicată;

Tematică: TITLUL I și II;

 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificările şi completările ulterioare;

Tematică: – art. 412-429-drepturile funcţionarilor publici,  art. 430-450-îndatoririle funcţionarilor publici, art. 490-501-sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, art. 502-527-modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul I, II și III;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică: Capitolul I, II și III;

 • Legea nr.155 /2010  a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a

poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie  a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia  datelor) cu modificările și completările ulterioare;

Tematică:  Capitolul I-IV;

 • Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor);

Tematică:  Capitolul I-III și IX din RGDP;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  cu  modificările

și completările ulterioare;

Tematică: Capitolul I și II;

 1. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Norme capitolul I-V;

 1. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activități de soluționare a petițiilor, cu

modificările și completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 1. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și

completările ulterioare;

Tematică: Integral;

 1. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Tematică: Capitolul I, II și III;

 1. Cărți de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe

calculator Ms Office, cu următoarea:

 Tematică:

  Microsoft Word:

 • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia
 • Introducerea, modificarea unui text
 • Introducerea, modificarea unui tabel
 • Stabilirea dimensiunii paginii
 • Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere
 • Alinierea textului și modificarea spațiului dintre rânduri
 • Introducerea antetelor și notelor de subsol
 • Numerotarea paginilor

   Miscrosoft Excel:

 • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea și redenumirea acestuia
 • Introducerea, modificarea unui text/număr
 • Introducerea, modificarea unui tabel
 • Alegerea fontului, stilului și mărimii pentru caractere
 • Copierea conținutului unei celule
 • Inserare celule
 • Modificarea lățimii sau înălțimii unei celule
 • Adunarea a două coloane
 • Modificarea formatului numeric

Atribuțiile stabilite conform fișei de post:

 • Urmărește și soluționează cererile, petițiile, reclamațiile, sesizările sau propunerile formulate în scris sau prin poștă electronică pe care cetățenii sau organizațiile legal constituite le adresază Serviciului de Poliție Locală Mogoșoaia;
 • Întocmește lunar graficul de lucru al polițiștilor pe care îl prezintă spre aprobare primarului;
 • Întocmește foaia de prezență lunară a polițiștilor și ține evidența orelor suplimentare efectuate de polițiști;
 • Prezintă la cererea primarului rapoarte privind situația activităților efectuate de către Serviciul de Poliție Locală Mogoșoaia;
 • Reprezintă Poliția Locală în cadrul colaborări cu alte structuri din cadrul MAI, pentru buna desfășurare a evenimentelor de pe raza UAT Mogoșoaia;
 • Acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale; 
 • Efectuează controale în colaborare cu funcționarii din cadrul compartimentului de specialitate pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu și/sau nerespectarea prevederilor din autorizația de construire/desființare;
 • Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice
 • Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 
 • Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 
 • Controlează în colaborare cu funcționarii din cadrul compartimentului de specialitate, respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabilitățile stabilite conform fișei de post:

 • Răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specifice postului pe care îl ocupă;
 • Răspunde de cunoaşterea şi respectarea Regulamentului de Ordine Interioară și a Regulamentului de Organizare și Functionare a Serviciului Poliţia Locală Mogoșoaia (serviciu la nivel de compartiment);
 • Răspunde de respectarea programului zilnic de lucru, a termenelor şi etapelor intermediare de realizare a sarcinilor;
 • Răspunde de îndeplinirea întocmai a obligaţiilor asumate şi a celor stabilite prin fișa postului;
 • Răspunde de întreţinerea şi păstrarea corespunzătoare a uniformei de serviciu şi a echipamentului din dotare;
 • Răspunde direct în cazul în care nu a luat la timp toate măsurile legale ce se impun pentru realizarea la termen;
 • Răspunde direct în faţa primarului pentru realizarea cu promptitudine şi competenţă a sarcinilor de serviciu ce i-au fost repartizate spre rezolvare;
 • Răspunde de respectarea prevederilor PSI la locul de muncă prin respectarea prevederile legislaţiei din domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi apărarea împotriva incendiilor şi măsurile de aplicare a acestora precum şi rspectarea instrucţiunilor proprii;
 • Utilizează corect echipamentul tehnic din dotare precum şi echipamentul individual de protecţie;
 • Comunică angajatorului şi/sau lucrătorilor, sau orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor;
 • Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare;
 • Răspunde de modul cum organizează şi asigură securitatea documentelor cu regim special;
 • Răspunde de modul de rezolvare a sarcinilor profesionale ce-i revin și colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termenul legal a lucrărilor ce intra în competența sa, precum şi a altor sarcini, desemnate de conducerea instituției;
 • Comunică în cel mai scurt timp posibil, la Dispecerat și organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, semnalate în timpul serviciului;
 • Participă la acțiuni punctuale de control, dispuse de către primarul Comunei Mogoșoaia;
 • Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu.
 • Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii;
 • Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice;
 • Respectă prevederile privind normele de etica și integritate;
 • Poliţistul local are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin;
 • Aplică preocedurile de sistem și procedurile operaționale specifice, în vederea implementării standardelor de control intern/managerial, potrivit prevederilor OSGG nr. 600/2018, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin;
 • Îndeplinește atribuții privind managementul riscurilor;
 • Realizează operațiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică și evaluează factorii de risc pentru activitățile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează și actualizează registrul riscurilor;
 • Îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin dispoziția superiorilor ierarhici;
 • Predă pe bază de proces verbal, documentele destinate arhivării;
 • Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Nr. 29467/06.12.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare, organizat în data de 12.12.2023 – proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1)  lit. a) și art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs a procedat la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală ( serviciu la nivel de compartiment), organizat în data de 12.12.2023– proba scrisă și comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului/ nr. identificare candidatFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.28626/24.11.2023Polițist local, clasa III, grad profesional superiorServiciul Public Poliţia LocalăAdmis 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 12.12.2023, ora 10:00, la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ce se va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  06.12.2023, ora 13 30 , la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

                                                                                                      Nr. 30030/12.12.2023

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, organizat în data de 12.12.2023 – proba scrisă

În conformitate cu art. 60 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 12.12.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală ( serviciu la nivel de compartiment):

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1.28626/24.11.2023Polițist local, clasa III, grad profesional superiorServiciul Public Poliţia Locală 85 puncteAdmis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, pe care o va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției Comuna Mogoșoaia.

Candidatul declarat ,,ADMIS” la proba scrisă va susţine interviul la sediul instituției Comuna Mogoșoaia în data de 18.12.2023, ora: 12:00.

Afişat astăzi,  12.12.2023, ora: 1530, la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Nr. 30290 /14.12.2023

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare, organizat în data de 12.12.2023 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (3) coroborat cu art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului organizat în data de 12.12.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală ( serviciu la nivel de compartiment):

Nr. Crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu  
1.28626/24.11.2023Polițist local,  clasa III, grad profesional superiorServiciul Public Poliţia Locală95 puncteAdmis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici actualizată cu modificările și completările ulterioare, pe care o va depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la sediul  instituției Comuna Mogoșoaia.

Afişat astăzi,  14.12.2023, ora: 1530, la sediul  și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Nr. 30483 /18.12.2023

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare, organizat în data de 12.12.2023 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(1), alin. (3) și alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului organizat în data de 12.12.2023, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală ( serviciu la nivel de compartiment):

Nr. crtNumele și prenumele candidatuluiFuncția publică solicitatăServiciul /Biroul/ CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorPunctajul probei scrisePunctajul probei interviuPunctaj finalRezultat final  
1.28626/ 24.11.2023Polițist local, clasa III, grad profesional superiorServiciul Public Poliţia LocalăADMIS85 puncte95 puncte180 puncteADMIS
 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu,  conform                   art. 62 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Afişat astăzi 18.12.2023, ora 15 00  la sediul și pe site-ul instituției Comuna Mogoșoaia.

              Secretar Comisie,

Actualizat la:
19 decembrie 2023

Sari la conținut